12 iunie 2024

Anunt concurs consilier, grad profesional IA in cadrul Compartimentului de Evidenta a persoanelor

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI
NR. 2551 DIN 23.01.2019

ANUNŢ

Primăria oraşului Buhuşi, jud. Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de execuţie, pe perioadă determinată de consilier, grad profesional IA, în cadrul Compartimentului de Evidență a persoanelor – S.P.C.L.E.P. Buhuși, din subordinea Consiliului Local Buhuși în conf. cu H.G. nr.286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi Dispoziţia Primarului oraşului Buhuşi nr.93/26.01.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei oraşului Buhuşi în data de 11 februarie 2019, ora 10.00 proba scrisă şi în data de 14 februarie 2019, ora 10.00  interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei oraşului Buhuşi, la secretariatul comisiei de concurs, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 30 ianuarie 2019. Acestea vor cuprinde:
a)        cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b)        copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)        copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d)        carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e)        cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)        adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)        curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul cazierului judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prezentate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare:
a)        are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)        cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)        are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)        are capacitate deplină de exerciţiu;
e)        are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)        îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)        nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare pentru postul de administrator, grad profesional I, pe perioadă nedeterminată:
        nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
•        vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:  5 ani
.
BIBLIOGRAFIE
CONSILIER, GRAD PROFESIONAL IA

        O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
        H.G. nr. 1375 din  4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
        aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele
        de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările și completările ulterioare
        Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în
        străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;
        H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
        248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu
        modificările şi completările ulterioare;
        O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
        comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
        Regulamentul nr.679/2016 pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), adoptat la Bruxelles în data 27.04.2016 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 119L din data de 04.05.2016 ;
        Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
        Legea nr. 21/1991 – Legea cetăţeniei române, republicată,  cu modificările și completările ulterioare;
        O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
        O.G. nr 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare
        Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
        Prevederile Cărții I „Despre persoane” – Titlul I-III din Noul Cod Civil, precum și Cartea a -II-a „Despre Familie” din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr.287/2009 şi pus în aplicare prin Legea nr.71/2011, modificată și completată;
        Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
        Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
NOTĂ
Se vor avea în vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
        23.01.2019 – publicarea anunţului de concurs şi a bibliografiei la avizierul Primăriei Oraşului Buhuși şi pe site-ul unităţii www.primariabuhuși.ro; Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial, în România Liberă și Deșteptarea;
        23.01.2019 – 30.01.2019 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs;
         31.01.2019, ora 1200 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul primăriei;
        31.01.2019, ora 1200 – 01.02.2019, ora 1200 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor;
         04.02.2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul primăriei;
        11.02.2019, ora 1000 – susţinerea probei scrise;
        11.02.2019, ora 1500 – afișarea rezultatelor la proba scrisă;
        11.02.2019, ora 1500 – 12.02.2019, ora 1500  – depunerea contestațiilor privind rezultatele obținute la proba scrisă la Primăria orașului Buhuși;
        13.02.2019 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor;
        14.02.2019, ora 1000 – susţinerea interviului;
        14.02.2019, ora 1330   – comunicarea rezultatelor după susținerea interviului;
        14.02.2019, ora 1330 – 15.02.2019, ora 1330 – depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului la Primăria orașului Buhuși;
        18.02.2019 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor;
        18.02.2019 – afişarea la sediul primăriei a rezultatului final al concursului.

Bibliografia va fi afișată la sediul Primăriei oraşului Buhuşi din strada Republicii, nr.5 şi va putea fi procurată de la Compartimentul Resurse Umane, camera 10, din cadrul Primăriei.
Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane, persoana de contact Mic Maria sau la tel.0234261220, int.121.

print