23 octombrie 2021

Anunt pentru organizarea unui concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal

 

NR. 28171 din 16.09.2019

ANUNŢ

            Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, în baza O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu prevederile H.G.nr. 611/2008, modificată și completată,  organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante:

 • consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Public Local de Evidență a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Buhusi.

Concursul se desfăşoară la sediul Primăriei Buhuşi, din str.Republicii, nr.5, conform calendarului:

 • 21.10.2019, ora 1000 proba scrisă
 • 24.10.2019, ora 1000 probainterviu

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunțului, pe site–ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici și pe pagina de internet a institutiei, începând cu data de 17.09.2019 până la data de 07.10.2019, ora 15.00, la sediul Primăriei orasului Buhusi, din str.Republicii, nr.5. Acestea vor cuprinde:

 1. formularul de înscriere (Anexa 3);
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;(Revisal)
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 9. cazierul judiciar;
 10. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaratie pe propria răspundere, iar daca este admis la selectia dosarelor, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs, cu extrasul de pe cazierul judiciar, până la proba scrisă.

 

Condiţii generale de participare:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică.Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publică;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i)nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

 1. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 2. k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

    

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • absolvent cu studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă;
 • 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie, de grad profesional principal.

Relaţii suplimentare se pot obține, la sediul instituţiei, Comp. Resurse Umane camera 1 sau la telefon 261220, int.100, cons.sup. Teliță Claudia

 

BIBLIOGRAFIE

 1. O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu completarile si modificarile ulterioare;
 2. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata;
 3. H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil : Cartea I. – Despre persoane;
 5. Legea nr. 21/1991 privind cetatenia romana, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
 6. Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date;
 7. Regulamentul UE nr 1191/2016 privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale in Uniunea Europeana;
 8. U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;
 9. Constitutia Romaniei, republicata.

Atribuţiile conform fișei postului

 

1.Desfăşoară  activităţi de lucru cu publicul la ghişeu, sens în care primeşte cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului precum şi acordarea vizei de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legale;

2.Înregistrează  toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

3.Primeşte şi soluţionează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care îşi schimbă

domiciliul din străinătate în România;

4.Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

5.Verifica daca fizionomia solicitantului corespunde cu fotografia din actul de identitate prezentat sau din

alt document emis de institutii sau autoritati publice (pasaport, permis de conducere, livret militar,

legitimatie de serviciu,diploma de absolvire a unei institutii de invatamant), sau dupa caz, cu imaginea

solicitantului inregistrata in S.N.I.E.P.;

6.Verifica documentele prezentate si corectitudinea datelor inscrise de solicitant pe cererea pentru

eliberarea actului de identitate, certificand pentru conformitate copiile documentelor prezentate, prin

inscrierea mentiunii ”conform cu originalul”, dateaza, semneaza si restituie originalele ;

 1. Preia imaginea solicitantului si efectueaza, dupa caz, verificari in urmatoarele evidente: evidentaoperativa, evidenta informatica sau manuala, centrala ori locala; in cazul in care imaginea este preluata de alt salariat decat cel care a primit documentele la ghiseu, efectueaza confruntarea fizionomiei cu fotografia din documentele prezentate;

8.Prezinta sefului SPCLEP, sau persoanei desemnate de acesta cererea si documentele depuse, pentru avizare;

9.Completeaza Registrul privind cererile pentru eliberarea actelor de identitate si pentru stabilirea resedintei, la rubrica seria si numarul actului de identitate eliberat;

10.Elibereaza actele de identitate solicitantului, care semneaza de primire pe Cererea pentru eliberarea actului de identitate, completeaza cererile de eliberare a actelor de identitate pe verso, la rubricile corespunzatoare fiecarei activitati desfasurate;

11.Prelucreaza fotografiile care au fost preluate cu statia foto mobila si echipamentele foto digitale;

12.Efectueaza scanari ale fotografiilor persoanelor aflate in strainatete, pe baza de procura speciala, in vederea producerii cartilor de identitate si a cartilor de alegator;

