22 mai 2024

Proiect de hotărâre nr. 89/27.05.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR ORAŞ,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului și modificarea listei obiectivelor de investiţii ale Spitalului Orăşenesc Buhuşi pe anul 2019

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
• Hotărârea nr. 11/15.05.2019 a Consiliului de Administrație a Spitalului Orăşenesc Buhuşi;
• Nota de fundamentare nr. 6488/27.05.2019 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 16273/27.05.2019;
• Nota de fundamentare nr. 6488/27.05.2019 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 16271/27.05.2019;
• Adresa nr. 6491/27.05.2019 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 16274/27.05.2019;
• Expunerea de motive nr. 16278/27.05.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
• HCL nr. 62/23.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi estimat pe anii 2020-2022;
• Ordinul nr. 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
• Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
• Prevederile Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
• Legea contabilităţii nr.82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – modificată şi completată;
• Prevederile art.1, alin.2, lit.a, art.57, alin.2, art.69, art.73, art.76^1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
• Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării cu modificările şi completările ulterioare;
• Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
• Legea nr. 195/2006 – Legea –cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
• Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) punct 3, art. 45, art. 48 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2019 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi, conform anexei nr. 1- parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiţii ale Spitalului orăşenesc Buhuşi pe anul 2019, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Spitalul Orăşenesc Buhuşi, de către Consiliul de administraţie al Spitalului, de către Direcţia Buget Finanţe Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate