23 iunie 2024

Anunț privind organizarea examenului de promovare într-o funcție publică cu grad profesional imediat superior celui deținut din aparatul de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI

NR.29142 DIN 07.08.2023

   

ANUNŢ

Având în vedere prevederile art. 618 alin.(1), alin.(4) și al alin.(22) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, comunicăm că Primăria Orașului Buhuși, județul Bacău, organizează examen de promovare în grad profesional  a  funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte:

Nr. Crt.Denumire funcție publicăcategorieclasăGrad profesional deținutCompartiment  Gradul profesional pentru care se organizează examenul
1.consilierexecuțieIprincipalConstatare, Impunere și Încasare debite și Salubritatesuperior

Condiții generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţii  cumulative de participare la concursul sau examenul de promovare în grad profesional:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 479 alin. (1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod;

Condiţii de desfăşurare a concursului:

            Examenul de promovare în grad profesional se va desfăşura la sediul Primăriei Orașului Buhuși, str. Republicii,  nr.5, din orașul Buhuși, judeţul Bacău.

                Proba scrisă se va desfăşura în data de: 7 septembrie 2023, ora 0900;

                Interviul se va desfăşura în data de: 12 septembrie 2023, ora 0900;

Dosarul de concurs se depune la Compartimentul Resurse Umane, camera 10, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, (respectiv în perioada 07.08.2023 – 28.08.2023), în condiţiile prevăzute de art. 127 din Hotărârea nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi conţine în mod obligatoriu:

        a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Compartimentul de Resurse Umane, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

        b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

       c) adeverinţa eliberată de Compartimentul Resurse Umane, în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

        d) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Formularul de înscriere se va pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs.

        Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va face în baza  prevederilor art. 618, alin.(22) din OUG nr.57/2019.

Informații suplimentare privind înscrierea și condițiile de participare la concursul/examenul de promovare în gradul imediat superior, pot fi obținute la tel.:0234261220, int.121, e-mail: resurseumane@primariabuhusi.ro. Persoană de contact, Mic Maria consilier, clasa I, grad profesional superior.

Bibliografie / Tematică

 1. Constituţia României, republicată,
 • cu tematica   – Principii generale (titlul I)
 • Drepturile și libertățile fundamentale (titlu II, cap.II)
 1. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
 • cu tematica   – Dispoziții generale, statutul funcționarilor publici
 1. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • cu tematica   – CAPITOLUL I –  Principii și definiții
 • CAPITOLUL II –  Principii și definiții – Dispoziții speciale
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • cu tematica   – egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii (cap. II)
 1. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, modificată și completată – cu tematica integral
 2. Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată – cu tematica integral
 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul IX – cu tematica integral
 4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare – cu tematica integral
 5. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificată și completat – cu tematica integral
 6. Regulament UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date – cu tematica integral

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,

Ing. Vasile Zaharia

                                                                             Comp. Resurse Umane,

                                                                             Consilier superior, Mic Maria

print