20 aprilie 2024

PRIMARIA ORASULUI BUHUSI

NR.  260 din  05.01.2022

ANUNŢ

                Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, având în vedere prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificarile şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată,  cu durata normala a timpului de munca de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a următoarelor funcţii contractuale vacante :

 • Sofer, treapta profesională I, în cadrul Serviciului Spatii verzi, producerea materialului floricol, activitati de crestere a animalelor, din subordinea Consiliului Local Buhusi.

      Conditii specifice pentru ocuparea postului :

 • Nivelul studiilor – medii/generale
  • Poseda permis conducere categoria ”B si D” de minimum 3 ani;
  • Poseda atestat pentru transport rutier de persoane
  • Vechime in specialitatea studiilor –minimum 3 ani
 • Masinist (ifronist, buldoexcavatorist), treapta profesionala I, în cadrul Serviciului A.D.P.P.,- Compartiment A.D.P.P.,Constructii, din subordinea Consiliului Local Buhusi.

Conditii specifice pentru ocuparea postului :

 • Nivelul studiilor – medii/generale
  • atestat/certificat de pregătire profesională pentru competenţe specifice acestei ocupaţii sau calificări.
  • Să posede permis conducere categoria ”B si C” de minimum 3 ani
  • Vechime in specialitatea studiilor –minimum 3 ani
 • Consilier, grad profesional I, în cadrul Biroului Derulare Proiecte cu Finantare Internatională, apartinând aparatului de specialitate al primarului.

Conditii specifice pentru ocuparea postului :

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul știintelor tehnice sau științelor economice,
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani.

Condiţii generale prevăzute de lege pentru ocuparea functiei contractuale vacante:

       – candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

       – să cunoască limba română scris şi vorbit;

       – să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

       – să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

      – să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

       – să îndeplinească condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

       – să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedicã înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Orașului Buhuși, din Str.Republicii, nr.5, astfel:

 • 19 ianuarie 2022, ora 15.00 – termenul limită de depunere a dosarelor
 • 31 ianuarie 2022, ora 10:00  –  Proba scrisă
 • 04 februarie 2022, ora  09.00  – Proba interviu

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, la sediul Primăriei oraşului Buhuşi, Comp. Resurse Umane, şi vor conţine în mod obligatoriu:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul cazierului judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor (maximum o zi lucratoare de la finalizarea fiecarei probe) obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și proba interviu candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare, de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise și a probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul institutiei şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei orasului Buhusi şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro,sectiunea – Concursuri,  în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă, după soluționarea contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane, persoane de contact – cons.Mic Maria sau Telita Claudia, tel.0234261220, int.121.

Bibliografie si tematica pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de sofer, treapta profesionala I, în cadrul Serviciului Spatii verzi, producerea materialului floricol, activitati de crestere a animalelor si a functiei contractual de masinist (ifronist, buldoexcavatorist), treaptă profesională I, în cadrul Serviciului A.D.P.P.- Compartiment A.D.P.P.,Constructii, din subordinea Consiliului Local Buhusi.

 1. Constitutia României – republicată
 2. Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, Cap.II- Executarea contractului individual de munca, Cap.V – Incetarea contractului individual de munca, Sectiunile I, II si III, cu modificarile si completarile ulterioare,
 3. Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea în muncă, Cap. IV- Obligatiile lucratorilor, Cap.VI- Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor – Sectiunea a II-a – Accidente de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. H.G. nr.38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier.

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

Bibliografie si tematica pentru ocuparea functiei contractuale de consilier,  grad profesional I,

în cadrul Biroului Derulare Proiecte cu Finantare Internationala din aparatul de specialitate al primarului

 1. Ghidul general Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 actualizat la data de 12.07.2017 documentul complet se regăsește la adresa  https://www.adrse.ro/POR_2014/Ghid_general.
 2. Legea 98/2016 privind achizitile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. O.U.G. 57/2019  – Codul Administrativ, titlul III al Părţii a VI a şi Partea VII – Titlul II , cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. Manual de identitate vizuală Regio 2014-2020, manualul se regăsește la adresa https://www.inforegio.ro/ro/documente-strategice/mivin  în vigoare de la 01.02.2018.
 5. HGR 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, republicata, cu modificările şi completările ulterioare .
 6. Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Constitutia României – republicată.

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

PRIMAR,

Ing. VASILE ZAHARIA

ATRIBUTII

prevazute in fisa postului pentru  masinist (ifronist, buldoexcavatorist), treapta profesionala I, în cadrul Serviciului A.D.P.P.,- Compartiment A.D.P.P.,Constructii, din subordinea Consiliului Local Buhusi.

