24 octombrie 2021

ANUNT concurs Arhitect șef al orașului Buhuși, județul Bacău – Serviciul Urbanism

ANUNȚ

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează  concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Architect șef al orașului Buhuși, județul Bacău  – Serviciul Urbanism.
Concursul se desfăşoară la sediul Agenția Națională a Funcționarilor Publici în data de 27 februarie 2019, ora 1000 –  proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv 23 ianuarie 2019 – 11 februarie 2019, inclusiv la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, cu sediul din Bulevardul Mircea Vodă nr.44, tronsonul III, intrarea C, sectorul 3, Bucureşti, România.
Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate la Notariat. În cazul în care actele sunt trimise prin poștă la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, acestea vor fi obligatoriu legalizate la Notariat.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condițiile specifice de participare pentru ocuparea postului, sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice 1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
– atestat Registrul Urbaniştilor din România
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Condițiile de participare la concurs și  bibliografia se afișează la sediul, pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici www.anfp.gov.ro, precum și la Sediul Primăriei Orașului Buhuși.
Relații suplimentare se pot obține de la domnul Midvighi Dan, consilier: Bd. Mircea Vodă, nr.44 tronsonul III, sector 3, București, telefon: 0374.112.726, fax: 0374.112.727 și email informatii.concurs@anfp.gov.ro, precum și de la Primăria orașului Buhuși – tel:0234261220, int.121.

BIBLIOGRAFIE
ARHITECT ȘEF

1.        Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.        Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
3.        Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
4.        Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5.        Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6.        Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7.        Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
8.        Legea nr. 255 /2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesare realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;
9.        Legea nr. 33 /1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
10.        Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
11.        Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
12.        Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
13.        Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
14.        Ordinul Ministrului Dezvoltării regionale și turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, modificat și completat prin Ordinul nr.835/2014;
15.        Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
16.        Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
17.        Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
18.        Hotărârea Guvernului nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale;
19.        Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
20.        Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
21.        Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 – privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Print