22 mai 2024

Anunt privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante, de consilier juridic in cadrul Serviciului Impozite si taxe

2018 Formular de inscriere var 2-1

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

NR. 33917 DIN 22.10.2021

 

 

ANUNŢ

în conformitate cu prevederile art.617 alin.(2),  art.618 alin.(1)lit. b) și alin. (3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, ale art.39 alin. (11) și (2) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu  prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

            PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează  concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă:

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Executare Silită, Urmărire Debite, Derulare Contracte, Îndrumare Asociații Proprietari, ANL și Fond Locativ –  Direcția Buget, Finanțe, Contabilitate, din aparatul de specialitate al primarului;
 • exercitarea raportului de serviciu se va realiza pe perioadă nedeterminată cu durata normala a timpului de munca de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

CONCURSUL SE ORGANIZEAZĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI BUHUŞI, STR.  REPUBLICII, NR.5, JUDEŢUL BACĂU.  

Condiţii generale de participare la concurs:

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post – condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul – științelor juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției  – minimum1 an;

Probele stabilite pentru concurs, în temeiul art.618 alin.(10) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, sunt următoarele:

 • selecția dosarelor de înscriere – în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor (11.11.2021 – 17.11.2021), potrivit art.50 alin.(1) din H.G. nr.611/2018;
 • PROBA SCRISĂ – se va susține în data de 23 noiembrie 2021, ora 1000;
 • INTERVIUL – se va susține în data de 26 noiembrie 2021, ora 1000;

DOSARELE DE ÎNSCRIERE se depun în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunțului – 22.10.2021, pe site-ul www.anfp.gov.ro al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe pagina de internet a instituției www.primariabuhusi.ro, începând cu data de 22 octombrie 2021 până la data de 10 noiembrie 2021, ora 1600, la sediul Primăriei orașului Buhuşi, din str. Republicii,nr.5. Acestea vor conține în mod obligatoriu:

           a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr.611/2008

           b) curriculum vitae, modelul comun european;

           c) copia actului de identitate;

           d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor     specializări şi perfecţionări;

           e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz,  în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice – precum și situația disciplinară;

          f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului ( va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice);

          g) cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere  – în acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);

          h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

            Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția actului de identitate, care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@primariabuhusi.ro .

            Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor de înscriere, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații sau alte documente relevante, din categoria celor prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, pentru desfășurarea concursului.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 • persoana de contact: consilier MIC MARIA;
 • telefon 0234 – 261220, int.121;
 • e-mail resurseumane@primariabuhusi.ro, pagina de internet www.primariabuhusi.ro
 • adresa de corespondență: Primăria orașului Buhuși, str. Republicii, nr.5, județul Bacău, cod poștal 605100.

Atribuțiile postului:

