20 aprilie 2024

Anunt pentru organizare concurs

PRIMARIA ORASULUI BUHUSI

Nr.3622 din 29.01.2020

 

         ANUNȚ

Primăria orașului Buhuși cu sediul în localitatea Buhuși, strada Republicii, nr.5, județul Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcției contractuale, temporar vacanta, de executie, din aparatul de specialitate al primarului, conform H.G. nr. 286/2011, cu modificarile şi completările ulterioare.

 

Denumirea postului:

 • Consilier , grad profesional IA, in cadrul Biroului Derulare Proiecte cu Finantarea Internationala

 Condiţii specifice :

 -studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta

  -vechime în specialitate studiilor si experiență în implementare proiecte, necesare ocupării postului :7 ani

 -adeverinta sau certificat de absolvire a cursurilor privind accesare fonduri europene nerambursabile

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 februarie 2020, ora 10.00, proba scrisa, la sediul instituției;
 • Data probei-interviu se va comunica ulterior.

Dosarele se depun la sediul instituției în termen de 5 zile lucrătoare, de la publicarea anunțului ( de la 30.01.2020 până la data de 05.02.2020, ora.15.00).Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, și este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și proba interviu candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare, de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise și a probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul institutiei şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei orasului Buhusi şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, sectiunea – Concursuri,  în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă, după soluționarea contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

 

BIBLIOGRAFIA

1.Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020- Ghidul general cu cele 11 axe prioritare , aprobat final    in  2019

 1. Manualul de identitate vizuale POR aprobat , ultima editie
 2. Legea 98/2016 privind achizitiile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
 4. O.U.G. 57/2019 – Codul Administrativ , Sectiunea a 2-a ,art.430- art.434, art.437-art.441, art.443 – art.449, art.490, art.491.

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane sau la tel.0234261220, int.100.


Atributii din Fisa postului

 1. Ajută la elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementării activităţilor, conform raportului de activitate, a indicaţiilor coordonatorului de proiect şi a legislaţiei în vigoare;
 2. Asigură comunicarea internă şi urmăreşte respectarea tuturor procedurilor prevăzute în contractul de finanţare şi în desfăşurarea proiectului, ori de câte ori este necesar, conform raportului de activitate şi a indicaţiilor coordonatorului de proiect;
 3. Asigură monitorizarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor ori de câte ori este cazul;
 4. Urmăreşte respectarea tuturor procedurilor prevăzute în contractul de finanţare şi în desfăşurarea proiectului;
 5. Asigură standardele la care trebuie prestată activitatea;
 6. Solicită ofertele de produse şi/sau servicii ce urmează a fi achiziţionate;
 7. Verifică cheltuielile incluse în bugetul aferent proiectelor aprobate de coordonator sau de managerul de proiect;
 8. Elaborează rapoartele, pregăteşte documentele pentru întâlnirile periodice ale partenerilor;
 9. Asigură relaţia cu furnizorii şi colaboratorii;
 10. Soluţionează în termeni legali corespondenţa repartizată;
 11. Pregăteşte, împreună cu ceilalţi membri ai echipei, rapoartele de progres privind stadiul realizării obiectivelor propuse şi rezultatele obţinute;
 12. Reprezintă interesele şi asigură îndeplinirea obligaţiilor Primăriei Buhuşi în derularea tuturor proiectelor;
 13. Participă, împreună cu membrii echipei de implementare, la elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru achiziţiile publice;
 14. Stabilește formele de promovare și publicitate solicitate prin Manualul de Identitate Vizuală, caracteristice activităților proiectului;
 15. Pregătește machetele împreună cu prestatorul de servicii din domeniul promovare/publicitate în vederea avizării.
 16. Urmărește îndeplinirea obligațiilor prestatorului pentru realizarea materialelor de promovare și publicitate, distribuirea/aplicarea/montarea materialelor de promovare și publicitate;
 17. Pregătește documentele suport necesare pentru gestionarea materialelor de publicitate și promovare implicate în organizarea evenimentelor de promovare și publicitate;
 18. Este direct răspunzătoare de îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite în fișa postului ;
 19. Este direct răspunzătoare de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în gestiune;
 20. Indeplineste orice altă sarcină trasată de managerul de proiect;
 21. Îndeplinește și alte sarcini prevăzute de lege și dispuse de șefii ierarhici.

                                               PRIMAR,

                                     Ing. VASILE ZAHARIA

 

 

                                                                                                                             Comp. Resurse Umane,

                                                                                                                                Cons.Telita Claudia

 

 

 

 

 

print