22 mai 2024

Anunț privind organizarea concursului de promovare, în vederea ocupării funcției publice de conducere, de șef serviciu – Serviciul Impozite și Taxe

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

NR. 38426 DIN 26.11.2021

 

 

ANUNŢ

în conformitate cu prevederile art.617 alin.(2),  art.618 alin.(1)lit. b) și alin. (3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu  art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

            PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează  concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă:

 • Șef serviciu, gradul I, Serviciul Impozite și Taxe –  Direcția Buget, Finanțe, Contabilitate, din aparatul de specialitate al primarului;
  • exercitarea raportului de serviciu se va realiza pe perioadă nedeterminată cu durata normala a timpului de munca de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

CONCURSUL SE ORGANIZEAZĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI BUHUŞI, STR.  REPUBLICII, NR.5, JUDEŢUL BACĂU.  

Concursul se va desfășura conform calendarului:

1. proba scrisă, în data de 27.12.2021, ora 1000, sediul instituției;

         2. proba interviu, 30.12.2021, ora 1000, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum70 puncte;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei orașului Buhuşi, din str. Republicii, nr.5, în perioada 26 noiembrie 2021 – 15 decembrie 2021, inclusiv, și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

           a) formularul de înscriere;

           b) curriculum vitae, modelul comun european;

           c) copia actului de identitate;

           d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor     specializări şi perfecţionări;

         e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

           f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;      

          g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

           i) cazier administrativ;

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condițiile de participare la concursul de promovare pentru  ocuparea funcției publice vacante de conducere de șef serviciu, gradul I – Serviciul Impozite și Taxe din aparatul de specialitate al primarului orașului Buhuși, sunt:

 • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice sau al științelor juridice;
 • studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani.
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii

Atribuțiile prevăzute în fișa postului de șef serviciu – Serviciul Impozite și taxe:

