2 December 2023

ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA UNUI CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE, DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

32193 DIN 09.11.2020

ANUNŢ

în conformitate cu prevederile art.617 alin.(2) și art.618 alin. (3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale art.39 alin. (11) și (2) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

 

 

            PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează  concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartimentului Registrul Agricol din aparatul de specialitate al primarului;
 • exercitarea raportului de serviciu se va realiza pe perioadă nedeterminată cu durata normala a timpului de munca.

 

CONCURSUL SE ORGANIZEAZĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI BUHUŞI, STR.  REPUBLICII, NR.5, JUDEŢUL BACĂU.

Condiţii generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul – științelor inginerești;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 7 ani;

 

Probele stabilite pentru concurs, în temeiul art.618 alin.(10) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, sunt următoarele:

 • selecția dosarelor de înscriere – în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor (09.11.2020 – 02.12.2020), potrivit art.50 alin.(1) din H.G. nr.611/2018;
 • PROBA SCRISĂ – se va susține în data de 14 decembrie 2020, ora 1000;
 • INTERVIUL – se va susține în data de 17 decembrie 2020, ora 1000;

 

DOSARELE DE ÎNSCRIERE se depun în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunțului, pe site-ul www.anfp.gov.ro al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe pagina de internet a instituției www.primariabuhusi.ro, începând cu data de 09 noiembrie 2020 până la data de 02 decembrie 2020, ora 1600, la sediul Primăriei orașului Buhuşi, din str. Republicii, nr.5. Acestea vor conține în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriereprevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr.611/2008 (respectiv anexa nr.4 la H.G. nr.761/2017 – actualizată prin raportarea la prevederile art.465 alin.(1) lit. i), j) și k) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

b) curriculum vitae,modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor     specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniuladministraţiei publice,  management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz – nu este obligatoriu;

f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice – precum și situația disciplinară;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare (conform art. 465 alin.(1) lit.e) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică; atestarea se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii), eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului ( va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice);

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară – nu este obligatoriu;

i) cazierul judiciar(poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere  – în acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);

j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

            Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția actului de identitate, care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@primariabuhusi.ro .

            Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor de înscriere, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații sau alte documente relevante, din categoria celor prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, pentru desfășurarea concursului.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 • persoana de contact: consilier MIC MARIA;
 • telefon 0234 – 261220, int.121;
 • e-mail resurseumane@primariabuhusi.ro, pagina de internet primariabuhusi.ro
 • adresa de corespondență: Primăria orașului Buhuși, str. Republicii, nr.5, județul Bacău, cod poștal 605100.

Atribuțiile postului:

