23 iunie 2024

ANUNŢ LICITAŢIE

ROMÂNIA

U.A.T ORAŞUL BUHUŞI

JUDEŢUL BACĂU

Bd. Republicii, nr. 5, tel.: 0234-26.12.20; fax: 0372–897.995  ;

E-mail: primariabuhusi@yahoo.com

 

 

ANUNŢ LICITAŢIE

În conformitate cu prevederile OUG. 57/2019 şi conform H.C.L. nr.137/25.09.2019, H.C.L nr. 138/25.09.2019 precum și H.C.L. nr. 28/27.02.2020 și H.C.L. nr.30/27.02.2020, U.A.T. ORAŞUL BUHUŞI, cu sediul autorităţii executive în BUHUŞI, Bd. REPUBLICII, Nr.5, organizează pentru data de 24.07.2020, ora 10:00, vânzarea prin metoda licitației publice deschise cu oferta în plic sigilat a unor bunuri imobile, după cum urmează:

 1. Informaţii generale privind concedentul:
 2. a) Denumire concedent(proprietar) :U.A.T. Oraşul Buhuşi.
 3. b) Adresa : Buhuşi, Bd. Republicii, Nr.5, jud. Bacău, cod 605100.
 4. c) Cod fiscal : 4535953 Trezoreria Buhuşi
 5. d) Cont : RO71TREZ0665006XXX000023 deschis la Trezoreria Buhuşi.
 6. e) Număr telefon Serv.Urban. : 0234 – 262.611; 0234 – 220 int.107.
 7. f) Fax : 0372–897.995
 8. g) Adresa de e-mail : E-mail: primariabuhusi@yahoo.com
 9. Informaţii generale privind obiectul vânzării:

  Terenuri situate în intravilanul oraşului Buhuşi, aflate în proprietatea privată a orașului Buhuşi, după cum urmează:

            2.1. Vânzarea  bunului imobil – teren aflat în proprietatea privată a orașului Buhuşi:

Teren – nr. cad 64639 – în suprafață de 179,74 mp.

          Amplasament:  intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Ion Borcea, nr.3.

         2.2. Vânzarea  bunului imobil – teren aflat în proprietatea privată a orașului Buhuşi:

Teren – nr. cad 65083 – în suprafață de 595 mp.

          Amplasament:  intravilanul oraşului Buhuşi, Str. 1 Mai

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. În vederea participării la licitaţie, autoritatea executivă a oraşului Buhuşi pune documentaţiile de atribuire la dispoziţia oricărei persoanei interesate de a solicita şi de a obţine aceste documentaţii, pe suport hârtie, contracost, până la data de 13.07.2020 ora 14:00.

3.2. Documentaţia de atribuire se poate solicita şi obţine între orele 7:30 – 15:00, la sediul autorităţii executive a oraşului Buhuşi, Serviciul Urbanism, camera 21, telefon: 0234/ 262.611sau 0234/ 261.220 int.107.

3.3. Pentru obţinerea unui exemplar – „Documentaţie de atribuire” este necesară achitarea unei sume în valoare de 100,00 lei/exemplar, în numerar, la caseria unităţii sau prin virament în contul RO71TREZ0665006XXX000023 deschis la Trezoreria Buhuşi.

3.4 Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.

        În această situaţie, autoritatea executivă a oraşului Buhuşi prin Serviciul Urbanism, transmite răspunsul la orice clarificare, până la data de 13.07.2020 ora 14:00.

 1. Informaţii privind ofertele:

4.1 Termenul limită de depunere a ofertelor, este: 22.07.2020, ora 15:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Buhuşi, Bd. Republicii, Nr.5, cam.21, jud. Bacău, cod 605100.

4.3. Ofertanţii depun la sediul autorităţii executive a oraşului Buhuşi, două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor conţine documentele prevăzute în „Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor”.

 1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Licitația publică deschisă cu oferta în plic sigilat în vederea vânzării unor bunuri imobile, prezentate la pct.2, se va desfăşura pe data de 24.07.2020 , ora 10:00, la sediul  autorităţii executive a oraşului Buhuşi, Bd. Republicii, Nr.5.

 1. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termene:

    Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor de concesionare, vânzare şi închiriere, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Art.7 alin.(1), Art.8 alin.(1) şi Art.11 alin(1a) din Legea contenciosului administrativ Nr. 554/2004 modificată şi completată.

Acţiunea în justiţie se introduce la Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios administrativ – Bacău, Str. Ştefan cel Mare, Nr.4, telefon: 0234/514.419.

print