21 iunie 2024

ANUNŢ privind organizarea unui concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcţii publice de execuție vacante in cadrul Serv. Politie Locala Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

NR.25500 DIN 21.08.2019

 

ANUNŢ

 

         Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5  în baza OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, organizează  concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

 • un post de polițist, clasa III, grad profesional asistent, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Ordine Publică din aparatul de specialitate al primarului;

 

 • un post de polițist local, clasa III, grad profesional superior, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Ordine Publică, din aparatul de specialitate al primarului;

 

 • un post polițist local, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Protecția și Ocrotirea Mediului Înconjurător, din aparatul de specialitate al primarului

 

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Buhuşi, din str. Republicii, nr.5, conform calendarului:

23.09.2019–ora 10.00–proba de aptitudini sportive (eliminatorie)

26.09.2019- ora 10.00- proba scrisă

30.09.2019-ora 10.00 – proba interviu

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunțului, pe site–ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici și pe pagina de internet a institutiei,începând cu data de 22.08.2019 până la data de 10.09.2019, ora 15.30, la sediul Primăriei orasului Buhusi, din str.Republicii, nr.5. Acestea vor cuprinde:

 1. formularul de înscriere (Anexa 3);
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;(Revisal)
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 9. cazierul judiciar;
 10. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevazute la alin.(1) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaratie pe propria răspundere, iar daca este admis la selectia dosarelor, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs, cu extrasul de pe cazierul judiciar, până la proba scrisă.

 

Condiţii generale de participare:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică.Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publică;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i)nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

 1. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 2. k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

    

Condiţii specifice de participare la concurs:

 

Denumirea postului

polițist local, clasa III, grad profesional asistent, pe perioada nedeterminata, în cadrul Compartimentului Ordine Publică

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 1 an.
 • Aviz psihologic, emis de un cabinet de specialitate în domeniu, cu precizarea ”apt psihologic” pentru angajarea ca polițist local și pentru obținerea avizului de ”port armă”
 • Permis de conducere categoria B

 

polițist local, clasa III, grad profesional superior, pe perioada nedeterminată,  în cadrul Compartimentului    Ordine Publică

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție;
 • Aviz psihologic, emis de un cabinet de specialitate în domeniu, cu precizarea ”apt psihologic” pentru angajarea ca polițist local și pentru obținerea avizului de ”port armă”
 • Permis de conducere categoria B

 

polițist local, clasa I, grad profesional principal, pe perioada nedeterminată, în cadrul Compartimentului Protecția și Ocrotirea Mediului Înconjurător

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție;
 • Aviz psihologic, emis de un cabinet de specialitate în domeniu, cu precizarea ”apt psihologic” pentru angajarea ca polițist local și pentru obținerea avizului de ”port armă”
 • Permis de conducere categoria B

 

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul instituţiei, Comp. Resurse Umane camera 1 sau la telefon 261220, int.100.

 

 

Atribuţiile politistului local din

cadrul Compartimentului Ordine Publică, din subordinea Politiei locale

 

 1. Menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;
 2. Menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
 3. Participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 4. Acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 5. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 6. Asigură protecţia personalului din serviciile şi compartimentele Primăriei oraşului Buhuşi şi din subordinea Consiliului Local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 7. Participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 8. Asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii publice de interes local, stabilite de C.L. Buhuşi;
 9. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 10. Execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 11. Participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 12. Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 13. Asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 14. Acordă, pe teritoriul oraşului Buhuşi, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

 

BIBLIOGRAFIE

 

pentru functia publica de executie, de polițist local din cadrul  Compartimentului Ordine Publică, din subordinea Serviciului Politie Locală

 

 

 1. Legea nr.155/2010 – Legea poliţiei locale, modificată și completată;
 2. Constituția României;
 3. H.C.L. nr.51/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Poliţiei Locale a orașului Buhusi;
 4. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de  convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată(r2);
 1. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 2. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată și completată;
 3. O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.60/1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice (art.2, art.9,art.13, art.16-24), republicată;

9.Legea 319/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.