 • participă şi elaborează documente în vederea aplicării în profil teritorial a prevederilor Legii nr.18/1991, modificată şi completată prin Legea nr. 169/1997, a Legii nr.1/2000, a Legii nr.10/2001, a Legii nr.247/2005 și a Legii nr.165/2013;
 • răspunde de aplicarea prevederilor în profil teritorial a Legii nr. 7/1996 a cadastrului – republicată, modificată și completată;
 • răspunde pentru exactitatea datelor elaborate în fiecare dosar în parte;
 • întocmeşte PROCES VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE și fișe tehnice și completează anexe conform legilor fondului funciar și a normelor de aplicare a acestora.
 • poartă corespondenţa cu persoanele fizice şi juridice în ceea ce priveşte problemele agricole, cadastru şi fond funciar;
 • primeşte de la secretarul Consiliului Local toate legile şi ordonanţele publicate, care interesează Compartimentului Agricol, cadastru, fond funciar;
 • se întruneşte în şedinţele Comisiei locale, la care participă şi membrii reprezentanţi ai proprietarilor pentru:
  • analizarea cererilor formulate pentru atribuirea de teren în proprietate, conform legii nr. 18/1991, republicată, a legii nr.1/2000, a Legii nr.169/1997, a Legii nr.247/2005 și a Legii nr.165/2013;
  • solicitarea de relaţii şi date sau după caz a actelor doveditoare, prevăzute la art.9 din legea nr. 18/1991, republicată, prin participarea în şedinţe a cetăţenilor care au depus cereri;
  • completarea pe baza datelor respective a anexelor şi înaintarea către Comisia Judeţeană, spre validare;
  • efectuarea de investigaţii şi măsurători, privind delimitarea zonelor teritoriale, în care urmează să fie puşi în posesie titulaturii, ţinând seama de condiţiile teritoriale;
  • dă relații din punct de vedere tehnic privind situația terenurilor pentru efectuarea expertizelor judiciare, însoțește expertul în teren și verifică tehnic expertizele efectuate;
 • întocmeşte documentaţia privind atribuirea în proprietate a terenurilor aferente locuinţelor prin Ordin dat de Prefect;
 • întocmeşte situaţiile şi balanţa privind stadiul aplicării legilor fondului funciar pentru a fi raportate la comisia judeţeană;
 • întocmeşte referatele către Comisia Judeţeană în vederea eliberării titlurilor de proprietate, în baza documentelor aduse de cetăţeni şi a verificărilor în teren;
 • participă la înscrierea şi centralizarea datelor privind categoria de folosință a terenului;
 • constată şi aplică contravenţii persoanelor fizice şi juridice cu privire la declarare de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, degradarea, distrugerea integrală sau parţială a datelor din registrul agricol, refuzul de a prezenta primarului, prefectului şi persoanelor împuternicite de acestia, documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor, nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol;
 • inventariază împreună cu alți specialiști din UAT – orașul Buhuși toate terenurile din intravilanul și extravilanul orașului care nu au fost revendicate de foștii proprietari, întocmind documentația pentru înregistrare în domeniul privat al orașului
 • ține evidența suprafețelor agricole ce se află în administrarea consiliului local (islazuri, terenuri arabile, terenuri concesionate, terenuri arendate, terenuri neagricole, etc.), propunând modul de exploatare a acestora.
 • Întocmește și păstrează la nivelul UAT Buhuși registrul cu actele de evidență a pajiștilor,amenajamentul pastoral, precum și planurile cadastrale ale suprafețelor concesionate sau închiriate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoarea în vederea aplicării OUG nr.34/2013 și a Normelor metodologice pentru aplicarea acesteia de la nivelul orașului Buhuși.
 • Participă în calitate de membru în Comisia de analiză a Notificărilor formulate în baza Legii nr.10/2001 – republicată și modificată.
 • Urmărește legislația aplicabilă atât în ceea ce privește modificarea și completarea cadrului existent cât și a noutăților de imediata aplicare, îndeplinind toate obligațiile rezultate din acestea care sunt de natura postului, respectiv a funcției publice deținute sau a atribuțiilor delegate informând în scris superiorul ierarhic;
 • Îndeplinește orice atribuție primită de la superiori ierarhici, formulată verbal sau în scris, care se prezumă că este legală, fiind obligat să se conformeze dispozițiilor acestora, orice refuz făcându-se în scris și motivat, în termen de cel mult 24 de ore de la primire;
 • Rezolvă în termenele stabilite de către superiori ierarhici, lucrările repartizate;
 • Răspunde de confidențialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;
 • Prezenta fișă se completează cu atribuții și sarcini prin dispoziții scrise și acte normative ulterioare;
 • răspunde pentru toate documentele întocmite şi eliberate în conformitate cu fişa postului;
 • îndeplineşte orice alte atribuții stabilite prin lege şi/sau trasate de şefii ierarhici.

BIBLIOGRAFIE

consilier, clasa I, grad profesional superior  – Comp. Registrul Agricol

 • Constituţia României, republicată,
 • U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare – titlul I şi II ale părţii a VI-a
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr.17/2014–privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr.719/2014 – privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.18/1991 – Legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare;

 

PRIMAR,

  VASILE ZAHARIA

 

                                                                                                                                               Secretar Comisie,

                                                                                                                                              Cons. sup. Mic Maria

print

Fișiere atașate