22 mai 2024

Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de conducere vacante din subordinea Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI

NR. 1988 DIN 17.01.2022

ANUNŢ

Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși, județul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, anunță organizarea în data de 10 februarie 2022, ora 1000, la sediul acesteia,  concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante, de director al clubului.

Condiţii generale de participare:

a) are cetățenia română, cetățeniea altor state member ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic  European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba româna, scris și vorbit;

c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sanătate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medical de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și ,dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru savârsirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savărșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs:

 • Absolvenți cu studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum  3  ani.

       În vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante, de director al Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși, candidaţii vor depune dosarele de înscriere, în termen de 10 de zile  lucrătoare de la data publicării anunțului, la locul de desfășurare al examenului și pe pagina de internet a instituției www.primariabuhusi.ro, respectiv în perioada 17.01.2022 – 31.01.2022, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul instituției. Acestea vor cuprinde:

a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b)  copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;

c)  copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specific ale postului solicitate solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) canetul de munca sau,dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medical de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Tipul probelor de examen, locul, data și ora desfășurării acestora:

  Concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante, de director al Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși, va avea loc la sediul Primăriei oraşului Buhuşi, Str. Republicii, nr.5 și va consta în 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

a) selectia dosarelor de inscriere;

b) proba scrisă

c) interviul.

         Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

Calendarul concursului este următorul:

 • afișare anunț 17.01.2022
 • data de depunere a dosarelor 17.01.2022 – 31.01.2022
 • selecția dosarelor 01.02.2022 – 02.02.2022
 • afișarea rezultatelor selecției dosarelor 02.02.2022
 • depunerea contestațiilor selecție dosare 02.02.2022 – 03.02.2022
 • soluționarea contestațiilor/afișarea rezultatului contestației 04.02.2022
 • proba scrisă 10.02.2022
 • afișare rezultate proba scrisă 10.02.2022
 • depunerea contestațiilor proba scrisă 10.02.2022 – 11.02.2022
 • soluționarea contestațiilor/ afișarea rezultatului contestației 14.02.2022
 • proba interviu 15.02.2022
 • depunerea contestațiilor proba interviu 15.02.2022 – 16.02.2022
 • soluționarea contestațiilor/ afișarea rezultatului contestației 17.02.2022
 • comunicare rezultate finale 18.02.2022

Bibliografia/tematica pentru concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante, de director al Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși

 1. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
 4. H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. OUG 57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 9.  Legea 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Regulamentele Federației Române de Handbal pentru toate categoriile de juniori (I, II, III, IV, Minihandbal, Babyhandbal); frh.ro
 11. Regulament de organizare și desfăsurare a competițiilor naționale de handbal; frh.ro
 12. Regulament privind statutul și transferul jucătorilor de handbal actualizat la 25.06.2021 frh.ro
 13.  Regulamentul de organizare a activității fotbalistice (ROAF) frf.ro

Notă: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

Atribuțiile postului:

 • organirează activitatea sportivă a celor 5 secții din cadrul Clubului;
 • caută soluții pentru dezvoltarea continuă a activității sportive din cadrul Clubului;
 • organiează toate competițiile oficiale și amicale în care sunt angrenate secțiile Fotbal și Handbal (deplasări, servicii de masă, arbitraje, asistență medicală etc);
 • asigură buna funcționare a Sistemului de control intern managerial (SCIM);
 • fundamentează și prezintă propuneri privind cheltuielile materiale și servicii la nivelul clubului, pentru a fi incluse în proiectul de buget;
 • organizează și asigură condiții corespunzătoare pentru folosirea, păstrarea, respectiv depozitarea bunurilor materiale aflate în gestiune;
 • transmite documentele justificative la compartimentul contabil în termen util pentru efectuarea plății la data scadentă;
 • asigură buna colaborare cu instituțiile partenere / terți (FRH, FRF, AJH, AJF, Liceul Teoretic „Ion Borcea”, Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” etc);
 • asigură secretariatul clubului privind corespondența;
 • efectuează înregistrarea documentelor primite;
 • organizează, gestionează și păstrează arhiva clubului;
 • execută redactarea sau multiplicarea documentelor și organizează expedierea acestora potrivit destinațiilor;
 • organizează, în conformitate cu prevederile legale, liberul acces la informațiile de interes public și soluționarea petițiilor;
 • transmite în termen legal răspunsuri către petenți și răspunde de confidențialitatea datelor;
 • organizează și ține evidența încasării contribuțiilor lunare a sportivilor din cadrul Clubului;
 • organizează activitatea de elaborare a bugetului clubului;
 • organizează circuitul intern al documentelor financiar- contabile;
 • organizează și participă la activitatea de inventariere anuală a patrimoniului clubului;
 • întocmește orice alte situații financiar-contabile prevăzute de actele normative în vigoare sau la solicitarea Consiliului de Administrație al Clubului, precum și la solicitarea altor instituții centrale și locale;

Pentru relații suplimentare privind înscrierea și condițiile de participare la concurs, vă veți adresa, la sediul instituției Primăriei orașului Buhuși, Compartiment Resurse Umane, persoana de contact – consilier superior Mic Maria sau la tel.:0234261220, int.121.

          Afișat astăzi 17.01.2022 ora 0830, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei orașului Buhuși.

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,

Ing. VASILE ZAHARIA

Secretar comisie de concurs,

Consilier superior, Mic Maria

print