21 mai 2024

Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru doua functii contractuale din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMARIA ORASULUI BUHUSI

NR.  4911 din  04.02.2022

ANUNŢ

          Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, având în vedere prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificarile şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată,  cu durata normala a timpului de munca de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a următoarelor funcţii contractuale vacante :

 • Sofer, treapta profesională I, în cadrul Serviciului Spatii verzi, producerea materialului floricol, activitati de crestere a animalelor, din subordinea Consiliului Local Buhusi.

      Conditii specifice pentru ocuparea postului :

 • Nivelul studiilor – medii/generale
  • Poseda permis conducere categoria ”B si D” de minimum 3 ani;
  • Poseda atestat pentru transport rutier de persoane
  • Vechime in specialitatea studiilor –minimum 3 ani
 • Masinist (ifronist, buldoexcavatorist), treapta profesionala I, în cadrul Serviciului A.D.P.P.,- Compartiment A.D.P.P.,Constructii, din subordinea Consiliului Local Buhusi.

Conditii specifice pentru ocuparea postului :

 • Nivelul studiilor – medii/generale
  • atestat/certificat de pregătire profesională pentru competenţe specifice acestei ocupaţii sau calificări.
  •  posedă permis conducere categoria ”B si Tr” sau ”B si C” de minimum 3 ani
  • Vechime in specialitatea studiilor –minimum 3 ani

Condiţii generale prevăzute de lege pentru ocuparea functiei contractuale vacante:

       – candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

       – să cunoască limba română scris şi vorbit;

       – să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

       – să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

      – să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

       – să îndeplinească condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

       – să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedicã înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Orașului Buhuși, din Str.Republicii, nr.5, astfel:

 • 07 februarie 2022 – 18 februarie 2022, ora 13.00- depunerea dosarelor
 • Proba scrisa în data de 28 februarie 2022, ora 10:00,
 • Proba interviu 03 martie 2022, ora  09.00,

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, la sediul Primăriei oraşului Buhuşi, Comp. Resurse Umane, şi vor conţine în mod obligatoriu:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul cazierului judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor (maximum o zi lucratoare de la finalizarea fiecarei probe) obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și proba interviu candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare, de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise și a probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul institutiei şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei orasului Buhusi şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro,sectiunea – Concursuri,  în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă, după soluționarea contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane, persoane de contact – cons.Mic Maria sau Telita Claudia, tel.0234261220, int.121.

Bibliografie si tematica pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de sofer, treapta profesionala I, în cadrul Serviciului Spatii verzi, producerea materialului floricol, activitati de crestere a animalelor si a functiei contractual de masinist (ifronist, buldoexcavatorist), treaptă profesională I, în cadrul Serviciului A.D.P.P.- Compartiment A.D.P.P.,Constructii, din subordinea Consiliului Local Buhusi.

 1. Constitutia României – republicată
 2. Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, TITLUL II- Contractul individual de muncă,Cap.II- Executarea contractului individual de munca, Cap.V – Incetarea contractului individual de munca, Sectiunile I, II si III, Titlul XI – Cap.II – Raspunderea disciplinara, Cap.III – Raspunderea patrimoniala, cu modificarile si completarile ulterioare,
 3. Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea în muncă, Cap. IV- Obligatiile lucratorilor, Cap.VI- Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor – Sectiunea a II-a – Accidente de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. H.G. nr.38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier.

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

PRIMAR,

Ing. VASILE ZAHARIA

Secretar comisie,

cons. Telita Claudia

print