 • Să cunoască şi să exploateze la parametrii normali utilajul din dotare;
 • Să execute lucrări de întreţinere şi reparaţii a echipamentelor, pieselor şi subansamblelor şi  mijloacelor de transport conform normativelor, precum şi orice alte lucrări stabilite prin planul de activitate al formaţiei pe care o deserveşte;
 •  Exploatează la capacitate utilajul sau mijlocul de transport din dotare respectă încadrarea în consumurile specifice de carburanţi și lubrefianţi;
 • Asigură refacerea sau îmbunătăţirea capacităţii de funcţionare la parametrii corespunzători a tuturor echipamentelor şi subansamblelor utilajelor şi mijloacelor de transport care sunt în atelierul mecanic pentru revizie sau reparaţie;
 •  Participă alături de ceilalţi salariaţi la acţiunile organizate pentru înlăturarea incidentelor şi avariilor precum şi la acţiunile de apărare  împotriva fenomenelor hidrometeorologice periculoase;
 •  Asigură menţinerea capacităţii de funcţionare la parametrii corespunzători a mijlocului de transport sau utilajului pe care îl are în primire;
 •  Să evite lăsarea fără supraveghere în timpul programului de lucru a maşinilor şi instalaţiilor în funcţiune;
 •  Să asigure şi să păstreze curăţenia şi ordinea la locul de muncă  în cadrul atelierului şi în incinta sediului;
 • Să execute întreţinerea zilnică a utilajului, exploatarea să se facă în condiţii corespunzătoare pentru reducerea cheltuielilor şi prelungirea duratei de funcţionare;
 • Să folosească utilajul la capacitate maximă, să reducă consumul de carburanţi şi să se preocupe de reducerea timpilor de imobilizare în reparaţii;
 • Nu părăseşte locul de muncă decât în cazuri deosebite şi numai cu aprobarea şefilor ierarhici;
 •  Să comunice imediat sefului ierarhic şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor percum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 • Nu va exploata utilajul, in stare de oboseala sau sub infuenţa alcoolului, drogurilor, medicamentelor care reduc capacitatea de conducere;
 •  Execută lucrări în condiţii de calitate ;
 • Să exploateze utilajul sau mijlocul de transport, în conformitate cu normele de S.S.M. şi de circulatie pe drumurile publice precum şi a celor privind folosirea echipamentului de protecţie şi de lucru şi de S.U.;
 •  Isi insuseste prevederile reglementarilor specifice domeniului de activitate necesare exercitarii atributiilor postului.
 • Pentru stabilirea duratei de lucru soferul este obligat :

-la plecarea  si venirea din cursa sa aplice pe foaia de parcurs ora exacta de plecare repectiv intrare

-sa predea foaia de parcurs in momentul completarii integrale

 • Asigura buna functionare si intretinere a autovehicului respectand toate indicatiile si instructiunile tehnice;
 • Participa efectiv pe durata programului de lucru la reparatiile ce se efectueaza in atelier la autovehiculul pe care il are in primire;
 • Intretine si foloseste in scopuri utile societatii inventarul de scule si materiale pe care il are in primire;
 • Plecarea in cursa se va face in urma dispozitiei primite si fara abateri de la traseu;
 • Respecta prevederile legale privind poluare mediului inconjurator;
 • Previne si combate cauzele ce duc la poluarea mediului iar in caz de  avarie este obligat sa inlature cauza daca este posibil si sa anunte imediat conducerea serviciului;
 • Sa-si desfasoare activitatea in asa fel, incat sa nu expuna pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;

Atribuţii

 prevazute in Fisa postului postului pentru sofer, treapta profesionala I,

in cadrul Serv. Spatii verzi, din subordinea Consiliului Local Buhusi.

 Soferul răspunde personal de:

·         integritatea autovehiculului pe care îl are în primire;

·         întretinerea autovehiculului

·         exploatarea autovehiculului in conformitate cu instructiunile prevazute in cartea tehnica a acestuia;

·         soferul va raspunde in fata legii pentru pagubele cauzate instituţiei din vina sa ;

·         Efectueaza constant si corect intretinerea zilnica a autovehicului ;

·         Transporta elevii cu grija ;

·         Asigura alimentarea ritmica a masinii cu combustibil ;

·         Instiinteaza seful ierharhic superior de defectiunile tehnice care apar la autoturismul pe care il conduce ;

·         Se ocupa de revizia tehnica periodica ;

·         Isi insuseste si respecta normele de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora.

