21 iunie 2024

ANUNȚ examen de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI

NR. 37322 DIN 25.10.2022

 

 

 

ANUNŢ

Având în vedere prevederile art. 618 alin.(1), alin.(4) și al alin.(22) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, comunicăm că Primăria Orașului Buhuși, județul Bacău, organizează examen de promovare în grad profesional  a  funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte:

Nr. Crt.Denumire funcție publicăcategorieclasăGrad profesional deținutCompartiment  Gradul profesional pentru care se organizează examenul
1.Polițist localexecuțieIIIasistentOrdine publicăprincipal

Condiții generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţii  cumulative de participare la concursul sau examenul de promovare în grad profesional:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 479 alin. (1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod;

Condiţii de desfăşurare a concursului:

      Examenul de promovare în grad profesional se va desfăşura la sediul Primăriei Orașului Buhuși, str. Republicii,  nr.5, din orașul Buhuși, judeţul Bacău.

                Proba scrisă se va desfăşura în data de: 25 noiembrie 2022, ora 0900;

                Interviul se va desfăşura în data de: 29 noiembrie 2022, ora 0900;

Dosarul de concurs se depune la Compartimentul Resurse Umane, camera 10, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, (respectiv în perioada 25.10.2022 – 14.11.2022), în condiţiile prevăzute de art. 127 din Hotărârea nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi conţine în mod obligatoriu:

        a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Compartimentul de Resurse Umane, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

        b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

       c) adeverinţa eliberată de Compartimentul Resurse Umane, în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

        d) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Formularul de înscriere se va pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs.

        Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va face în baza  prevederilor art. 618, alin.(22) din OUG nr.57/2019.

Informații suplimentare privind înscrierea și condițiile de participare la concursul/examenul de promovare în gradul imediat superior, pot fi obținute la tel.:0234261220, int.121, e-mail: resurseumane@primariabuhusi.ro. Persoană de contact, Mic Maria consilier, clasa I, grad profesional superior.

Bibliografie / Tematică

 1. Constituţia României, republicată, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Partea VI, de la art.365 la art. 537;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr.155/2010 – Legea poliţiei locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Hotărârea nr.1332/2010 –privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale
 7. Hotărârea nr.92/2013 – privind stabilirea şi sancţionarea contravenţională pentru faptele săvârşite de instituţii publice, agenţi economici, persoane fizice şi alte persoane juridice în domeniul protecţiei mediului, a spaţiilor verzi, a aranjamentelor floricole, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protejare stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă, păstrarea şi protecţia dotărilor gospodăreşti, a mobilierului urban, a desfăşurării activităţii de picnic, a normelor legale de igienă şi sănătate publică, de conduită, comportament şi de convieţuire socială, în domeniul comercial, transport de mărfuri şi persoane, în pieţe, târguri şi oboare, etc.
 8. H.C.L. nr.51/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Poliţiei Locale a orașului Buhusi;
 9. Legea nr.146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale
 10. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de  convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 11. O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,

Ing. Vasile Zaharia

                                                                             Comp. Resurse Umane,

                                                                             Consilier superior, Mic Maria

print