5 martie 2024

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, de consilier juridic în cadrul Serviciului Impozite si taxe

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 37284 DIN 17.11.2021

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în perioada  23.11.2021 – 26.11.2021, pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a  funcţiei publice vacante de execuţie, de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Executare Silită, Urmărire Debite, Derulare Contracte, Îndrumare Asociații Proprietari, ANL și Fond Locativ –  Direcția Buget, Finanțe, Contabilitate, din aparatul de specialitate al primarului

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1), lit. a) și art.50 alin. (2) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, constituită prin Dispoziția nr. 733/21.10.2021, comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere.

Nr. crt.Numărul de înregistrare al cereriiRezultatul selecției dosarelor
1.35946/09.11.2021RESPINS
2.36238/10.11.2021RESPINS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisa, interviu și rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor, la sediul Primăriei orașului Buhuși.

Afişat astăzi 17.11.2021, ora 1400 la avizierul instituției și pe site-ul Primăriei.

SECRETAR,

COMISIA DE CONCURS,

Cons. MIC MARIA

print