21 februarie 2024

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale vacante, de asistent medical , in cadrul Compartimentului Asistenta Medicala desfasurata in unitatile de invatamant, din subordinea Directiei de Asistenta Sociala Buhusi

 

PRIMARIA ORASULUI BUHUSI

Nr.34893din 08.11.2019

 

ANUNŢ

         Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de asistent medical în cadrul Compartimentului Asistență Medicală desfășurată în unitățile de învățământ, din subordinea Directiei de Asistenta Sociala Buhusi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificarile şi completările ulterioare .

Concursului se va desfăşura în data de 02.12.2019 ora 1000 -proba scrisă şi în data de 05.12.2019 ora 1000 – susținerea interviului, la sediul Primăriei Oraşului Buhuşi, strada Republicii, nr.5,  tel: 0234/261220, int.100.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului ( până la data de 22.11.2019, ora 1300)), la sediul Primăriei oraşului Buhuşi şi vor conţine în mod obligatoriu:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului oraşului Buhuşi;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituția publică;
 4. d) copia carnetului de muncă, sau după caz, o adeverinţele care să atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) certificat de membru OAMMR, in termen de valabilitate;
 8. h) curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul cazierului judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

    

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și proba interviu candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise și a probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul institutiei şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei orasului Buhusi şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, sectiunea – Concursuri,  în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă, după soluționarea contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

 

Condiţii generale de participare:

– candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română scris şi vorbit;

– să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– să îndeplinească condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea  unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedicã înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs :

 • Absolventi cu studii postliceale sanitare
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului :nu se solicită

 

BIBLIOGRAFIA

1.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 144 /2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

2.HOTĂRÂRE Nr. 2 /2009, privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România

3.ORDIN Nr. 1563/ 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi

4.ORDIN Nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

5.Urgentele medico-chirurgicale – sinteze  – Titirică L, Editura Medicală, 2001

6.Boli infectioase si epidemiologie – Manual pentru şcolile sanitare – de Constantin Bocarnea

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 • 08.11.2019– publicarea anunţului de concurs şi a bibliografiei la avizierul Primăriei Oraşului Buhuși şi pe site-ul unităţii www.primariabuhuși.ro; Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III a,și Deșteptarea;
 • 11.11.2019 – 22.11.2019, ora 13.00– perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs;
 • 02.12.2019, ora 1000– susţinerea probei scrise;
 • 05.12.2019, ora 1000– susţinerea interviului

Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane sau la tel.0234261220, int.100.


     PRIMAR,

Ing. VASILE ZAHARIA

 

Comp. Resurse Umane,

Telita Claudia

print