6 December 2023

Anunt privind demararea procedurii de transfer la cerere

Primaria Orasului Buhusi

Nr. 22075/29.06.2022

Demarare procedură de transfer la cerere – un post – funcţie publică de execuţie din cadrul Serviciului Urbanism- Compartiment Urbanism, Sistematizare, Amenajarea teritoriului, Drumuri, Poduri,

Anunț privind declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unui post aferent unei funcţii publice de execuţie în din cadrul Serviciului Urbanism – Compartiment Urbanism, Sistematizare, Amenajarea Teritoriului, Drumuri, Poduri

Primaria Orasului Buhusi în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unui post aferent unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul principal in cadrul Serviciului Urbanism – Compartiment Urbanism, Sistematizare, Amenajarea Teritoriului, Drumuri, Poduri.

Transferul la cerere se face pe o funcţie publică vacanta de acelaşi nivel. cu respectarea
categoriei, clasei şi gradului profesional al functionarului public cu indeplinirea conditiilor de studii, condiţiilor de vechime şi condiţiilor specifice pentru ocuparea funcţiei publice in care urmează să fie transferat, prevazute in lisa postului, conform art. 506 alin (2) si alin (5) din Ordonanţa de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu completarile si modificarile ulterioare.

Precizăm că potrivit dispoziţiilor art. 506 alin (8) din Ordonanţa de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ „Transferul la cerere se face la solicitarea funcţionarului public şi cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public.

Autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia s-a aprobat transferul la cerere al
funcţionarului public înştiinţează cu celeritate autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia îşi
desfăşoară activitatea funcţionarul public, despre aprobarea cererii de transfer.

 În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi
desfăşoară activitatea funcţionarul public are obligaţia să emită actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarului public, cu precizarea datei de la care operează transferul la cerere.

Data de la care operează transferul la cerere nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data
emiterii actului administrativ.


DOCUMENTE NECESARE ȘI DATĂ LIMITĂ

Persoanele interesate sunt invitate să depună la sediul Primariei orasului Buhusi, camera 1, în termen de 10 zile calendaristice de la data afişării anunţului,  următoarele documente (29.06.2022 – 08.07.2022):

a)cerere de transfer, conform modelului atașat;
b)curriculum vitae, modelul comun european
c)copia actului de identitate ;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, raportat la cerinţele din fişa postului vacant;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator, după caz, pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice; 
f) adeverinta medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare funcţiei publice solicitate; 
g) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului atașat.


Copiile de pe actele de mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei.

După expirarea termenului pentru depunerea candidaturilor, ulterior verificării dosarului/dosarelor de înscriere, în situaţia în care vor fi depuse mai multe cereri de transfer pentru aceeaşi funcţie publică de execuţie vacantă, se va organiza un interviu cu funcţionarii publici solicitanţi.

Data, ora şi locul susţinerii interviului vor fi anunţate prin afişarea la sediul institutiei precum şi pe pagina de internet www.primariabuhusi.ro.
In cazul în care există câte un singur funcţionar public înscris pentru ocuparea prin transfer la
cerere a postului vacant, acesta este declarat admis, aprobându-i-se solicitarea de transfer la cerere.


CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA, PRIN TRANSFER LA CERERE, A FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE

a.absolvent al studiilor universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă de inginer în domeniul construcțiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcții, sau în domeniul arhitectură, absolvenți ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor.

b.minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Bibliografia 

1. Constituția României, republicată

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I și II ale Partii a VI-a, Partea a VII și Anexa 4- Lista cuprinzând unele bunuri care aparțin domeniului public al comunei, al orașului sau al municipiului

3. O.U.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6.Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

7.Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

8.Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

9. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administratia publică republicată, cu modificările și completările ulterioare;

10. H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun vizării și / sau autorizării privind securitatea la incendiu, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

11. H.G.nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

12. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru toate actele normative mai sus menționate în cadrul Bibilografiei, forma valabilă se considera aceea având toate modificările și completările ulterioare, până la ziua publicării anunțului.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0234261220, Compartiment Resurse Umane.
  


PRIMAR,

Ing. Vasile Zaharia

   Comp. Resurse Umane ,

Cons. Telita Claudia

print