6 December 2023

Anunt privind concursul organizat pentru promovarea intr-o functie publica cu grad profesional imediat superior celui detinut

 

Nr.32656/21.10.2019

ANUNŢ

Primăria Orașului Buhuşi, judeţul Bacău, vă înștiințează că organizează concurs de promovare într-o functie publică cu grad profesional imediat superior celui detinut, conf.art. 618 alin (2), alin.(3), alin.(4), art.626 din O.U.G. nr.57/2019, in cadrul Compartimentului Achizitii Publice din aparatul de specialitate al primarului orașului Buhuși, Jud. Bacău. după cum urmează:

  • Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal în consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior

În vederea participării la concursul organizat pentru promovarea într-o functie publică cu grad profesional imediat superior celui detinut , candidaţii vor depune dosarele de înscriere, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv in perioada 22.10.2019- 11.11.2019, pe pagina de internet a instituției www.primariabuhusi.ro , la Comp. Resurse Umane din cadrul institutiei.Acestea vor cuprinde:

  • Copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul professional din care se promoveaza;
  • Copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani in care functionarul public s-a aflat in activitate
  • Formularul de inscriere prevazut in Anexa 3.

Proba scrisă a concursului in data de 21.11.2019, ora 09.00 si  proba – interviu  25.11.2019,  vor avea loc la sediul Primăriei Orașului Buhusi.

Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art.479, alin.(1) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ.

-sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;

-sa fi obtinut cel putin calificativul ”bine” la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani de activitate;

-Sa nu aiba o sanctiune disciplinare neradiata in conditiile prezentului cod.

 

Funcţionarii publici de executie pot promova într-o funcţie publică de executie de grad profesional superior celui anterior promovarii, conform prevederilor art. 121 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bibliografie

 

  1. Constituţia României
  2. OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
  3. . Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare
  4. H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016privind achiziţiile publice

 

Pentru relatii suplimentare privind inscrierea si conditiile de participare la concurs, vă veti adresa, la sediul institutiei Primăriei orașului Buhuși, Comp. Resurse Umane, persoana de contact- cons. sup. Teliță Claudia sau la tel.:0234261220, int.100.

 

 

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,

Ing. Vasile Zaharia

 

 

Comp. Resurse Umane,

Teliță Claudia

print