21 mai 2024

ANUNȚ examen de promovare în treaptă profesională a personalului contractual din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

NR.20439 DIN 15.07.2020

 

 

A N U N Ţ

 

            Având în vedere prevederile Hotărârii nr.286/2011, modificată și completată,  pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post  vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum şi cele ale Dispoziţiei Primarului oraşului Buhuşi nr.93/26.01.2015 privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi,

Primăria orașului Buhuși organizează,

  EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL

ÎN TREAPTĂ PROFESIONALĂ IMEDIAT SUPERIOARĂ

din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

 

Condiţii de participare la examen

Pot participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul/treapta profesională a funcţiei contractuale din care promovează;
 2. b) să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani.

 

Dosarul de înscriere la examen:

            Pentru înscrierea la examen candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul sau treapta profesională din care se promovează;
 • copiile rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019).

Dosarele de înscriere la examen se vor depune la Compartimentul Resurse Umane în termen de 5 zile lucrătoare de la afișare, respectiv în perioada  15.07.2020 – 21.07.2020, ora 1600.

Verificarea dosarelor depuse se va face în data de 22.07.2020, urmând să se afișeze lista cu candidații admiși/respinși.

Examenul de promovare în grad profesional va avea loc în data de 29.07.2020, ora 0900 la sediul Primăriei oraşului Buhuşi, Str. Republicii, nr.5 și va consta în susținerea unei probe scrise. Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări. Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minim 50 de puncte.

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CADRUL,

SERVICIUL SPAȚII VERZI, PRODUCEREA MATERIALULUI FLORICOL,

ACTIVITĂȚI DE CREȘTERE A ANIMALELOR

 OUG nr.57/2019 – privind Codul administrativ, Titlul III, (art. 538 – art.562)

 1. Legea nr.53/2003 – Codul muncii – republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 2. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Cap. II, III;
 3. Legea nr.319/2006 privind Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 4. G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare;
 5. G. nr.1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006

  NOTĂ

Se vor avea în vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

  

BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CADRUL,

COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE BUHUȘI

 OUG nr.57/2019 – privind Codul administrativ, Titlul III, (art. 538 – art.562)

 1. Legea nr.53/2003 – Codul muncii – republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 2. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Cap. II, III;
 3. Legea nr.319/2006 privind Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 4. G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare;
 5. G. nr.1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006

NOTĂ

Se vor avea în vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

  PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CADRUL,

ADMINISTRATIEI  PIETE SI  TÂRGURI

 OUG nr.57/2019 – privind Codul administrativ, Titlul III, (art. 538 – art.562)

 1. Legea nr.53/2003 – Codul muncii – republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 2. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Cap. II, III;
 3. Legea nr.319/2006 privind Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 4. G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare;
 5. G. nr.1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006
 6. C.L. nr. 66/2009 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Pieței Centrale.

NOTĂ

Se vor avea în vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE,

 ÎN CADRUL ADMINISTRATIEI  CIMITIRULUI

 OUG nr.57/2019 – privind Codul administrativ, Titlul III, (art. 538 – art.562)

 1. Legea nr.53/2003 – Codul muncii – republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 2. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Cap. II, III;
 3. Legea nr.319/2006 privind Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 4. G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare;
 5. G. nr.1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006
 6. C.L. nr. 14/2013 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Administrației Cimitirului.

NOTĂ

Se vor avea în vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Anunțul  de examen este afișat pe pagina de internet  a Primăriei Orașului Buhuși și la avizierul instituției.

Date suplimentare despre condițiile de participare la concurs, precum și bibliografia se pot obține de la Compartiment Resurse Umane sau la tel.0234261220, int.121.

 

Publicat astăzi 15.07.2020, ora 08.00

Consilier, Mic Maria

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print