12 iunie 2024

Anunt privind organizarea concursului de promovare, in vederea ocuparii functiei publice de conducere, de director executiv al Directiei Buget,Finante, Contabilitate

4_Formular de inscriereNr. 23986/06.08.2019

ANUNŢ

 

Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează concurs de promovare, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante, de director executiv al Direcției Buget, Finanțe, Contabilitate din cadrul Primăriei orașului Buhuși, Jud. Bacău, conf.art. 618 alin (1) lit.b), alin.(3), alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 și conform prevederilor art.140 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Buhuşi, în data de 06 septembrie 2019, ora 0900 – proba scrisă. Data si ora interviului se vor anunța ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune, în termen de 20 de zile, de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției www.primariabuhusi.ro si pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, începând cu data de 07.08.2019 până la data de 26.08.2019, ora 15.30,  la Comp. Resurse Umane din cadrul institutiei,  Acestea vor cuprinde:

a) formularul de înscriere (Anexa nr.3 din HG. Nr.611/2008);

b) curriculum vitae, modelul comun european

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;

f)copia carnetului de muncă si, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioadalucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel putin 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului;

h) cazierul administrativ;

Copiile de pe acte se vor prezenta legalizate sau însoțite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Condiţii specifice pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante, de director executiv:

 

a).Să fie absolventi de studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, în specialitatea – ştiinţe economice;

b).Să fie absolventi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administratiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei,

c).să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

d).vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani;

e).să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, în condiţiile prezentului cod.

Bibliografie

 1. Constituţia României
 2. OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 3.  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. .Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;cu modificările şi completările ulterioare;
 7.  Hotarârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 10. Ordonanţa de urgenţă nr.80 /2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. H.G. nr.714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului;
 12. Legea Nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu completarile si modificarile ulterioare
 13. Legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu completarile si modificarile ulterioare
 14. Ordinul nr.1792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completarile si modificarile ulterioare

 

Atribuţiile postului:

 

1.Organizează, îndrumă şi coordonează acţiunea de elaborare a lucrărilor privind bugetul local al oraşului, elaborează şi supune spre aprobare programul calendaristic de desfăşurare a lucrărilor privind bugetul oraşului şi ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordine;

2.Pregăteşte şi întocmeşte lucrările referitoare la proiectul bugetului propriu al oraşului, analizează şi centralizează bugetele instituţiilor şi serviciilor din subordine.

3.Elaborează variante(calcule) proprii privind cheltuielile şi evoluţia acestora în perspectivă, raportat la acţiunile, programele, proiectele aprobate sau estimate a se derula pe termen mediu şi lung şi finanţate din bugetul local, al activităţilor autofinanţate sau din fonduri speciale după caz;

4.Verifică şi analizează proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale serviciilor şi instituţiilor publice din subordine în colaborare cu organele locale de specialitate, urmărind necesitatea, oportunitatea şi obiectivitatea şi baza legală a cheltuielilor propuse, justa lor dimensionare, mobilizarea resurselor şi creşterea eficienţelor în utilizarea fondurilor;

5.Pregăteşte lucrările privind cheltuielile bugetului local al activităţilor autofinanţate şi din fonduri speciale;

6.Stabileşte împreună cu Serviciul Impozite şi Taxe dimensionarea cheltuielilor, veniturilor proprii pe categorii şi surse ale bugetului, precum şi definitivarea proiectului bugetului local al activităţilor autofinanţate şi ale fondurilor speciale;

7.După elaborarea bugetului local, ia măsuri pentru defalcarea cheltuielilor, urmăreşte execuţia acestora, întocmeşte lucrările şi supune spre aprobare Consiliului Local sau după caz ordinatorului principal de credite, bugetul propriu, cu repartizarea pe trimestre şi pe subdiviziunile clasificaţiei indicatorilor financiari;

8.Comunică instituţiilor publice de interes local, indicatorii financiari aprobaţi, verifică şi corelează repartizarea de credite cu cele cuprinse în buget şi urmăreşte realizarea conform normelor, a lucrărilor şi serviciilor contractate pentru funcţionarea acestora;

9.Organizează, conduce şi controlează modul de utilizare a fondului de rezervă, a fondului de rulment, volumul veniturilor şi cheltuielilor bugetului local şi al activităţilor extrabugetare sau fonduri speciale după caz;

