22 mai 2024

Anunț examen de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Complexului de Servicii Comunitare

PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI

COMP. RESURSE UMANE

NR. 807 DIN 10.01.2022

 

ANUNŢ EXAMEN DE PROMOVARE

ÎN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE

Primăria Orașului Buhuşi, judeţul Bacău, anunță organizarea, în data de 25 ianuarie 2022, ora 1000 la sediul acesteia, examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Complexului de Servicii Comunitare, Direcția de Asistență Socială Buhuși;

Condiții de participare la examen:

Pot participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare,  personalul contractual care îndeplineasc cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă minim 3 ani vechime în gradul din care promovează;
 • să fi obținut calificativul foarte bine cel puțin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate;
 • promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale se realizează prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de conducătorul autorității sau instituției publice.

Examenul de promovare a personalului contractual constă în susţinerea unei probe scrise sau după caz a unei probe practice, stabilite de comisia de examinare.

Examenul constă în 2 etape succesive:

 • Verificarea dosarelor de înscriere
 • Proba scrisă

În vederea participării la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale, candidaţii vor depune dosarele de înscriere, în termen de 5 de zile  lucrătoare de la data publicării anunțului, la locul de desfășurare al examenului și pe pagina de internet a instituției www.primariabuhusi.ro, respectiv în perioada 10.01.2022 – 14.01.2022, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul instituției. Acestea vor cuprinde:

 • Formularul de înscriere;
 • Copiile rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani de activitate;
 • Adeverință din care să rezulte o vechime de 3 ani de activitate de la ultima promovare si precizarea că angajatul nu se află sub o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii, eliberată de Compartimentul Resurse Umane;
 • Referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic superior conform art.41 alin. (9) din H.G. 286/2011

Tipul probelor de examen, locul, data și ora desfășurarii acestora:

Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale, va avea loc la sediul Primăriei oraşului Buhuşi, Str. Republicii, nr.5 și va consta în susținerea unei probe scrise.

 Sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care vor obține, minimum 50 de puncte.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

      Calendarul de desfășurare a examenului:

 • afișare anunț 10.01.2022
 • data de depunere a dosarelor 10.01.2022 – 14.01.2022
 • selecția dosarelor 17.01.2022
 • afișarea rezultatelor selecției dosarelor 18.01.2022
 • depunerea contestațiilor selecție dosare 18.01.2022 – 19.01.2022
 • soluționarea contestațiilor/afișarea rezultatului contestației 19.01.2022
 • proba scrisă 25.01.2022
 • afișare rezultate proba scrisă 25.01.2022
 • depunerea contestațiilor proba scrisă 25.01.2022 – 26.01.2022
 • soluționarea contestații proba scrisă 27.01.2022
 • comunicare rezultate finale 28.01.2022

Bibliografia/tematica pentru examenul de promovare în grad

 1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.53/2003 – Codul muncii – republicată şi modificată;
 3. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

– Titlul III: Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice:
            · Capitolul I: Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
            · Capitolul III: Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică,
precum şi răspunderea acestuia;
            · Capitolul IV:Încadrarea şi promovarea personalului contractual;
            · Capitolul V: Managementul personalului contractual din administraţia publică şi gestiunea raporturilor juridice;

 • Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.292/2011 – Legea asistenţei sociale; cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr.288/2006 privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului.
 • Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România;  
 • Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor;
 • Ordinul nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor*)
 • Ordinul nr.177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului;
 • H.G. nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;

Notă: Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Pentru relații suplimentare privind înscrierea și condițiile de participare la concurs, vă veți adresa, la sediul instituției Primăriei orașului Buhuși, Compartiment Resurse Umane, persoana de contact – consilier superior Mic Maria sau la tel.:0234261220, int.121.

           Afișat astăzi 10.01.2022 ora 0800, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei orașului Buhuși.

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,

Ing. VASILE ZAHARIA

Comp. Resurse Umane,

                                                                                                             Mic Maria

print