20 aprilie 2024

ANUNȚ examen de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI

NR. 38672 DIN 03.11.2022

  

ANUNŢ

Având în vedere prevederile art. 618 alin.(1), alin.(4) și al alin.(22) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, comunicăm că Primăria Orașului Buhuși, județul Bacău, organizează examen de promovare în grad profesional  a  funcționarilor publici din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși. Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte:

Nr. Crt.Denumire funcție publicăcategorieclasăGrad profesional deținutCompartiment  Gradul profesional pentru care se organizează examenul
1.ConsilierexecuțieIprincipalConsiliersuperior

Condiții generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţii  cumulative de participare la concursul sau examenul de promovare în grad profesional:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 479 alin. (1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod;

Condiţii de desfăşurare a concursului:

      Examenul de promovare în grad profesional se va desfăşura la sediul Primăriei Orașului Buhuși, str. Republicii,  nr.5, din orașul Buhuși, judeţul Bacău.

                Proba scrisă se va desfăşura în data de: 05 decembrie 2022, ora 1000;

                Interviul se va desfăşura în data de: 08 decembrie 2022, ora 1000;

Dosarul de concurs se depune la Compartimentul Resurse Umane, camera 10, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, (respectiv în perioada 03.11.2022 – 22.11.2022), în condiţiile prevăzute de art. 127 din Hotărârea nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi conţine în mod obligatoriu:

        a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Compartimentul de Resurse Umane, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

        b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

       c) adeverinţa eliberată de Compartimentul Resurse Umane, în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

        d) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Formularul de înscriere se va pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs.

        Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va face în baza  prevederilor art. 618, alin.(22) din OUG nr.57/2019.

Informații suplimentare privind înscrierea și condițiile de participare la concursul/examenul de promovare în gradul imediat superior, pot fi obținute la tel.:0234261220, int.121, e-mail: resurseumane@primariabuhusi.ro. Persoană de contact, Mic Maria consilier, clasa I, grad profesional superior.

Bibliografie / Tematică

 1. Constituţia României, republicată, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Partea VI, de la art.365 la art. 537;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. O.G. nr.84/2001 privind  înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
 6. O.U.G. nr. 97/2005  privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 7. H.G. nr.295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil : Cartea I. – Despre persoane;
 9. Legea nr. 21/1991 privind cetatenia romana, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste  prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date;
 11. Regulamentul UE nr 1191/2016 privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale in Uniunea Europeana;

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,

Ing. Vasile Zaharia

                                                                             Comp. Resurse Umane,

                                                                             Consilier superior, Mic Maria

print