21 mai 2024

ANUNŢ LICITAŢIE

În conformitate cu prevederile OUG. 57/2019 şi conform H.C.L. nr.64/31.03.2022, U.A.T. ORAŞUL BUHUŞI, cu sediul autorităţii executive în BUHUŞI, Bd. REPUBLICII, Nr.5, organizează pentru data de 15.07.2022, ora 12:00, închirierea prin metoda licitației publice deschise cu oferta în plic sigilat aunor bunuri imobile, după cum urmează:

1. Informaţii generale privind proprietarul:

a) Denumire proprietar :U.A.T. Oraşul Buhuşi.

b) Adresa                                  :Buhuşi, Bd. Republicii, Nr.5, jud. Bacău, cod 605100.

c) Cod fiscal                            : 4535953 Trezoreria Buhuşi

d) Cont                     : RO71TREZ0665006XXX000023 deschis la Trezoreria Buhuşi.

e) Număr telefon Serv.Urban. :0234 – 262.611; 0234 –  261.220 int.107.

f) Fax                                       :0372–897.995

g) Adresa de e-mail                 :E-mail: primariabuhusi@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii:

  Terenuri cu destinație agricolă, aparținând domeniului privat al orașului Buhuși (extravilan), în suprafață totală de 73,9589 ha, împărțite în două loturi, după cum urmează:

Lot 1= 16,1892 ha, teren agricol, categoria de folosință arabil.

Lot 2= 57,7697 ha, teren agricol, categoria de folosință arabil. 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. În vederea participării la licitaţie,autoritatea executivă a oraşului Buhuşi pune documentaţiile de atribuire la dispoziţia oricărei persoanei interesate de a solicita şi de a obţine aceste documentaţii, pe suport hârtie, contracost, până la data de 06.07.2022 ora 14:00.

3.2. Documentaţia de atribuire se poate solicita şi obţine între orele 7:30 – 14:00, la sediul autorităţii executive a oraşului Buhuşi, Serviciul Urbanism, camera 21, telefon: 0234/ 262.611sau 0234/ 261.220 int.107.

3.3. Pentru obţinerea unui exemplar – „Documentaţie de atribuire” este necesară achitarea unei sume în valoare de 100,00 lei/exemplar, în numerar, la caseria unităţii sau prin virament în contul RO71TREZ0665006XXX000023 deschis la Trezoreria Buhuşi.

 3.4 Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.

        În această situaţie, autoritatea executivă a oraşului Buhuşi prin Serviciul Urbanism, transmite răspunsul la orice clarificare, până la data de 06.07.2022 ora 14:00. 

4. Informaţii privind ofertele:

4.1 Termenul limită de depunere a ofertelor, este: 14.07.2022, ora 15:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Buhuşi, Bd. Republicii, Nr.5, cam.21, jud. Bacău, cod 605100.

4.3. Ofertanţii depun la sediul autorităţii executive a oraşului Buhuşi, două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor conţine documentele prevăzute în „Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor”.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

         Licitația publică deschisă cu oferta în plic sigilat în vederea închirierii unor bunuri imobile, prezentate la pct.2, se va desfăşura pe data de 15.07.2022 , ora 12:00, la sediul  autorităţii executive a oraşului Buhuşi, Bd. Republicii, Nr.5.

6. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termene:

    Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor de concesionare, vânzare şi închiriere, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Art.7 alin.(1), Art.8 alin.(1) şi Art.11 alin(1a) din Legea contenciosului administrativ Nr. 554/2004 modificată şi completată.

Acţiunea în justiţie se introduce la Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios administrativ – Bacău, Str. Ştefan cel Mare, Nr.4, telefon: 0234/514.419.

             PRIMAR,                                                                 SERV.URBANISM,

         Zaharia Vasile                                                               Tăutu Răzvan C-tin

print