22 mai 2024

Anunt concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de conducator autospeciala în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

PRIMARIA ORASULUI BUHUSI
NR. 7843 din 28.02.2020

ANUNȚ

Primăria orașului Buhuși cu sediul în: localitatea Buhuși, strada Republicii, nr.5, județul Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, conform H.G. nr. 286/2011, cu modificarile şi completările ulterioare

Denumirea postului:
• Conducator autospeciala în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

Condiţii specifice :

-Nivelul studiilor: şcoală generale/ medii
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului :5 ani
-domiciliul stabil in localitatea Buhusi
-permis conducere – categ. B si C

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
• a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
• c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• d) are capacitate deplină de exercițiu;
• e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
• 30 martie 2020, ora 10:00 -proba scrisă
• 02 aprilie 2020, ora 10.00 proba-interviu
Dosarele se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare, de la publicarea anunțului ( de la 02.03.2020 până la data de 13.03.2020, ora 13.00).Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, și este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și proba interviu candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare, de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise și a probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul institutiei şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei orasului Buhusi şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, sectiunea – Concursuri, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă, după soluționarea contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

BIBLIOGRAFIA

1.LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu completarile si modificarile ulterioare
2. LEGE Nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu completarile si modificarile ulterioare

3.H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
4.ORDIN nr. 163/ 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu completarile si modificarile ulterioare
5.LEGE Nr. 481/ 2004, republicată privind protecţia civilă
6.ORDINUL nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane sau la tel.0234261220, int.100.

Atributii din Fisa postului

Activităţi principale:
 Conducerea autospecialelor de stins incendii;
 Efectuarea activităţilor de pregătire;
 Efectuarea activităţilor premergătoare intervenţiei;
 Executarea intervenţiei;
 Întreţinerea mijloacelor tehnice de intervenţie din înzestrare;
 Prevenirea incendiilor;
 Salvarea persoanelor, animalelor şi bunurilor.

Sarcini şi îndatoriri specifice:

1. Execută activităţi de intervenţie în domeniul apărării împotriva incendiilor, îndeplineşte sarcini pentru prevenirea riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă şi intervine pentru efectuarea acţiunilor de ajutor şi salvare a oamenilor şi bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii;
2. Răspunde de menţinerea în stare de funcţionare a utilajelor şi instalaţiilor de intervenţie pe care le deserveşte;
3. Verifică la intrarea în serviciu starea de funcţionare a utilajelor din dotare, accesoriile, inventarul şi rezerva cu carburant;
4. Execută toate lucrările de asistenţă tehnică şi reparaţii planificate;
5. Asigură predarea, în stare de funcţionare, a utilajelor şi inventarul corespunzător la schimbul următor, pe bază de proces verbal;
6. Remediază pe loc toate defecţiunile posibile la utilajele şi instalaţiile P.S.I., iar când nu le poate remedia vor fi aduse la cunoştinţă primarului prin şeful S.V.S.U. ;
7. Ține şi întocmeşte evidenţa zilnică a rodajului la autospecială, motopompă sau celelalte utilaje;
8. Cunoaşte şi respectă prevederile legale cu privire la circulaţia pe drumurile publice, nu va conduce autovehiculul în stare de ebrietate sau obosit, nu are voie să ia in cabină persoane străine, nu va transporta alte materiale în afara celor trecute în documentele de transport;
9. Dispune autovehiculul în locuri în care să permită o acţiune uşoară şi rapidă, din proprie iniţiativă sau la ordinul şefului S.V.S.U.;
10. Acţionează operativ în caz de incendiu şi alte evenimente deosebite, participând la salvarea persoanelor şi evacuarea bunurilor materiale;
11. Alarmează în caz de incendiu pe şeful S.V.S.U., Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
12. Colaborează cu S.V.S.U. din localităţile limitrofe;
13. Respectă programul zilnic de activitate, regulamentul de funcţionare şi organizare a S.V.S.U. şi regulile de disciplina muncii;
14. Îşi însuşeşte modul de funcţionare, întreţinere şi reparaţii la tehnica din dotare, instalaţii, utilaje şi mijloace de intervenţie;
15. Nu părăseşte locul de muncă până nu a asigurat predarea serviciului şi a inventarului către schimbul care urmează să îl înlocuiască;
16. Participă la testele pentru verificarea cunoştinţelor şi atestarea pe post;
17. Execută programul individual de formare profesională;
18. Răspunde pentru toate documentele întocmite şi eliberate în conformitate cu fişa postului;
19. Îndeplineşte şi alte sarcini prevăzute de lege şi dispuse de şefii ierarhici.
20. Cunoaşte semnele şi semnalele în cazul intervenţiilor la situaţii de urgenţă şi le execută întocmai
21. Delimitează zona afectată pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate;
22. Învață noi tehnici de stingere a incendiilor
23. Colaborează cu poliţia pentru a interveni în caz de accident, dezastre, calamităţi sau alte evenimente cu impact negativ;
24. Curăţă şi întreţine echipamentul şi aparatura din dotare pentru stingerea incendiilor.
25. Verifică starea de funcţionare a echipamentelor de lucru;
26. Răspunde de utilizarea şi păstrarea în bune condiţii a aparaturii din dotare;
27. Informează persoana ierarhic superioară asupra problemelor ce apar în desfăşurarea activităţii la locul de muncă;
28. Prezintă un comportament profesional în timpul zilei de lucru;
29. Periodic face propuneri de îmbunătăţire a activităţii prestate;
30. Îmbunătăţeşte permanent pregătirea sa profesională şi de specialitate;
31. Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor legate de firmă;
32. Utilizează resursele existente exclusiv în interesul firmei;
33. Respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru specifice postului său;
34. Execută sarcinile stabilite de șeful S.V.S.U.
35. Îndeplinește și alte sarcini prevăzute de lege și dispuse de șefii ierarhici.

PRIMAR,
Ing. VASILE ZAHARIA

Comp. Resurse Umane,
Cons.Telita Claudia

print