22 octombrie 2021

Anunt concurs organizat pentru ocuparea unor functii contractuale vacante , de executie, pe perioada nedeterminata

 

PRIMARIA ORASULUI BUHUSI

NR.40089 din 20.12.2019

ANUNŢ

         Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificarile şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a funcţiilor contractuale vacante, de executie, de:

 • muncitor calificat, treapta II, în cadrul Serviciului Spații Verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de Creștere a Animalelor, din subordinea Consiliului Local Buhusi
 • agent de pază (cu atributii in salubritate) în cadrul Serviciului Politie Locală-Compartimentului Ordine Publică, din aparatul de specialitate al primarului

Concursului se va desfăşura în data de 20.01.2020, ora 1000 -proba scrisă şi în data de 23.01.2020 ora 1000 – susținerea interviului, la sediul Primăriei Oraşului Buhuşi, strada Republicii, nr.5,  tel: 0234/261220, int.100.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului ( până la data de 10.01.2020 ), la sediul Primăriei oraşului Buhuşi şi vor conţine în mod obligatoriu:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul cazierului judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și proba interviu candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare, de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise și a probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul institutiei şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei orasului Buhusi şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, sectiunea – Concursuri,  în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă, după soluționarea contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Condiţii generale de participare:

       – candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română scris şi vorbit;

– să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– să îndeplinească condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea  unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedicã înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru functia contractuala de executie, de muncitor calificat, treapta II, in cadrul Serviciului Spații Verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de Creștere a Animalelor :

-Nivelul studiilor: şcoală generale/ medii

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului :3 ani

Condiţii specifice de participare la concurs pentru functia contractuala, de executie, de agent de paza,  in cadrul Compartimentului Ordine Publica – Serviciul Politie Locala :

-Nivelul studiilor: studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului :5 ani

-Aviz psihologic, emis de un cabinet de specialitate în domeniu, cu precizarea ”Apt psihologic” pentru angajarea ca agent de paza;

-permis conducere -categoria B

-domiciliul stabil in localitate

 

BIBLIOGRAFIA

pentru functia contractuala, de muncitor calificat, treapta II, in cadrul Serviciului Spații Verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de Creștere a Animalelor :

 

 1. OUG nr.57/2019- Codul Administrativ- Sectiunea a 2-a ,art.430- art.434, art.437-art.441, art.443 – art.449, art.490, art.491.
 2. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată şi modificată ulterior;
 3. Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, actualizată
 4. G. nr. 1425/2006, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006.

 

BIBLIOGRAFIA

pentru functia contractuala, de agent de paza (cu atributii in monitorizarea activitatii de salubritate) in cadrul Compartimentului Ordine Publica- Serviciul Politie Locala

 

1.OUG nr.57/2019- Codul Administrativ- Sectiunea a 2-a ,art.430- art.434, art.437-art.441, art.443 – art.449, art.490, art.491.

2.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată şi modificată ulterior;

3.Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, actualizată

4.H.C.L. nr.51/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Poliţiei Locale a orașului Buhusi;

5.Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de  convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată(r2);

6.Legea nr.60/1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

(art.2, art.9,art.13, art.16-24), republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

 

Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane sau la tel.0234261220, int.100.

                                      

PRIMAR,

Ing. VASILE ZAHARIA

 

 

 

Comp. Resurse Umane,

                                                                              Cons.Telita Claudia

 

 

Atribuţiile agentului de paza (cu atributii in salubritate) din

cadrul Compartimentului Ordine Publică, din subordinea Politiei locale

  1.Se prezintă la serviciu numai în condiții corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice și să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării serviciului;

2.Asigură paza şi securitatea obiectivului şi a bunurilor prevăzute în planul de pază;

3.Pe timpul serviciului este obligat să poarte uniforma și ecuson;

4.Respectă disciplina la locul de muncă şi criteriul de subordonare ierarhică;

5.Verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;

6.Să nu întârzie și să nu absenteze de la serviciu nemotivat sau fără înștiințarea sau cu acordul în prealabil al șefilor ierarhici;

7.Să nu părăsească postul încredințat fără aprobarea șefului ierarhic și să nu abdice din propria inițiativă de la îndatoririle ce îi revin pe linie de serviciu;

8.Asigură predarea – primirea schimbului şi a diferitelor obiecte de inventar pe bază de proces-verbal;

