23 iunie 2024

Anunt -Organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat I – (instalator-instalatii sanitare), in cadrul Comp. A.D.P.P., Constructii

PRIMARIA ORASULUI BUHUSI

 1. 19067din 24.05.2019

 

 

ANUNŢ

 

Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de execuţie, de muncitor calificat I, (instalator–instalații sanitare) în cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public Privat, Construcții, în conformitate cu H.G. nr.286/2011 modificată şi completată de H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi Dispoziţia Primarului oraşului Buhuşi nr.93/26.01.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi.

În baza celor de mai sus, propunem derularea procedurii de organizare a concursului care se va desfăşura în data de 18.06.2019 ora 1000 -proba scrisă şi în data de 21.06.2019 ora 900 – susținerea interviului, la sediul Primăriei Oraşului Buhuşi, Strada Republicii, nr.5,  tel: 0234/261220, int.121.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului (până la data de 10.06.2019, ora 1500, la sediul Primăriei oraşului Buhuşi şi vor conţine în mod obligatoriu:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului oraşului Buhuşi;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituția publică;
 4. d) copia carnetului de muncă, sau după caz, o adeverinţele care să atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae.

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul cazierului judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

      Actele prezentate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare:

– candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română scris şi vorbit;

– să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să aibă o stare de sănătate  corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– să îndeplinească condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea  unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedicã înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de muncitor calificat- instalator,grad profesional I, pe perioadă nedeterminată:

 • Nivelul studiilor: şcoală profesională / liceu (cu diplomă de absolvire),
 • calificare de instalator tehnico-sanitar de apă, canal şi gaze;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocuparii postului : 5 ani

 

BIBLIOGRAFIA

muncitor calificat – instalator, grad profesional I, în cadrul Serviciului A.D.P.P., Construcții

 

 

 1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice – Cap.II;
 2. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată şi modificată ulterior;
 3. Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, actualizată
 4. G. nr. 1425/2006, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006.
 5. Tehnologia Instalațiilor Tehnico-Sanitare și de Gaze – Editura Didactica si Pedagogica – Bucuresti 1963

 

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

 

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 • 24.05.2019– publicarea anunţului de concurs şi a bibliografiei la avizierul Primăriei Oraşului Buhuși şi pe site-ul unităţii www.primariabuhuși.ro; Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III a, în România Liberă și Deșteptarea;
 • 25.05.2019 – 10.06.2019– perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs;
 • 11.06.2019-12.06.2019, ora 1200 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul primăriei;
 • 12.06.2019, ora 1200 – 13.06.2019, ora 1200 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor;
 • 14.06.2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul primăriei;
 • 18.06.2019, ora 1000 – susţinerea probei scrise;
 • 18.06.2019, ora 1500 – afișarea rezultatelor la proba scrisă;
 • 18.06.2019,ora 1500– 19.06.2019, ora 1500 –depunerea contestațiilor privind rezultatele obținute la proba scrisă la Primăria orașului Buhuși;
 • 20.06.2019 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor;
 • 21.06.2019, ora 900 – susţinerea interviului;
 • 21.06.2019, ora 13.00 – comunicarea rezultatelor după susținerea interviului;
 • 21.06.2019, ora 13.00 – 24.06.2019, ora 13.00 – depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului la Primăria orașului Buhuși;
 • 25.06.2019 – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor;
 • 25.06.2019 –afişarea la sediul primăriei a rezultatului final al concursului.

 

Bibliografia va fi afișată la sediul Primăriei oraşului Buhuşi din strada Republicii, nr.5.

Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane sau la tel.0234261220, int.121.

                                      

                                         

                                                    

 

                                               PRIMAR,

                                  Ing. VASILE ZAHARIA

 

 

 

print