6 December 2023

Anunț privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării unei funcții contractuale din cadrul D.A.S. Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 36234 DIN 10.11.2021

ANUNŢ

privind rezultatele probei scrise la concursul susținut, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante, de execuţie, de asistent medical principal, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare apartinând Direcției de Asistență Socială Buhuși

Având în vedere prevederile art.29 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Număr înregistrare dosarPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.34685/29.10.202127,00RESPINS
2.34766/01.11.202192,50ADMIS
    

În conformitate cu art.31 din H.G. R. nr.286/2011, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă, la sediul Primariei orașului Buhuși.

Candidații declarați admiși vor susține proba interviu în data de  16.11.2021, ora 1000, la sediul Primăriei.

Afișat astăzi, 10.11.2021, ora 1530,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

SECRETAR COMISIE CONCURS,

Mic Maria

print