21 mai 2024

Anunt privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice vacante, de conducere, din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMARIA ORASULUI BUHUSI

NR. 11158 din 31.03.2020

ANUNT

 

            Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, în baza O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu prevederile H.G.nr. 611/2008, modificată și completată,  organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante:

 

 • Șef birou, clasa I, grad profesional I, în cadrul Biroului Derulare Proiecte cu Finantare Internationala

 

Concursul se desfăşoară la sediul Primăriei Buhuşi, din str.Republicii, nr.5, conform calendarului:

 • 04.05.2020, ora 1000 proba scrisă
 • Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior, cu respectarea prevederilor prevazute in H.G.R. nr.611/2008

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunțului, pe site–ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici și pe pagina de internet a institutiei, în intervalul 31.03. – 21.04.2020, ora 15.00, la sediul Primăriei orasului Buhusi, din str.Republicii, nr.5.

Acestea vor cuprinde:

 1. formularul de înscriere (Anexa 3);
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;(Revisal)
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 9. cazierul judiciar;
 10. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaratie pe propria răspundere, iar daca este admis la selectia dosarelor, candidatul are obligația de a completa dosarul de concurs, cu extrasul de pe cazierul judiciar, până la proba scrisă.

Condiţii generale de participare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;

f) indeplineşte condiţiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • absolvent cu studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti;
 • absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul administratiei publice, management sau in specialitate studiilor necesare ocupării functiei publice, sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art.153, alin(2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

BIBLIOGRAFIA

 

1.Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020- Ghidul general cu cele 11 axe prioritare, probat final in 2019

 1. Manualul de identitate vizuale POR aprobat , ultima editie
 2. Legea 98/2016 privind achizitile publice , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
 4. O.U.G. 57/2019 – Codul Administrativ , Sectiunea a 2-a ,art.430- art.434, art.437-art.441, art.443 – art.449, art.490, art.491.
 5. Constitutia Romaniei.

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane sau la tel.0234261220, int.100, persoana de contact- cons. Telita Claudia.


Atribuţiile conform fișei postului

 1. Reprezintă Primăria Buhuşi în relaţiile cu Organismul Intermediar precum şi cu orice alt organism abilitat să solicite informaţii cu privire la derularea proiectului, operatorii economici cu care s-au încheiat contracte de servicii şi lucrări, cu mass media;
 2. Reprezintă interesele şi asigură îndeplinirea obligaţiilor Primăriei Buhuşi în derularea proiectului;
 3. Organizează, coordonează şi monitorizează activităţile din cadrul proiectului;
 4. Asigură legătura între membrii echipei de implementare, compartimentele din cadrul primăriei și conducerea primăriei
 5. Asigură corespondența cu Autoritatea de Management POR, Organismul Intermediar POR, Autoritate de Audit;
 6. Avizează documentele realizate de contractantul în managementul proiectului;
 7. Convoacă și conduce ședințele periodice care vor avea scop evaluarea activitățilorintreprinse, analiza rezultatelor obținute și căile de rezolvare a eventualelor probleme apărute;
 8. Ia decizii, împreună cu responsabilul economic privind alocarea resurselor financiare și materiale;
 9. Elaborează calendarul pentru ședințe și rapoarte de monitorizare și control;
 10. Pregătește, împreună cu ceilalți membri ai echipei, rapoartele de progres privind stadiul realizăriiobiectivelor propuse, rezultatele obținute și activităților;
 11. Întocmeşte fişele postului în vederea atribuirii responsabilităţilor membrilor echipei de implementare;
 12. Elaborează procedurile de lucru, împreună cu membrii echipei;
 13. Evaluează activitatea desfăşurată de fiecare membru al echipei de implementare;
 14. Evaluează rezultatele şi progresele proiectului, împreună cu asistent managerul;
 15. Participă, împreună cu membrii echipei de implementare, la elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru achiziţiile publice;
 16. Verifică fluxurile financiare şi facturile primite de la furnizori;
 17. Avizează cheltuielile proiectului şi întocmeşte, împreună cu responsabilul economic, referatul şi documentele justificative în vederea efectuării plăţilor către furnizori;
 18. Elaborează calendarul pentru şedinţe şi rapoarte de monitorizare şi control;
 19. Elaborează, împreună cu responsabilul economic:
  • graficul de depunere a cererilor de rambursare;
  • previziuni privind fluxurile financiare pentru trimestrul următor, conform graficului de depunere a cererilor de rambursare;
 20. Soluţionează în timp util eventualele probleme apărute în timpul desfăşurării proiectului;
 21. Este direct răspunzătoare de îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite în fișa postului –
 22. Este direct răspunzătoare de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în gestiune;
 23. Orice alte sanctiuni stabilite prin acte normative în vigoare, trasate de ordonatorul principal de credite sau stabilite de comun acord cu partenerii din contractul de finanțare;

PRIMAR,

ing. VASILE ZAHARIA

 

COMP.RESURSE UMANE

                                                                                                  cons. sup. Telita Claudia

 

 

 

print