18 mai 2024

ANUNȚ concurs/examen de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI

NR. 16781 din 10.06.2020

ANUNŢ

 

Având în vedere prevederile art. 618 alin.(1), alin.(4) și alin.(22) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu  prevederile art. 125  din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările, comunicăm că Primăria Orașului Buhuși, județul Bacău, organizează concurs/examen de promovare în grad profesional  a  funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte:

 

Nr. Crt. Demnumire funcție publică categorie clasă Grad profesional deținut Compartiment

 

Gradul profesional pentru care se organizează examenul
1. Consilier execuție I asistent Constatare, Impunere și Încasare Debite și Salubritate principal
2. Polițist local execuție I asistent Ordine publică principal

 

Condiții generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţii  cumulative de participare la concursul sau examenul de promovare în grad profesional:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 479 alin. (1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ:

 1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. b) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3. c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod;

Condiţii de desfăşurare a concursului:

Concursul/examenul de promovare în grad profrsional se va desfăşura la sediul Primăriei Orașului Buhuși, str. Republicii,  nr.5, din orașul Buhuși, judeţul Bacău.

Proba scrisă se va desfăşura în data de: 13 iulie 2020, ora 900;

Interviul se va desfăşura în data de: 16 iulie 2020, ora 900;

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare, respectiv în perioada 10.06.2020 – 29.06.2020,  la Comp. Resurse Umane din cadrul instituției.

Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în grad profesional va conţine în mod obligatoriu:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

c) formularul de înscriere (se va pune la dispoziție de secretarul comisiei de concurs).

Formularul de înscriere se va pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs.

Funcţionarii publici de execuție pot promova într-o funcţie publică de execuție de grad profesional superior celui anterior promovării, conform prevederilor art. 121 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va face în baza  prevederilor art. 618, alin.(22) din OUG nr.57/2019.

Informații suplimentare privind înscrierea și condițiile de participare la concursul/examenul de promovare în gradul imediat superior, pot fi obținute la tel.:0234261220, int.121, e-mail: resurseumane@primariabuhusi.ro. Persoană de contact, Mic Maria consilier, clasa I, grad profesional superior.

 

Bibliografie comună funcțiilor publice de execuție

 1. Constituţia României
 2. O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, Partea VI, de la art. 365 la art.537.
 • Bibliografie specifică pentru promovarea funcționarilor publici din Compartimentului Constatare, Impunere și Încasare Debite și Salubritate
 1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 2. G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 3. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 4. G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 5. Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 6. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 • Bibliografie specifică  pentru promovarea funcționarilor publici din cadrul Serviciului Poliţia Locală, Compartiment Ordine Publică
 1. Legea nr.155/2010 – Legea poliţiei locale, modificată și completată;
 2. H.C.L. nr.51/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Poliţiei Locale a orașului Buhuși;
 3. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de  convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată(r2);
 4. O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

Publicat astăzi 10.06.2020,

secretar comisie concurs

Mic Maria

print