21 iunie 2024

Anunt privind organizarea unui concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei publice , vacante, de executie , de consilier superior, in cadrul Serviciului Impozite si taxe locale

Nr.27315 /09.09.2019

ANUNŢ

            Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării funcției publice de executie vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Impozite și taxe- Compartiment Constatare, Impunere și Încasare, din aparatul de specialitate al primarului orasului Buhusi, Jud. Bacău, conf.art. 618 alin (1) lit.b), alin.(3), alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 și ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Buhuşi, în data de 14 octombrie 2019, ora 1000 – proba scrisă. Data si ora interviului se vor anunța ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune, în termen de 20 de zile, de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției www.primariabuhusi.ro si pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, începând cu data de 10.09.2019 până la data de 30.09.2019, ora 15.30,  la Comp. Resurse Umane, din cadrul institutiei.  Acestea vor cuprinde:

a) formularul de înscriere (Anexa nr.3 din HG. Nr.611/2008);

b) curriculum vitae, modelul comun european

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;

f)copia carnetului de muncă si, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel putin 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului;

h) cazierul judiciar;

i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe acte se vor prezenta legalizate sau însoțite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute la art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Condiţii specifice pentru ocuparea functiei publice de executie vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior:

 

a)Să fie absolventi de studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în specialitatea – ştiinţe economice;

b)vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani;

 

 

BIBLIOGRAFIE –

 1. Constituţia României
 2. OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 3.  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 5. .H.G. nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 7. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuţiile postului:

 1. Constată materia impozabilă și amenzile pentru persoanele fizice si urmărește încasarea impozitelor, taxele locale si amenzilor pentru a evita prescrierea acestora;
 2. În baza listei de rămăşiţe întocmeşte înştiinţări de plată pe care le transmite debitorilor;
 3. Întocmeşte somaţii şi titluri executorii pentru debitele neachitate în urma primirii înştiinţărilor de plată;
 4. Urmăreşte încasarea tuturor sumelor datorate de debitori;
 5. Deschide şi organizează evidenţe noi în cazul în care apar noi contribuabili;
 6. Întocmeşte înştiinţări de plată pentru debitele aferente anului în curs şi le transmite debitorilor;
 7. Colaborează cu Serviciul Buget – Contabilitate în vederea încasării debitelor prin viramente;
 8. Operează borderouri de debite şi scăderi reprezentând impozite, taxe locale şi amenzi;
 9. Asigură întocmirea, circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în evidenţe sintetice şi analitice referitor la impozite, taxe locale şi amenzi şi se preocupă de informatizarea lucrărilor din domeniul de activitate;
 10. Asigură secretul şi securitatea documentelor;
 11. Realizează şi alte sarcini care decurg din actele normative în vigoare sau stabilite de Ordonatorul de Credite al Consiliului Local al oraşului Buhuşi şi transmise prin şeful serviciului impozite şi taxe;
 12. Soluţionează şi participă la întocmirea dosarelor de insolvabilitate si executare silita;
 13. Întocmeşte şi eliberează certificate fiscale, pe baza cererilor contribuabililor;
 14. Operează compensări a obligaţiilor fiscale, pe baza cererilor contribuabililor;
 15. Întocmeşte referate de restituiri şi le operează;
 16. Întocmeşte note de constatare în vederea acordării de facilităţi fiscale;
 17. Urmărește legislația aplicabilă atât în ceea ce privește modificarea și completarea cadrului existent cât și a noutăților de imediata aplicare, îndeplinind toate obligațiile rezultate din acestea care sunt de natura postului, respectiv a funcției publice deținute sau a atribuțiilor delegate informând în scris superiorul ierarhic;
 18. Îndeplinește orice atribuție primită de la superiori ierarhici, formulată verbal sau în scris, care se prezumă că este legală, fiind obligat să se conformeze dispozițiilor acestora, orice refuz făcându-se în scris și motivat, în termen de cel mult 24 de ore de la primire;
 19. Răspunde de confidențialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;
 20. Răspunde pentru toate documentele întocmite şi eliberate în conformitate cu fişa postului;

Pentru relatii suplimentare privind inscrierea si conditiile de participare la concurs, vă veti adresa, la sediul institutiei Primăriei orașului Buhuși, Comp. Resurse Umane, persoana de contact- cons. sup. Teliță Claudia sau la tel.:0234261220, int.100.

 

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,

Ing. Vasile Zaharia

 

 

 

 

Comp. Resurse Umane,

Teliță Claudia

4_Formular de inscriere,7_Adeverinta de vechime,5_Declaratie pe propria raspundere

print