 • Aplică dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 privind Normele de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
 • Urmăreşte respectarea prevederilor Codului de procedură fiscală cu privire la: subiectele raportului juridic fiscal, creanţele fiscale, obligaţiile fiscale, competenţa teritorială, domiciliul fiscal, actul administrativ fiscal, colaborarea între instituţiile publice, înregistrarea fiscală şi evidenţa fiscală a contribuabililor persoane fizice şi juridice, declaraţia fiscală, decizia de impunere, calculul dobânzilor, prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale, aplicarea de sancţiuni conform legii, inspecţia fiscală, etc.
 • Organizează, desfăşoară şi asigură conform competenţei legale activitatea de executare silită a bunurilor şi veniturilor persoanelor juridice şi fizice pentru neachitarea în termen a creanţelor bugetului local.
 • Urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate pe veniturile şi disponibilităţile băneşti ale debitorilor bugetului local persoane fizice şi juridice.
 • Verifică respectarea prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile.
 • Răspunde de aplicarea de măsuri asiguratorii prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile ale debitorului persoane fizice şi juridice, în situaţia în care agentul economic nu are disponibil în contul bancar dacă nu se încasează în totalitate debitul restant.
 • Întocmeşte dosare pentru debitele primite spre executare de la alte instituţii şi serviciile publice şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitelor, confirmarea si executarea acestora.
 • Întocmeşte propuneri privind debitorii insolvabili, urmărește debitorii insolvabili, deschide proceduri reglementate de Legea insolvenţei.
 • Repartizează sumele realizate din valorificarea bunurilor sechestrate, potrivit ordinii prevăzută de lege, în cazul în care la urmărirea silită participă mai multi creditori.
 • Întocmeşte documentaţiile ce stau la baza acțiunilor înaintate în instanţă conform legislaţiei în materia fiscală.
 • Participă la întocmirea documentaţiilor anuale privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi le înaintează spre aprobare Consiliului Local.
 • Pentru debitele restante se procedează la întocmirea dosarului de executare silită, componentă a dosarului fiscal, respectându-se fazele de acţiune si anume: titlu executoriu, somaţie, popriri (conturi, venituri salariale, etc.), sechestru, întocmirea dosarului şi înaintarea acestuia în instanţă.
 •  Înscrie la masa credală creanţele fiscale datorate bugetului local de către persoanele juridice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Solicită organelor competente înscrierea în registrele de publicitate, a sechestrelor şi sechestrelor asiguratorii asupra bunurilor imobile, precum şi a procesului-verbal de adjudecare a bunului imobil în cazul vânzării cu plata în rate.
 • Efectuează, atunci când este cazul, sigilarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate, precum şi ridicarea şi depozitarea bunurilor mobile sechestrate.
 • Verifică periodic, conform legii, contribuabilii persoane fizice si juridice înscrişi în evidenţa separată în cadrul termenului de prescripţie.
 • Asigură şi răspunde de păstrarea secretului fiscal şi a confidenţialităţii documentelor şi informaţiilor gestionate, în condiţiile legii.
 • Reprezintă serviciul Impozite și taxe în cauzele din justiție sau în fața altor autorități
 • Urmărește legislația aplicabilă atât în ceea ce privește modificarea și completarea cadrului existent cât și a noutăților de imediata aplicare, îndeplinind toate obligațiile rezultate din acestea care sunt de natura postului, respectiv a funcției publice deținute sau a atribuțiilor delegate informând în scris superiorul ierarhic;
 • Îndeplinește orice atribuție primită de la superiori ierarhici, formulată verbal sau în scris, care se prezumă că este legală, fiind obligat să se conformeze dispozițiilor acestora, orice refuz făcându-se în scris și motivat, în termen de cel mult 24 de ore de la primire;
 • Rezolvă în termenele stabilite de către superiori ierarhici, lucrările repartizate;
 • Răspunde de confidențialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;
 • Prezenta fișă se completează cu atribuții și sarcini prin dispoziții scrise și acte normative ulterioare;
 • Răspunde pentru toate documentele întocmite şi eliberate în conformitate cu fişa postului;
 • Îndeplineşte orice alte atribuții stabilite prin lege şi/sau trasate de şefii ierarhici.

 

BIBLIOGRAFIE

consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent  – Compartiment Executare Silită, Urmărire Debite, Derulare Contracte, Îndrumare Asociație Proprietari,

ANL și Fond Locativ

 1. Constituţia României, republicată,
 2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare –  titlul I şi IIale părţii a VI-a
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată;
 6. Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, modificată și completată;
 7. Legea nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, modificată și completată;
 10. Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată;
 11. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Legea nr.213/2015 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificată și completată.

Tematica:

1. Constituția României, republicată:
2. Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
         • PARTEA a VI-a, Titlul I, Dispoziții generale;
         • PARTEA a VI-a, Titlul II, Statutul funcționarilor publici;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, cu modificările și completările ulterioare:

5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată și completată;

6. Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, modificată și completată;

7. Legea nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă:

 • Cartea I – Dispoziții generale
 • Cartea a-V-a Despre Executarea Silită;

8. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil:

 • cartea a-V- a “Despre obligații
 • cartea a-VI- a “Despre prescripția extinctivă”;

9. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, modificată și completată;

 • Titlul VIII – soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrativ – fiscale

10. Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată;

11. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată;

 • Titlul IX –   Impozite și taxe locale
 • Titlul  X –   Impozitul pe construcții

12. Legea nr.213/2015 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;

13. H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificată și completată.

PRIMAR,

  VASILE ZAHARIA

                                                                                                   Secretar Comisie,

Cons. sup. Mic Maria

print