 

 

 

 PRIMAR,

Ing.VASILE ZAHARIA

 

 

 

 

Atribuţiile polițistului local din cadrul

Compartimentului Protectia și Ocrotirea Mediului

din subordinea Politiei locale

 

 

1.Se prezintă la serviciu numai în condiții corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice și să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării serviciului;

2.Verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curățeniei stradale de către operatorul local de salubritate;

3.Verifică respectarea măsurilor de transportare a materialelor și deșeurilor vegetale rezultate de la toaletarea spațiilor verzi, de către societatile abilitate;

4.Verifică respectarea obligațiilor privind întreținerea curățeniei de către persoanele fizice și juridice, respectiv curățenia locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodărești, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau în care funcționează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor și a spațiilor verzi;

5.Verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei în locurile publice;

6.Verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

 1. Verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei albiilor râurilor și a cursurilor de ape ce traversează localitatea Buhusi.

8.Verifică aplicarea legislatiei în vigoare privind deversarea rezidurilor lichide și solide pe domeniul public, în ape curgătoare sau stătătoare;

9.Controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

10.Verifică respectarea normelor privind protejarea și conservarea spațiilor verzi;

11.Verifică respectarea standardelor si a normelor privind nivelul de zgomot si poluare sonoră;

12.Sesizează autoritățile și instituțiile publice competente de nerespectarea normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv cea fonica;

13.Participa la actiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave si a epizootiilor;

14.Identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unitatii administrativ teritoriale sau pe spații aflate în administrarea UAT ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 1. Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;
 2. Verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

17.Verifică ridicarea deșeurilor menajere de către operatorul local al serviciului de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

18.Verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice, sesizările privind nerespectarea normelor legale de protectie a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localității;

19.Constată contravenții și aplică sanctiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor, stabilite în sarcina autorităților administratiei publice locale;

20.Gestionează și asigură circulația și operarea documentelor pe linie de protectia mediului, inclusiv arhivarea acestora;

 1. Informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea specifică și ține evidența acestora;

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru funcția publică de execuție, de polițist local– Compartiment Protectia si Ocrotirea Mediului Înconjurător, din cadrul Serv.Poliția locală Buhusi

 1. Legea nr.155/2010 – Legea poliţiei locale, modificată și completată;
 2. Constituția României
 3. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
 4. H.C.L. nr.51/2011 privind aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Politiei Locale a orașului Buhuși;
 5. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de  convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată(r2);
 6. O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea 319/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.
 8. Prevederile Cap. XII și XIV din O.U.G   Nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si completarile ulterioare
 9. Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările si completarile ulterioare
 10. Ordonanța nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, cu modificările si completarile ulterioare.

 

PROCEDURA

privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare (sportive) pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaților înscriși la concursul de recrutare, în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante, de polițiști locali, din cadru Poliției Locale Buhusi

 

Proba suplimentarä (sportivă) pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaților se desfășoarä în conformitate cu art. 47 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici (modificata), în data de 23.09.2019, ora 10.00.(locatia va fi stabilită si comunicată candidaților, în funcție de condițiile meteorologice).

Proba suplimentară se desfășoară ulterior afișării rezultatelor la selecția dosarelor, se gestioneazã de către unul sau mai mulți experți în domeniu, care nu sunt membrii ai comisiei de concurs/examen, sau, dupa caz, ai comisiei de soluționare a contestatiilor .

Pot participa la proba suplimentarã a concursului de recrutare numai candidații declarați „admiși” la proba de selecție a dosarelor de înscriere.

Anterior începerii probei, se semnează o declarație pe propria răspundere prin care candidații declară că nu au fost sfătuiți să nu participe la această probă de către un medic și că exonerează comisia de concurs de orice răspundere în legătură cu orice pretenții ar putea avea, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării probei la care participă.

 1. Descrierea probei suplimentare:

Probele pentru verificarea aptitudinilor fizice se susțin în aceeași zi, în următoarea ordine si constau în:

 • alergare – rezistență (800 m – femei / 1000 m – bărbați),
 • alergare – viteză (50 m),
 • 20 abdomene (femei)/ 15 flotări (bărbați).

Probele se execută în ținuta sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurți sau trening). Nu sunt acceptați la sustinerea probelor, candidații care nu au o ținută adecvată.Toate probele sunt obligatorii. Nesusținerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.

NOTĂ:

Candidații înscriși la concursul de recrutare au obligația să se informeze prin consultarea paginei de internet a instituției www.primariabuhusi.ro.- secțiunea concurs.

Candidații care nu se prezinta la data, ora și locul indicate pentru susținerea probei suplimentare (sportive), vor fi declarați „absenți” și vor fi eliminați din concurs.

 

PRIMAR,

Ing.VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate