21 iunie 2024

 
 

Compartiment Resurse Umane

NR. 46831  din 05.12.2023

A N U N Ţ

În conformitate cu dispoziţiile art. 68 alin. (1) , art. 69 alin. (1), (2) și (4) și art. 71 alin. (1) din Regulamentul-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, Primaria Orasului Buhusi  organizează în data de 19 decembrie 2023, ora 09.00 – proba scrisă,  la sediul institutiei, din str. Republicii, nr.5, examen de promovare în functia contractuală de muncitor calificat, treapta profesionala IV, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi, astfel :

Nr. Crt.Functia contractualăNivel studii Treapta profesionalăStructura functională
1muncitorM/GIVBiblioteca Orasenească ”George Bacovia”
2.muncitorM/GIVComplexul de Servicii Comunitare

Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art 72 alin. (2) din Regulamentul-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, respectiv:

  • să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional deţinut;
  • să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate.

Dosarele de înscriere, se depun la sediul institutiei, din str.Republicii, nr.5, Comp. Resurse Umane, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 05.12.- 14.12.2023, ora 15.00, și vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

  • cererea de înscriere;
  • adeverinţe eliberate de angajator din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;
  • copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

BIBLIOGRAFIA si TEMATICA

pentru examenul organizat în vederea promovarii  in functia de muncitor calificat, treapta profesionala IV:

1.OUG nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificarile si completările ulterioare –

       Tematica: Hărtuirea morala (art.2 alin(51) si  alin.(57)

2.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       Tematica :Egalitatea de șanse intre femei si bărbați in domeniul muncii (cap.II)

3.Constituția României;

        Tematica :Cap. III- Îndatoririle fundamentale

4.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       Tematica : Titlul II CAP. II- Executarea contractului individual de muncă

                                     CAP. III- Modificarea contractului individual de muncă

                                     CAP. V Încetarea contractului individual de muncă

                        Titlul XI- CAP I Răspunderea juridică

                                       CAP. II –Răspunderea disciplinară 

5.Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: Obligațiile angajatorilor, Obligațiile lucrătorilor;Accidente de munca;

6.OMS nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Tematica: Cap. V-Norme de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide, Cap. VI-Norme de igienă pentru unităţile de folosinţă publică

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

 Relatii suplimentare privind inscrierea si conditiile de participare la examen, se pot obtine la tel.:0234261220, int.100, de la personalul din cadrul Comp. Resurse Umane sau la sediul institutiei, din str.Republicii, nr.5, camera 1.

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,

Ing. Vasile Zaharia

Comp. Resurse Umane,

Teliță Claudia

print