 • Conduce, îndrumă şi controlează activitatea Serviciului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Buhuși;
 • Urmărește întocmirea și depunerea în termenele cerute de lege a declarațiilor de impunere de către contribuabili;
 • Participă la elaborarea bugetului local cu respectarea termenelor legale și la rectificarea acestuia pe parcursul anului;
 • Urmărește execuția bugetară (execuția de casă prin trezorerie) și informează operativ ordonatorul principal de credite;
 • Prezintă propuneri pentru instituirea conform legii de taxe speciale;
 • Stabilește, constată, controlează și urmărește încasarea tuturor veniturilor consiliului local (impozite, taxe, concesiuni, chirii);
 • Constată, așează și urmărește încasarea taxelor speciale;
 • Soluționează sesizările și contestațiile contribuabililor la actele de impunere pentru taxele și impozitele locale;
 • Verifică prin sondaj declarațiile depuse de contribuabili stabilind, după caz, diferențe față de impunerea initială;
 • Aplică sancțiunile prevăzute de actele normative tuturor persoanelor fizice care încalcă prevederile legale;
 • Efectuează impunerea din oficiu a contribuabililor care nu și-au corectat declarațiile inițiale;
 • Prezintă propuneri de indexare pe baza indicelui de inflație a impozitelor și taxelor locale stabilite prin lege în sumă fixă;
 • Prezintă propuneri de acordare conform legii a înlesnirilor de plată a eșalonărilor la plată și a anulării obligațiilor la bugetul local;
 • Face propuneri conform legii a scutirilor de plată pentru persoanele fizice și juridice;   
 • Asigură ducerea la îndeplinire a dispozițiilor și hotărârilor consiliului local care prevăd sarcini de natură fiscală;
 • Identifică şi sancţionează evaziunea fiscală,
 • Ține evidența obligațiilor fiscale pentru fiecare plătitor de impozite și taxe locale, precum și a plăților efectuate de aceștia în contul obligațiilor bugetare;
 • Stabilește dobânzi și penalități pentru neplata obligațiilor la bugetul local;
 • Asigură preluarea în baza de date a informațiilor din dosarele fiscale;
 • Verifică sau soluţionează după caz contestaţiile făcute de contribuabili-persoane fizice sau juridice-pe linia impozitelor şi taxelor locale;
 • Urmărește încasarea impozitelor și taxelor locale și informează din timp conducerea serviciului despre realizarea sau nerealizarea acestora;
 • Asigură secretul şi securitatea documentelor fiscale;
 • Asigură buna funcţionare a Serviciului Impozite şi Taxe, coordonând şi verificând activităţile desfăşurate în cadrul acestuia;
 • Întocmeşte proiectele de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale;
 • Răspunde de întocmirea trimestriala a contului de execuţie a bugetului  local – venituri;
 • Asigură încasarea creanțelor față de bugetul local, în termenul de prescripție și propune măsuri de recuperare a celor prescrise din culpa organelor de executare;
 • Conduce evidenţa sintetică şi analitică a veniturilor bugetului local;
 • Constată, verifică şi înregistrează materia impozabilă pentru contribuabili persoane fizice şi juridice;
 •  Soluţionează şi participă la întocmirea dosarelor de insolvabilitate şi executare silită;
 • Răspunde de păstrarea și evidențierea tuturor documentelor ce fac obiectul activității desfășurate, urmărind circuitul acestora în cadrul legal;
 • Asigură și răspunde de integritatea, confidențialitatea și securitatea datelor din evidență privind impozitele și taxele locale;
 • Efectuează pe baza documentelor aprobate compensări și restituiri de impozite și taxe locale;
 • Verifică documentele de încasare în numerar și prin virament a veniturilor bugetului local, din punct de vedere legal, termene de plată, încadrare corectă pe subdiviziunile clasificației bugetare;
 • Urmărește încadrarea corectă pe surse de venituri, în conf. cu legislația în vigoare și cu conturile deschise în acest sens;     
 • Răspunde de ducerea la îndeplinire a atribuţiilor de serviciu a salariaţilor din subordinea sa;
 • Semnează şi răspunde de documentele eliberate de Serv. Impozite şi Taxe;
 • Deschide şi organizează evidenţe noi în cazul în care apar noi taxe;
 • Colaborează cu Comp. Buget – Contabilitate, Informatică în vederea operării încasărilor prin viramente și verifică contul de execuţie pentru conturile de venituri;
 • Asigură întocmirea, circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor sintetice şi analitice referitor la contribuabilii persoane juridice, la contractele de închiriere şi concesionare şi  se preocupă de informatizarea lucrărilor din domeniul de activitate;
 • Organizează instructajul periodic de protecție a muncii, de prevenire și stingere a   incendiilor;
 • Întocmește fișele posturilor din cadrul serviciului pe care îl conduce și le reactualizează ori de câte ori este necesar, pentru a răspunde permanent nevoilor și cerințelor și a fi conforme legislației în vigoare;
 • Întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Impozite și Taxe  și o supune spre aprobare primarului;
 • Urmărește arhivarea documentelor create în cadrul structurii conduse și predarea acestora anual la arhiva Primăriei;
 • Urmărește legislația aplicabilă atât în ceea ce privește modificarea și completarea cadrului existent cât și a noutăților de imediata aplicare, îndeplinind toate obligațiile rezultate din acestea care sunt de natura postului, respectiv a funcției publice deținute sau a atribuțiilor delegate informând în scris superiorul ierarhic;
 • Îndeplinește orice atribuție primită de la superiori ierarhici, formulată verbal sau în scris, care se prezumă că este legală, fiind obligat să se conformeze dispozițiilor acestora, orice refuz făcându-se în scris și motivat, în termen de cel mult 24 de ore de la primire;
 • Rezolvă în termenele stabilite de către superiori ierarhici, lucrările repartizate;
 • Răspunde de confidențialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;
 • Prezenta fișă se completează cu atribuții și sarcini prin dispoziții scrise și acte normative ulterioare;
 • Răspunde pentru toate documentele întocmite şi eliberate în conformitate cu fişa postului;
 • Realizează şi alte sarcini care decurg din actele normative în vigoare stabilite de ordonatorul principal de credite şi transmise prin directorul executiv.

  

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

Concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă

de șef serviciu, gradul I – Serviciul Impozite și Taxe,

Direcția Buget, Finante, Contabilitate

BIBLIOGRAFIE

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5.  Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (Titlul IX – Impozite şi Taxe Locale), actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, actualizat, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordonanţa de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 9. Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională in Administrația Publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
 12. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
 13. Hotărârea nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

TEMATICĂ

 1. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Constituţia României;
 2. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Cunoaşterea reglementărilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Normele Metodologice de aplicare privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 6. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Codul Fiscal (Titlul IX – Impozite şi Taxe Locale cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Cunoaşterea reglementărilor legale privind regimul juridic al contravenţiilor
 9. Cunoaşterea reglementărilor legale privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 10. Cunoaşterea reglementărilor legale privind transparenţa decizională;
 11. Cunoaşterea reglementărilor legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 12. Cunoaşterea reglementărilor legale privind finanțele publice locale
 13. Cunoaşterea reglementărilor legale privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

  Relații suplimentare cu privire la acest concurs se pot obține la sediul Primăriei Orașului Buhuși și la secretarul comiei de concurs, consilier Mic Maria, telefon 0234 – 261220, int.121, e-mail resurseumane@primariabuhusi.ro;

Afișat în data de 26.11.2021, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei Orașului Buhuși 

PRIMAR,

  VASILE ZAHARIA

                                                                                                   Secretar Comisie,

Cons. sup. Mic Maria

print