21 mai 2024

Anunț privind examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

NR. 13304 din 06.04.2023

A N U N Ţ

privind examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

Primăria orașului Buhuși organizează în data de 24.04.2023, ora 1000, la sediul instituției examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși, în conformitate cu prevederile prevăzute la art.31 alin.(6) din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare și art.72 alin.(2) din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru următoarele posturi:

Nr. Crt. Denumire funcție contractuală categorie Treaptă profesională Compartiment   Treapta profesională pentru care se organizează examenul
1. șofer execuție II Serviciul Spații verzi, Producerea materialui floricol, Activități de creștere a animalelor I
2. muncitor calificat execuție II Compartiment Întreținere Construcții din Domeniul public și privat I
3. muncitor calificat execuție IV Administrația Cimitir III
4. muncitor execuție necalificat Serviciul Spații verzi, Producerea materialui floricol, Activități de creștere a animalelor Muncitor calificat, tr. IV

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe srise.

Condiţii de participare la examen

Pot participa la examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare celei avute anterior, persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

            a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul/treapta profesională a funcţiei contractuale din care promovează;

            b) să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani.   

            c) să nu fi fost sancționat disciplinar după acordarea ultimului calificativ.

Dosarul de concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul sau treapta profesională din care se promovează;
 • copiile rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani ( 2020, 2021, 2022).

Dosarele de înscriere la examen se vor depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișării, respectiv în perioada 06.04.2023–12.04.2023, ora 1600.

Verificarea dosarelor depuse se va face în data de 13.04.2023, urmând să se afișeze lista cu candidații admiși/respinși.

Se pot prezenta la etapa următoare numai candidații declarați “admis” la etapa precedenta.

            Proba scrisă va avea loc în data de 24.04.2023, ora 1000,  la sediul Primăriei oraşului Buhuşi, Str. Republicii, nr.5.

Sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care vor obține punctajul minim de 50 de puncte.

Candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisa, la sediul Primăriei orașului Buhui, conform art.53 din H.G. nr.1336/2022.

BIBLIOGRAFIA /TEMATICA

la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale pentru

funcția contractuală de execuție de muncitor

 1. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare (partea a –VI-a, titlul III)
 2. Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 3. Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia
 4. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Executarea contractului individual de muncă
 6. Suspendarea contractului individual de muncă
 7. Încetarea contractului individual de muncă
 8. Timpul de muncă și timpul de odihnă
 9. Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare
 10. Reglementări privind securitarea și sănătatea în muncă
 11. Constituția României
 12. Cap.3 Îndatoririle fundamentale

BIBLIOGRAFIA /TEMATICA

la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale pentru

 funcția contractuală de execuție de șofer

 1. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare (partea a –VI-a, titlul III)
 2. Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 3. Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia
 4. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Executarea contractului individual de muncă
 6. Suspendarea contractului individual de muncă
 7. Încetarea contractului individual de muncă
 8. Timpul de muncă și timpul de odihnă
 9. Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare
 10. Reglementări privind securitarea și sănătatea în muncă
 11. Constituția României
 12. Cap.3 Îndatoririle fundamentale
 13. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Reglementări privind circulația pe drumurile publice

NOTĂ

 Se vor avea în vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Afișat astazi 06.04.2023 la sediul instituției și pe site-ul primariei.

PRIMAR,

Ing. VASILE ZAHARIA

Compartiment Resurse Umane,

                                                                                         Consilier superior,  Mic Maria

print