20 aprilie 2024

Anunt privind organizarea unui concurs de recrutare pentru o functie contractuala de executie, din subordinea Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

NR.20036 DIN 14.06.2022

ANUNŢ

            Primăria oraşului Buhuşi, jud. Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuţie de bibliotecar, treaptă profesională I, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Servciului Cultura si Sport – Biblioteca Orășenească “George Bacovia” Buhusi, din subordinea Consiliului Local Buhuşi.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei oraşului Buhuşi în data de 06 iulie 2022, ora 1000 proba scrisă şi în data de 12 iulie 2022, ora 1000  interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei oraşului Buhuşi, la secretariatul comisiei de concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului (.15 iunie – 28 iunie 2022) Acestea vor cuprinde:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele și extras -REVISAL, care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul cazierului judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

            Actele prezentate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011, modificată și completată ulterior:

Condiţii generale de participare:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare:

 • nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului– minim 5 ani;

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 • 14.06.2022 – publicarea anunţului de concurs şi a bibliografiei la avizierul Primăriei Oraşului Buhuși şi pe site-ul unităţii www.primariabuhuși.ro;
 • 15.06.2022 – 28.06.2022 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs;
 •  29.06.2022 – 30.06.2022 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul primăriei;
 • 06.07.2022, ora 10.00 – susţinerea probei scrise;
 • 12.07.2022, ora 10.00 – susţinerea interviului;

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

1. Constituția României, republicată;

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I și II ale Partii a VI-a,

3. Ordonanta nr.137/2000 privind prevenirea și sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6.Legea nr.334/2002 – Legea bibliotecilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7.Ordinul nr.2069/1998 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor publice;

8.Ordinul nr.2062/2000 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestionarea și inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice;

9.Ordinul nr.4626/2005 – privind aprobarea Metodologiei de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate și de taxare a serviciilor și a nerespectării termenelor de restituire a publicațiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în rețeaua învățământului, precum și a Precizărilor privind calculul valoric a acestor documente;

10.Ordinul nr. 2338/5286 din 26 iulie 2004 privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

11.Hotărârea Consiliului Local Buhuși nr.172/29.11.2016 privind aprobarea Regulamentul de Organizare și Functionare a Bibliotecii Orășenești ” George Bacovia” Buhusi.

NOTĂ

Se vor avea în vedere formele actualizate ale actelor normative din bibliografie.

        Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane sau la tel.0234261220, int.100, 0741130465- cons. Sup. Telita Claudia, e-mail:resurseumane@primariabuhusi.ro.

Atribuţiile postului de bibliotecar:

1. constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă şi conservă colecţii de cărţi, publicaţii seriale şi alte documente de bibliotecă pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere :

 • completarea fondului cu publicatiile respective;
  • recepţionarea publicaţiilor periodice pe baza comenzilor şi a actelor însoţitoare;
  • evidenţa în RI şi pe fişele de evidenţã a periodicelor;
  • înregistrarea intrãrilor în registrul de unicate formatul II
  • înregistrarea standardelor de stat, întocmirea fişelor şi ordonarea în cutii;
  • evidenţa lucrãrilor de licenţã în Registrul de evidenţã;
  • operarea  în R.I.şi pe fişe de catalog publicaţiile periodice eliminate din  bibliotecã prin casare,donaţie,transfer şi pierderi.

2. asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu şi de consultare în sala de lectură, de documentare, lectură şi educaţie permanentă, prin împrumut pentru adulţi şi copii;

3. achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte instrumente de comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi informatizat, îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;

4. facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii ori baze de date, prin împrumutul interbibliotecar;

5. iniţiază, organizează sau colaborează la derularea unor proiecte, programe şi activităţi de diversificare, modernizare şi informatizare a serviciilor de bibliotecă (în funcţie de alocaţiile bugetare), de valorificare a colecţiilor de documente şi a tradiţiilor culturale locale, judeţene şi naţionale, de animaţie culturală şi de educaţie permanentă.

6. colecţionează documentele necesare organizării în condiţii optime a activităţii de informare, documentare şi lectură, la nivelul comunitaţii locale, realizând completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, transfer, donaţii, schimb interbibliotecar şi prin alte surse legale;

7. realizează evidenţa globală şi individuală a documentelor, în sistem tradiţional şi informatizat (în funcţie de stadiul de informatizare propriu), cu respectarea standardelor bibliografice de constituire a acestora în unităţi de înregistrare;

8. efectuează prelucrarea bibliografică a documentelor în sistem informatizat, cu respectarea normelor standard de catalogare, clasificare şi indexare;

9. efectuează operaţiuni de împrumut al documentelor pentru studiu, informare şi lectură la domiciliu sau în sala de lectură, cu respectarea regimului de circulaţie a documentelor şi a normelor de evidenţă a activităţii zilnice;

10. completează, organizează, prelucrează şi conservă bunurile culturale de patrimoniu cultural naţional, constituite în colecţii speciale, potrivit reglementărilor legale în vigoare (în măsura în care deţine asemenea bunuri);

11. efectuează activitatea de igienizare a spaţiilor bibliotecare şi de asigurare a condiţiilor microclimatice de conservare a colecţiilor, precum şi a condiţiilor de utilizare a patrimoniului;

12.întreprinde operaţiuni de avizare a restanţierilor, de recuperare fizică sau valorică a documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori, în condiţiile legii;

13. elimină periodic din colecţii documentele uzate moral sau fizic;

14. organizează activitatea de formare şi informare a utilizatorilor, prin promovarea colecţiilor, a serviciilor şi prin realizarea unor acţiuni de animaţie culturală şi de comunicare a colecţiilor;

15. organizează acţiuni de sondare a intereselor de studiu, lectură, informare şi documentare a utilizatorilor activi şi potenţiali, de promovare a serviciilor de bibliotecă şi participă la proiecte, programe şi forme de cooperare bibliotecară;

16. iniţiază, susţine şi derulează proiecte, programe şi alte activităţi specifice pentru dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, în interesul comunităţii locale, şi susţine formarea continuă a personalului.

17. se ocupă cu organizarea și conservarea documentelor:

          –   propuneri de casare ;

 • intocmirea listelor pentru casãri in depozite;
  • operarea ieşirile:pierderi,transfer,casãri din RI si de pe verso-ul fişelor de catalog;
  • verificarea generalã şi parţialã a fondurilor ;
  • constatarea şi analizarea colecţiilor în vederea eliminãrii lor ;
  • organizarea accesului la colecţii, documente şi informaţii ;

–    reconditionarea documentelor deteriorate

17. prezenta fișă se completează cu atribuții și sarcini prin dispoziții scrise și acte normative ulterioare;

18. Răspunde pentru toate documentele întocmite şi eliberate în conformitate cu fişa postului;

19. Îndeplineşte orice alte atribuții stabilite prin lege şi/sau trasate de şefii ierarhici sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local

                                                      PRIMAR,

VASILE ZAHARIA

Comp. Resurse Umane,

cons. Sup. Telita Claudia

print