·         La plecare si la venire sa aplice pe foaia de parcurs ora exacta de plecare respectiv intrare ;

·         Preda foaia de parcurs in momentul completarii integrale

·         Asigura buna functionare si intretinere a autovehiculului respectand toate indicatiile si instructiunile tehnice

·         Aare obligaţia de a actualiza procedurile descrise prin “Sistemul de Management al Calităţii” în concordanţă cu modificările ce intervin în activitatea compartimentului, ca urmare a noilor acte normative;

·         Asigura zilnic curatenia acestuia.

·         Se va prezenta la serviciu în condiţii psiho-fiziologice corespunzătoare (să nu existe situaţii de oboseală, consum de alcool , etc .) ;

·         La locul de muncă îşi desfăşoară activitatea astfel încât să nu se expună la pericol de accidente atât propria persoană cât şi a elevilor;

·         Va efectua la timp controalele medicale periodice la medicul de medicina muncii ;

·         Respectă şi răspunde de respectarea normelor de Protecție a muncii şi de P.S.I ;

·         Nu părăseşte locul de muncă fără o cerere scrisă care se va face cu aprobarea Şefului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului şi  care va avea avizul primarului, cerere în care se va specifica exact perioada în care va lipsi din unitate(ziua şi orele) în caz contrar este direct răspunzător de orice eveniment la care ar putea fi expus – situaţie în care primarul şi conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului sunt exonerate de orice răspundere

·         Informează persoana ierarhic superioară asupra problemelor ce apar în desfăşurarea activităţii la locul de muncă;

·         Prezintă un comportament profesional în timpul zilei de lucru;

·         Periodic face propuneri de îmbunătăţire a activităţii prestate;

·         Îmbunătăţeşte permanent pregătirea sa profesională şi de specialitate;

·         Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor legate de firmă;

·         Utilizează resursele existente exclusiv în interesul firmei;

·          Respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru specifice postului său;

·          Execută sarcinile stabilite de șeful S.V.S.U.

·          Îndeplinește și alte sarcini prevăzute de lege și dispuse de șefii ierarhici.

Atributii corespunzătoare postului de consilier, grad profesional I,

 din cadrul B.D.P.F.I.

 1. Ajută la elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementării activităţilor, conform raportului de activitate, a indicaţiilor coordonatorului de proiect şi a legislaţiei în vigoare;
 2. Asigură comunicarea internă şi urmăreşte respectarea tuturor procedurilor prevăzute în contractul de finanţare şi în desfăşurarea proiectului, ori de câte ori este necesar, conform raportului de activitate şi a indicaţiilor coordonatorului de proiect;
 3. Asigură monitorizarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor ori de câte ori este cazul;
 4. Urmăreşte respectarea tuturor procedurilor prevăzute în contractul de finanţare şi în desfăşurarea proiectului;
 5. Asigură standardele la care trebuie prestată activitatea;
 6. Solicită ofertele de produse şi/sau servicii ce urmează a fi achiziţionate;
 7. Verifică cheltuielile incluse în bugetul aferent proiectelor aprobate de coordonator sau de managerul de proiect;
 8. Elaborează rapoartele, pregăteşte documentele pentru întâlnirile periodice ale partenerilor;
 9. Asigură relaţia cu furnizorii şi colaboratorii;
 10. Soluţionează în termeni legali corespondenţa repartizată;
 11. Pregăteşte, împreună cu ceilalţi membri ai echipei, rapoartele de progres privind stadiul realizării obiectivelor propuse şi rezultatele obţinute;
 12. Reprezintă interesele şi asigură îndeplinirea obligaţiilor Primăriei Buhuşi în derularea tuturor proiectelor;
 13. Participă, împreună cu membrii echipei de implementare, la elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru achiziţiile publice;
 14. Stabilește formele de promovare și publicitate solicitate prin Manualul de Identitate Vizuală, caracteristice activităților proiectului;
 15. Pregătește machetele împreună cu prestatorul de servicii din domeniul promovare/publicitate în vederea avizării.
 16. Urmărește îndeplinirea obligațiilor prestatorului pentru realizarea materialelor de promovare și publicitate, distribuirea/aplicarea/montarea materialelor de promovare și publicitate;
 17. Pregătește documentele suport necesare pentru gestionarea materialelor de publicitate și promovare implicate în organizarea evenimentelor de promovare și publicitate;
 18. Este direct răspunzătoare de îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite în fișa postului ;
 19. Este direct răspunzătoare de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în gestiune;
 20. Indeplineste orice altă sarcină trasată de managerul de proiect;
 21. Îndeplinește și alte sarcini prevăzute de lege și dispuse de șefii ierarhici.
print