5 iunie 2020

Anunț angajare

CLUB SPORTIV ORASENESC BUHUSI
NR. 6853 din 21.02.2020

ANUNŢ

Club Sportiv Orasenesc, cu sediul în loc. Buhusi, str. Republicii, nr.5, judeţul Bacău, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de conducere, de Director, grad profesional I, în conformitate cu H.G. nr.286/2011 modificată şi completată de H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice .

În baza celor de mai sus, a fost demarată procedura de organizare a concursului care se va desfăşura în data de 16.03.2020 ora 1000 -proba scrisă şi în data de 19.03.2020 ora 1000 – susținerea interviului, la sediul Primăriei Oraşului Buhuşi, strada Republicii, nr.5.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului ( până la data de 06.03.2020, ora 1300)), la sediul Primăriei oraşului Buhuşi şi vor conţine în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului oraşului Buhuşi;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituția publică;
d) copia carnetului de muncă, sau după caz, o adeverinţele care să atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul cazierului judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și proba interviu candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise și a probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul institutiei şi pe pagina de internet, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei orasului Buhusi şi pe pagina de internet, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă, după soluționarea contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Condiţii generale de participare:

– candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– să cunoască limba română scris şi vorbit;
– să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– să îndeplinească condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedicã înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs :

– Absolventi cu studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul management sau contabilitate
– vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului :3 ani
– vechime în functie/post/structura de conducere – minim 3 ani
– permis conducere categoria B

BIBLIOGRAFIA

1) Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
2) H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
3) H.G. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva;
4) Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modficarile si completarile ulterioare;
5) Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
6) Legea 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
7) OUG 57 /2019 privind Codul Administrativ;
8) Legea 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
9) Legea 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
10) Regulamentele Federației Române de Handbal pentru toate categoriile de juniori (I, II, III, IV, Minihandbal, Babyhandbal)
11) Regulament de organizare și desfăsurare a competițiilor naționale de handbal
12) Regulament privind statutul și transferul jucătorilor de handbal actualizat
13) Regulamentul de organizare a activității fotbalistice (ROAF)

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
 21.02.2020 – publicarea anunţului de concurs şi a bibliografiei la avizierul Primăriei Oraşului Buhuși şi pe site –ul institutiei. Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III a,și Deșteptarea;
 24.02.2020 – 06.03.2020, ora 13.00 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs;
 16.03.2020, ora 1000 – susţinerea probei scrise;
 19.03.2020, ora 1000 – susţinerea interviului
Bibliografia va fi afișată la sediul Primăriei oraşului Buhuşi din strada Republicii, nr.5.
Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane sau la tel.0234261220, int.100.

Cerinţele postului:

• fundamentează și prezintă propuneri privind cheltuielile materiale și servicii la nivelul clubului, pentru a fi incluse în proiectul de buget;
• organizează și asigură condiții corespunzătoare pentru folosirea, păstrarea, respectiv depozitarea bunurilor materiale aflate în gestiune;
• transmite documentele justificative la compartimentul contabil în termen util pentru efectuarea plății la data scadentă;
• asigură secretariatul clubului privind corespondența, multiplică și repartizează documentele;
• efectuează înregistrarea documentelor primite și asigură respectarea circuitului stabilit prin decizia directorului;
• organizează, gestionează și păstrează arhiva clubului;
• execută redactarea sau multiplicarea documentelor și organizează expedierea acestora potrivit destinațiilor;
• organizează, în conformitate cu prevederile legale, liberul acces la informațiile de interes public și soluționarea petițiilor;
• transmite în termen legal răspunsuri către petenți și răspunde de confidențialitatea datelor;
• organizează și ține evidența încasării taxei lunare a sportivilor din cadrul Clubului;
• organizează activitatea de elaborare a bugetului clubului;
• organizează circuitul intern al documentelor financiar- contabile;
• organizează și participă la activitatea de inventariere anuală a patrimoniului clubului;
• întocmește orice alte situații financiar-contabile prevăzute de actele normative în vigoare sau la solicitarea Consiliului de Administrație al Clubului, precum și la solicitarea altor instituții centrale și locale;
• asigură curățenia și igienizarea bazelor sportive și a celorlalte spații administrate;

Presedinte Club Sportiv Orasenesc,
Păduraru Adrian

 

CLUB SPORTIV ORASENESC BUHUSI
NR. 6858 din 21.02.2020

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 21.02.2020

Astăzi, data de mai sus, s-a procedat la afişarea anunţului nr. 6853/21.02.2020 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de conducere, de Director- in cadrul Club Sportiv Orasenesc , din subordinea Consiliului Local Buhuși,care se va desfașura în data de 16.03.2020, ora 1000.

Secretar Comisie Concurs,
cons. Sup.Teliță Claudia

Print