24 octombrie 2021

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale, vacante, de asistent medical principal in reteaua scolara

 

PRIMARIA ORASULUI BUHUSI

NR.39272 din 13.12.2019

ANUNŢ

         Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de asistent medical principal, în cadrul Compartimentului Asistență Medicală desfășurată în unitățile de învățământ, din subordinea Directiei de Asistenta Sociala Buhusi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificarile şi completările ulterioare .

Concursului se va desfăşura în data de 13.01.2020, ora 1000 -proba scrisă şi în data de 16.01.2020 ora 1000 – susținerea interviului, la sediul Primăriei Oraşului Buhuşi, strada Republicii, nr.5,  tel: 0234/261220, int.100.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului ( până la data de 06.01.2020 ), la sediul Primăriei oraşului Buhuşi şi vor conţine în mod obligatoriu:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. certificat de membru O.A.M.M.R., în termen de valabilitate;
 8. aviz/adeverință eliberată de O.A.M.M.R.pentru participarea la concurs;
 9. curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul cazierului judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și proba interviu candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare, de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise și a probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul institutiei şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei orasului Buhusi şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, sectiunea – Concursuri,  în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă, după soluționarea contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Condiţii generale de participare:

       – candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română scris şi vorbit;

– să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– să îndeplinească condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea  unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedicã înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs :

 • Absolventi ai Scolii postliceale sanitare
 • vechime în specialitate ( asistenta medicala desfasurata in unitățile de învățământ sau în pediatrie): 5 ani

BIBLIOGRAFIE

1.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 144 /2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

2.HOTĂRÂRE Nr. 2 /2009, privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România

3.ORDIN Nr. 1563/ 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi

4.ORDIN Nr. 1955/ 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor , cu modificările şi completările ulterioare

5.O.M.S. nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor , cu modificările şi completările ulterioare

6.ORDIN Nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările şi completările ulterioare

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane sau la tel.0234261220, int.100.

 

                                               PRIMAR,

                               Ing. VASILE ZAHARIA

 

                                                                                   Comp. Resurse Umane,

                                                                                       Cons.Telita Claudia

 

 

Print