21 iunie 2024

Anunt concurs consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Resurse Umane

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI
NR. 3872 DIN 04.02.2019

ANUNŢ

Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5  în baza Legii 188/1999, organizează  concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii publice de execuție vacante:
–        un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Resurse Umane din aparatul de specialitate al primarului;

Concursul se desfăşoară la sediul Primăriei Buhuşi în data de 07 martie 2019, ora 10.00 proba scrisă şi în data de 12 martie 2019, ora 10.00  interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la secretariatul comisiei de concurs. Acestea vor cuprinde:
a)        formularul de înscriere;
b)         curriculum vitae, modelul comun european;
c)         copia actului de identitate;
d)        copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e)         copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f)         copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g)         copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h)         copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
i)        cazierul judiciar;
j)        declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D la Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Adeverinţele care au un alt format decât cele menționate mai sus trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Copiile  de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate.

Condiţii generale de participare:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Denumirea postului – consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Resurse Umane
Condiţii specifice de participare la concurs:
        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
        vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 1 an;

Atribuțiile postului:
        Completează dosarele personale ale tuturor salariaţilor și păstrează în bune condiții dosarele celor care nu mai sunt angajaţi în instituţie din diferite motive ( pensionare, demisie, demitere, etc.);
        Întocmește fişele de evaluare ale tuturor salariaţilor;
        Operează și transmite orice modificare a personalului contractual în registrul electronic de evidenţă al salariaţilor în conformitate cu prevederile H.G. nr.905/2017;
        Întocmește fişa postului pentru toți salariaţii instituției;
        Transmite către A.N.F.P. Bucureşti orice modificare care apare la dosarul funcționarului public;
        Ține dosarele cu Dispoziţii şi cu H.C.L. repartizate de-a lungul anilor Compartimentului Resurse Umane precum și a statelor de funcții și a organigramelor;
        Întocmește contractele individuale de muncă pentru personalul contractual angajat în Primărie, precum şi actele adiţionale încheiate ca urmare a intervenirii de modificări;
        Pregătește toate documentele necesare desfășurării unui concurs de angajare sau de promovare;
        Ține dosarele cu regulamentele de organizare şi funcţionare ale compartimentelor şi serviciilor subordonate consiliului local, precum şi dosarele mediatorilor sanitari şi ai asistenţilor medicali care îşi desfăşoară activitatea în cadrul grădiniţelor şi şcolilor din oraşul Buhuşi;
        Ține dosarele cu legislaţia specifică Compartimentului Resurse Umane;
        Păstrează toate cererile de angajare depuse de cetăţeni;
        Înregistrează şi transmite datele către Institutul Naţional de Statistică;
        Întocmește situaţiile cu privire la reîncadrarea personalului în conformitate cu  prevederile Legii nr.153/2017;
        Pune în aplicare prevederile legale ale art.33 din Legea nr.153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată, precum și a Legii nr.250/2016 cu modificările și completările ulterioare.
        Păstrează toate documentele şi referatele primite de-a lungul anilor de la salariaţii din instituţie, de la alte instituţii publice sau private, etc.;
        Realizează şi alte sarcini care decurg din actele normative în vigoare sau stabilite de ordonatorul principal de credite;
        Urmărește legislația aplicabilă atât în ceea ce privește modificarea și completarea cadrului existent cât și a noutăților de imediata aplicare, îndeplinind toate obligațiile rezultate din acestea care sunt de natura postului, respectiv a funcției publice deținute sau a atribuțiilor delegate informând în scris superiorul ierarhic;
        Îndeplinește orice atribuție primită de la superiori ierarhici, formulată verbal sau în scris, care se prezumă că este legală, fiind obligat să se conformeze dispozițiilor acestora, orice refuz făcându-se în scris și motivat, în termen de cel mult 24 de ore de la primire;
        Rezolvă în termenele stabilite de către superiori ierarhici, lucrările repartizate;
        Răspunde de confidențialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;
        Prezenta fișă se completează cu atribuții și sarcini prin dispoziții scrise și acte normative ulterioare;
        Răspunde pentru toate documentele întocmite şi eliberate în conformitate cu fişa postului;
        Îndeplineşte orice alte atribuții stabilite prin lege şi/sau trasate de şefii ierarhici.

BIBLIOGRAFIE
consilier, clasa I, grad profesional asistent  – Comp. Resurse Umane

•        Legea nr.188/1999–privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•        Legea nr.7/2004–privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
•        Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•        Legea nr.215/2001–Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•        H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată și completată;
•        H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată;
•        Legea nr.53/2003–Codul Muncii, republicată și modificată;
•        H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă al salariaţilor, modificată și completată;
•        Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată;
•        Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
•        Prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
•          Prevederile O.U.G. nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
•          Prevederile OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
•        Prevederile O.U.G. nr.79/2017 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care stipulează transferul contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului;
•        Hotărârea Guvernului nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

Condițiile de participare și bibliografia stabilită se afișează la sediul Primăriei orașului Buhuși cât și pe site-ul instituției.
Relaţii suplimentare se pot obține la sediul instituţiei din Buhuși, strada Republicii, nr.5, tel: 0234261220 – int.121, fax: 0372897995, Mic Maria – consilier superior

print