9.Foloseşte aparatura de comunicaţie şi obiectele de inventar numai în cazul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, având de asemenea obligaţia de a le păstra în stare bună;

10.Să nu pretindă și să nu primească foloase materiale sau bănești necuvenite, să nu-și creeze relații in rândul salariaților beneficiarului și să nu desfășoare activități care prin natura lor ar aduce prejudicii morale sau materiale societății care beneficiază de serviciile de pază;

 1. Sa dea dovadă de vigilență și spirit de răspundere in timpul executării serviciului respectând îndatoririle ce îi revin din legile în vigoare, consemnul general și particular, conform fisei postului întocmit de seful de serviciu;

12.Răspunde în timpul serviciului de paza obiectivului încredințat sau a postului in care a fost repartizat;

13.Răspunde de paza materialelor, bunurilor si valorilor aflate in raza postului sau fata de intenții ce au ca scop prejudicierea morală sau materială a societății ce beneficiază de aceste servicii;

14.Verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curățeniei stradale de către operatorul local de salubritate;

15.Verifică respectarea măsurilor de transportare a materialelor și deșeurilor vegetale rezultate de la toaletarea spațiilor verzi, de către societatile abilitate;

16.Verifică respectarea obligațiilor privind întreținerea curățeniei de către persoanele fizice și juridice, respectiv curățenia locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodărești, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau în care funcționează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor și a spațiilor verzi;

17.Verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei în locurile publice;

18.Verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei albiilor râurilor și a cursurilor de ape ce traversează localitatea Buhusi.

19.Verifică aplicarea legislatiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide și solide pe domeniul public, în ape curgătoare sau stătătoare;

20.Controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

21.Participa la actiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave si a epizootiilor;

 1. Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;
 2.  Verifică ridicarea deșeurilor menajere de către operatorul local al serviciului de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
 3. Verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice, sesizările privind nerespectarea normelor legale de protectie a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localității;
 4. Constată contravenții și aplică sanctiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor, stabilite în sarcina autorităților administratiei publice locale;
 1. Informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea specifică și ține evidența acestora;

 

ATRIBUŢII, LUCRĂRI, SARCINI CE-I REVIN MUNCITORULUI CALIFICAT , TREAPTA II, DIN CADRUL SERVICIUL SPATII VERZI

 1. Respectă programul zilnic de 8 ore;
 2. Primește zilnic programul de lucru transmis de la șeful formației muncitori;
 3. Respectă normele P.S.I. şi N.T.S.M.;
 4. Execută lucrări de producere a răsadului floricol;
 5. Pregăteşte teren pentru plantat flori, arbori, arbuşti;
 6. Execută lucrări de curăţire a trandafirilor, a arborilor şi arbuştilor;
 7. Execută lucrări de udare a florilor din spaţiile special amenajate;
 8. Execută lucrări de recoltare de seminţe de flori pentru producerea de răsaduri în două cicluri anuale (primăvara – toamna);
 9. Execută lucrări de cosit spaţii verzi – mecanizat;
 10. Efectuează lucrări la înălţime;
 11. Execută lucrări specifice sezonului rece: îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe străzi şi trotuare;
 12. Nu execută nici o sarcină suplimentară legată de activitatea sa decât dacă ea vine de la persoanele autorizate și dacă vine pe cale ierarhică și se încadrează în prevederile legale;
 13. Nu părăseşte locul de muncă fără o cerere scrisă care se va face cu aprobarea Şefului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului şi care va avea avizul primarului, cerere în care se va specifica exact perioada în care va lipsi din unitate(ziua şi orele) în caz contrar este direct răspunzător de orice eveniment la care ar putea fi expus – situaţie în care primarul şi șeful formație muncitor al  serviciului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului sunt exonerate de orice răspundere;
 14. La locul de muncă îşi desfăşoară activitatea astfel încât să nu se expună la pericol de accidente atât propria persoană cât şi colegii de serviciu ;
 15. Se va prezenta la serviciu în condiţii psiho-fiziologice corespunzătoare (să nu existe situaţii de oboseală, consum de alcool , etc.); nu consumă băuturi alcoolice în timpul programului;
 16. Pentru abateri în exercitarea atribuțiilor și sarcinilor de serviciu răspunde disciplinar, material și penal, după caz;
 17. Execută şi alte lucrări edilitar gospodăreşti.

 

 

 

 

 

 

 

Print