21 mai 2024

ANUNŢ LICITAŢIE

ROMÂNIA
U.A.T ORAŞUL BUHUŞI
JUDEŢUL BACĂU
Bd. Republicii, nr. 5, tel.: 0234-26.12.20; fax: 0372–897.995 ;
E-mail: primariabuhusi@yahoo.com

ANUNŢ LICITAŢIE
În conformitate cu prevederile OUG. 57/2019 şi conform H.C.L. nr.100/25.06.2020, U.A.T. ORAŞUL BUHUŞI, cu sediul autorităţii executive în BUHUŞI, Bd. REPUBLICII, Nr.5, organizează pentru data de 10.08.2020, ora 10:00, vânzarea prin metoda licitației publice deschise cu oferta în plic sigilat a unor bunuri imobile, după cum urmează:

1. Informaţii generale privind proprietarul:
a) Denumire proprietar :U.A.T. Oraşul Buhuşi.
b) Adresa : Buhuşi, Bd. Republicii, Nr.5, jud. Bacău, cod 605100.
c) Cod fiscal : 4535953 Trezoreria Buhuşi
d) Cont : RO71TREZ0665006XXX000023 deschis la Trezoreria Buhuşi.
e) Număr telefon Serv.Urban. : 0234 – 262.611; 0234 – 261.220 int.107.
f) Fax : 0372–897.995
g) Adresa de e-mail : E-mail: primariabuhusi@yahoo.com
2. Informaţii generale privind obiectul vânzării:
Teren și clădiri situate în intravilanul oraşului Buhuşi, aflate în proprietatea privată a orașului Buhuşi, după cum urmează:
2.1. Vânzarea bunului imobil – teren aflat în proprietatea privată a orașului Buhuşi:
Teren și clădiri – nr. cad 65112 – în suprafață de 3.707 mp.
Amplasament – intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi).
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
3.1. În vederea participării la licitaţie, autoritatea executivă a oraşului Buhuşi pune documentaţiile de atribuire la dispoziţia oricărei persoanei interesate de a solicita şi de a obţine aceste documentaţii, pe suport hârtie, contracost, până la data de 30.07.2020 ora 14:00.
3.2. Documentaţia de atribuire se poate solicita şi obţine între orele 7:30 – 15:00, la sediul autorităţii executive a oraşului Buhuşi, Serviciul Urbanism, camera 21, telefon: 0234/ 262.611sau 0234/ 261.220 int.107.
3.3. Pentru obţinerea unui exemplar – „Documentaţie de atribuire” este necesară achitarea unei sume în valoare de 100,00 lei/exemplar, în numerar, la caseria unităţii sau prin virament în contul RO71TREZ0665006XXX000023 deschis la Trezoreria Buhuşi.
3.4 Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.
În această situaţie, autoritatea executivă a oraşului Buhuşi prin Serviciul Urbanism, transmite răspunsul la orice clarificare, până la data de 30.07.2020 ora 14:00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1 Termenul limită de depunere a ofertelor, este: 06.08.2020, ora 15:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Buhuşi, Bd. Republicii, Nr.5, cam.21, jud. Bacău, cod 605100.
4.3. Ofertanţii depun la sediul autorităţii executive a oraşului Buhuşi, două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor conţine documentele prevăzute în „Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor”.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
Licitația publică deschisă cu oferta în plic sigilat în vederea vânzării unor bunuri imobile, prezentate la pct.2, se va desfăşura pe data de 10.08.2020 , ora 10:00, la sediul autorităţii executive a oraşului Buhuşi, Bd. Republicii, Nr.5.
6. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termene:
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor de concesionare, vânzare şi închiriere, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Art.7 alin.(1), Art.8 alin.(1) şi Art.11 alin(1a) din Legea contenciosului administrativ Nr. 554/2004 modificată şi completată.
Acţiunea în justiţie se introduce la Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios administrativ – Bacău, Str. Ştefan cel Mare, Nr.4, telefon: 0234/514.419.

print