13.Efectueaza activitati specifice conform Instructiunilor pentru verificarea persoanelor care nu au solicitat

eliberarea actelor de identitate in termenele prevazute de lege căt si operarea in baza de date a informatiilor rezultate din verificarile in teren ale structurilor de politie;

14.Solutioneaza cererile de eliberare a cartilor de identitate provizorii persoanelor interesate, completeaza rubricile respective precum si termenul de valabilitate solicitat de persoana, fara sa depaseasca 1 an,conform prevederilor legale, tine gestiunea carnetelor cu carti de identitate provizorii şi întocmeşte procesul verbal lunar pentru gestiunea acestora, operează în baza de date locală datele din documentele primite la ghişeu pentru carţile de identitate provizorii;

15.Operează menţiuni operative în S.N.I.E.P. privind statutul civil al persoanei în baza comunicărilor primite

de la instituţii;

 1. Identifică – pe baza menţiunilor operative – elementele urmărite, cele cu interdicţia prezenţei înanumite localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun;
 2. Colaborează cu unităţile de poliţie, participând la acţiunile şi controalele organizate de acestea lalocurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, precum şi a celor urmărite în temeiul legii, precum şi cu poliţia locală potrivit atribuţiilor ce le revin pe linie de evidenţă a persoanelor;
 3. Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopulrealizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;
 4. Soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, M.Ap.N.,privind verificarea şi identificarea punctuală a persoanelor fizice;

20.Acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

21.Actualizează şi are acces la baza de date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei cu informaţiile din cererile cetăţenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum şi din comunicările autorităţilor publice prevăzute de lege;

22.Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă aplică întocmai dispoziţiile legale, ordinele şi instrucţiunile care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor;

23.Actualizează lunar listele electorale permanente cu persoanele adăugate, radiate şi cu cele decedate de pe raza oraşului Buhuşi;

24.Execută sarcini transmise prin dispoziţii/ordine ori prevăzute în planuri de măsuri/planuri de acţiuni/planificări lunare/trimestriale/anuale, aprobate de şefii ierarhici – cînd se dispune;

25.Se preocupă pentru ridicarea propriului grad de pregătire profesională printr-o pregătire continuă desfăşurată în vederea dobândirii cunoştinţelor, aptitudinilor, abilităţilor şi atitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor, extinderii competenţelor profesionale şi dezvoltării individuale. În acest scop va urmări să-şi însuşească şi să pună în aplicare prevederile capitolului privind pregătirea individuală şi colectivă de specialitate din planurile de muncă trimestriale întocmit la nivelul serviciului;

26.Conform prevederilor art.(9), alin(2), lit.(c) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali atunci când un ales local îşi schimbă adresa de domiciliu trebuie anunţat primarul şi secretarul oraşului Buhuşi;

27.Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

 1. Răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;
 2. Asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale manuale;
 3. Asigură protecţia datelor cu caracter personal şi a informaţiilor clasificate, precum şi securitateadocumentelor serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale;

31.Sesizează dispariţia, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidenţă a persoanelor şi raportează dispariţia acestora pe cale ierarhică;

32.Indeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, reglementate prin acte

33.Asigură şi duce la îndeplinire sarcinile întocmai stabilite prin legile specifice serviciului după cum urmează:

-O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată şi completată;

 • H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 • O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor modificata şi completată prin Legea nr. 372/2002;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date – modificată şi completată;

34.Răspunde pentru incalcarea dispozitiilor legale in vigoare si pentru nerespectarea atributiilor de serviciu.

35.Răspunde pentru toate documentele întocmite şi eliberate în conformitate cu fişa postului;

36.Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite prin legi, hotărâri, ordonanţe de guvern sau ordine trasate de şefii ierarhici.

PRIMAR,

ing. VASILE ZAHARIA

Secretar Comisie,

cons. sup. Telita Claudia

Print