10.Urmăreşte încadrarea în limitele legale a modului de utilizare a veniturilor proprii excedentare;

11.Organizează şi conduce evidenţa contabilă sintetică şi analitică tematică şi cronologic a tuturor operaţiunilor patrimoniale;

12.Asigură exercitarea controlului financiar -preventiv, pentru toate operaţiile patrimoniale, supuse controlului, potrivit reglementărilor in vigoare;

13.Exercită controlul periodic asupra gestiunilor, în vederea asigurării patrimoniului;

14.Organizează efectuarea la timp a operaţiunilor de inventariere a patrimoniului, a valorilor materiale, băneşti şi a decontărilor şi asigură efectuarea acestor operaţiuni şi la instituţiile din subordine;

15.La termenele stabilite pentru depunerea dărilor de seamă contabile primeşte, verifică, analizează dările de seamă contabile, privind executarea bugetelor depuse de ordonatorii terţiari, sau după caz ia măsuri de organizare şi executare a acestor lucrări, pentru activităţile direct administrate;

16.Efectuează raportarea operativă a veniturilor şi cheltuielilor administrative;

17.Întocmeşte şi prezintă spre aprobare Consiliului Local contul de execuţie a bugetului local, potrivit prevederilor legale;

18.Îndrumă organele financiar-contabile din cadrul instituţiilor  publice din subordine, în elaborarea lucrărilor de evaluare şi executare bugetară, în conducerea corectă şi la zi a evidenţelor contabile, organizează instructaje cu aparatul financiar contabil, pe probleme specifice activităţii acestuia;

19.Asigură încheierea contractelor pentru energia electrică, apă, canal, gaz, etc.;

20.Urmăreşte din punct de vedere contabil fiecare debit făcând propuneri ordonatorului principal de credite în acest sens;

21.Propune şi realizează programe de culegere, prelucrare şi listare în domeniul informaticii;

22.Întocmeşte rapoarte, informări şi proiecte de hotărâri în domenii ce fac parte din activitatea specifică a serviciului;

23.Exercită controlul financiar preventiv propriu asupra documentelor ce cuprind operațiunile referitoare la drepturile și obligațiile patrimoniale ale U.A.T. Buhuși, în faza de angajare, lichidare, ordonanțare și plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice;

24.Urmărește legislația aplicabilă atât în ceea ce privește modificarea și completarea cadrului existent cât și a noutăților de imediata aplicare, îndeplinind toate obligațiile rezultate din acestea care sunt de natura postului, respectiv a funcției publice deținute informând în scris superiorul ierarhic;

25.Elaborează proiectele de hotărâri privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli ori de câte ori este necesar şi oportun, cu respectarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

26.Semnează contractele de achiziții;

27.Semnează contractele de închiriere locuințe ANL și locuințe din Fond locativ, contracte de închiriere, concesiuni, terenuri, acte adiționale la acestea (terenuri și clădiri), etc.;

28.Efectuează plați;

29.Întocmește și semnează ordine de plată;

30.Verifică și vizează cu  ștampila “BUN DE PLATĂ” statele de plată

31.Îndeplinește orice atribuție primită de la superiori ierarhici, formulată verbal sau în scris, care se prezumă că este legală, fiind obligat să se conformeze dispozițiilor acestora, orice refuz făcându-se în scris și motivat, în termen de cel mult 24 de ore de la primire;

 1. Rezolvă în termenele stabilite de către superiori ierarhici, lucrările repartizate;
 2. Răspunde de confidențialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;
 3. Prezenta fișă se completează cu atribuții și sarcini prin dispoziții scrise și acte normative ulterioare;
 4. Răspunde pentru toate documentele întocmite şi eliberate în conformitate cu fişa postului;

 

Pentru relatii suplimentare privind inscrierea si conditiile de participare la concurs, vă veti adresa, la sediul institutiei Primăriei orașului Buhuși, Comp. Resurse Umane, persoana de contact- cons. sup. Teliță Claudia sau la tel.:0234261220, int.100.

 

 

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,

Ing. Vasile Zaharia

 

 

Comp. Resurse Umane,

Teliță Claudia

 

 

 

 

 

print