21 mai 2024

Anunt privind ocuparea fara concurs, a postului de medic, în cadrul cabinetelor scolare

 ROMÂNIA

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

JUDEŢUL BACĂU

Str. Republicii, nr. 5, cod fiscal 4535953, tel: 0234-261220, fax: 0372897995, E-mail: primariabuhusi@gmail.com

   Nr. 26701 din 11.09.2020                                   

 

ANUNT

PRIMARIA ORASULUI BUHUSI

 

            Având în vedere evoluția situației epidemiologice și deschiderea noului școlar începând cu data de 14.09.2020, Directia de Asistenta Sociala, din subordinea Consiliului Local Buhusi, inițiază procedura de angajare a personalului medical, pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conform prevederilor art.27, alin.(1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID – 19, precum și a prevederilor H.G. nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul Romaniei și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 după cum urmează:

 

-1 post de medic in specialitate medicina generala/medic de familie în cadrul Comp. Asistenta Medicala Comunitara și de Asistenta Medicala Desfasurata în Unitațile de Învatamant, aparținând D.A.S, din subordinea Consiliului Local Buhuși.  

Pot  depune dosarele si rezidentii aflati in ultimul an de pregatire, specialisti ori primari confirmati in specialitate.

Condiții generale de participare:

– are cetaţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic Europeanşi și domiciliul în România ;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitatea deplină de exerciţiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitatate (se acceptă și documentul primit electronic de la medicul de familie al candidatului);

– îndeplineşte condiţiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;

– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Documente necesare pentru înscriere:

a.cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte angajarea, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 2 şi 5 la prezenta metodologie;

b.copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

c.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d.copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e.cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

f.adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

g.curriculum vitae, model comun european;

h.declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie.

i.copie dupa asigurarea de raspundere civila profesionala(malpraxis);

j.declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică (funcţie publică) – anexa nr. 6 la prezenta metodologie.

k.dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art.455 alin.(1) lit.e) sau f), la art. 541 alin.(1) lit.d) sau e), respectiv la art. 628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

l.copie de pe certificatul de membru al Organizatiei Profesionale – Colegiul Medicilor, cu viza pe anul în curs.

Documentele prevăzute la lit, e), f) si k) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Copiile actelor prevăzute mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul sau se prezintă copii legalizate.

În termen de două zile lucrătoare de la data publicării anunţului, (până la data de 15.09.2020, ora 15.00) candidaţii depun dosarele la sediul Primariei orasului Buhusi, camera 1 . (ART. 5 din O.M.S nr. 905/2020)

 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

 În situaţia în care se depun mai multe dosare, iar după selecţia dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează proba de interviu.

 În situaţia în care în urma selecţiei dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără a mai fi organizată proba de interviu.

 Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecţiei dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admişi mai mulţi candidaţi la selecţia dosarelor.

 

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR CANDIDAȚILOR SE VOR AFIȘA PE PAGINA DE INTERNET A INSTITUȚIEI, www.primariabuhusi.ro sectiunea- Concursuri, în data de 17.09.2020 ora 14,00 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați pe post, la selecția dosarelor. În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului individual de muncă. Relații suplimentare se pot obține la Comp.Resurse Umane, telefon 0234/261220 int.100. Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor, încetează de drept la 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

 

PRIMARUL ORASULUI BUHUSI ,

VASILE ZAHARIA

Comp. Resurse Umane -Teliță Claudia

print

Fișiere atașate