21 februarie 2024

Anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de conducere

 

PRIMARIA ORASULUI BUHUSI

27484 din 11.09.2019

ANUNT

         Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de conducere, de șef Serviciu Cultură și Sport, în conformitate cu H.G. nr.286/2011 modificată şi completată de H.G. nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice .

În baza celor de mai sus, a fost demarată procedura de organizare a concursului care se va desfăşura în data de 02.10.2019 ora 1000 -proba scrisă şi în data de 08.10.2019 ora 1000 – susținerea interviului, la sediul Primăriei Oraşului Buhuşi, din  strada Republicii, nr.5.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului ( până la data de 25.09.2019, ora 1500)), la sediul Primăriei oraşului Buhuşi şi vor conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului oraşului Buhuşi;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituția publică;

d) copia carnetului de muncă, sau după caz, o adeverinţele care să atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul cazierului judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.    

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și proba interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise și a probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul institutiei şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei orasului Buhusi şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, sectiunea – Concursuri,  în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă, după soluționarea contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

 

Condiţii generale de participare:

       – candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română scris şi vorbit;

– să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să aibă o stare de sănătate  corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– să îndeplinească condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea  unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedicã înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs :

 • absolventi cu studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
 • absolventi cu diplomă ai studiilor universitare de master
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului :5 ani
 • vechime în functie/post/structura de conducere – minim 1 an
 • permis conducere categoria B

BIBLIOGRAFIA

 1. OUG nr.57/2019- Codul Administrativ- Sectiunea a II-a ,art.430- art.437,art.434, art.439-art.441, art.447 – 449
 2. Constitutia României;
 3. Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,cu completările și modificările ulterioare;
 4. Hotararea nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu completările și modificările ulterioare;
 5. Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice allocate pentru activități nonprofit de interes general, cu completarile si modificările ulterioare;
 6. Ordonanța nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată și modificată;
 7. Legea nr.350/2006 a tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr.69/2000 a eduacatiei fizice și sportului, cu completările și modificările ulterioare;

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 • 11.09.2019– publicarea anunţului de concurs şi a bibliografiei la avizierul Primăriei Oraşului Buhuși şi pe site-ul unităţii www.primariabuhuși.ro; Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III a,și Deșteptarea;
 • 12.09.2019 – 25.09.2019– perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs;
 • 02.10.2019, ora 1000– susţinerea probei scrise;
 • 08.10.2019, ora 1000– susţinerea interviului

Bibliografia va fi afișată la sediul Primăriei oraşului Buhuşi din strada Republicii, nr.5.

Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane sau la tel.0234261220, int.100 , persoana de contact -cons. sup. Telita Claudia

                  Atributii, conform Fisei Postului:                    

Compartiment cultura

 1. Elaborează un program de dezvoltare şi strategii culturale pentru instituţiile publice de cultură din subordinea  Consiliului Local Buhuși.
  2. Promovează masuri privind dezvoltarea ofertei culturale , susţinerea şi asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor culturale şi artistice organizate în localitate, de către instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi alte persoane juridice sau fizice;
  3. Stabileşte şi menţine relaţii de cooperare (colaborare) cu instituţiile, in vederea corelării programelor şi iniţiativelor în domeniu , cu priorităţile, direcţiile şi programele elaborate la nivel naţional;
  4. Dezvoltă şi menţine relaţii de colaborare cu organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri) care derulează programe educativ-culturale in domeniu;
  5. Colaborează cu anumite compartimente de specialitate din cadrul Primăriei, în scopul integrării propunerilor de angajamente faţă de instituţiile din domeniu sau de competenţa în ansamblul programelor susţinute de Primăria orasului Buhusi.
  6. Sesizează conducerii instituției aspectele negative din activitatea compartimentelor, care fac parte din sfera sa de activitate şi face propuneri pentru eliminarea operativă a disfunctionalităţilor constatate;
  7. Fundamentează măsurile care se propun spre aprobare Consiliului Local, privind buna funcţionare a instituţiilor publice de cultură subordonate, înfiinţarea sau reorganizarea unor instituţii publice de cultură de interes local;
  8. Gestionează informaţiile privind cadrul normativ în domeniul culturii (legislaţia specifica), informează superiorul ierarhic asupra evoluţiei acestuia în vederea adoptării normelor locale specifice privind organizarea si desfăşurarea activităţii instituţiilor de cultură şi perfecţionarea demersurilor autorităţilor, in scopul susţinerii si dezvoltării ofertei culturale în orasul Buhusi.
  9. Dezvoltă relaţii permanente cu instituţiile de cultura, in scopul fundamentării strategiilor culturale, precum si a programelor si proiectelor culturale specifice;
  10. Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate ale Primărie orasului Buhusi, în scopul integrării propunerilor sale de angajamente faţă de programele instituţiilor de cultură în ansamblul programelor susţinute de Primaria orasului Buhusi, precum şi în vederea exercitării competenţelor de coordonare a activităţii acestor instituţii sub aspect metodologic;
  11. Analizează dinamica vieţii culturale locale, rezultatele proiectelor si programelor susţinute de Primarie, in acest domeniu si propune masuri fundamentate, privind optimizarea si dezvoltarea ofertei culturale locale;
  12. Evaluează programele, strategiile culturale şi proiectele de management  propuse de instituţiile din localitate, în conformitate cu Legea din domeniu;
  13. Asigura asistenţa persoanelor fizice si juridice interesate sa contribuie la diversificarea formelor de organizare a vieţii culturale locale si la dezvoltarea ofertei culturale locale, precum si celor care susţin proiecte si programe culturale in parteneriat cu autorităţile si instituţiile locale;
  14. Analizează proiectele, întocmeşte şi propune spre aprobare masurile de colaborare cu uniunile de creaţie, asociaţiile profesionale de utilitate publica, iniţiază programe în parteneriat pentru dezvoltarea si susţinerea ofertei culturale ;
  15. Asigura, la cererea organizaţiilor neguvernamentale cu profil cultural interesate, luarea în evidenţă a acestora si monitorizează activitatea organizaţiilor neguvernamentale cu profil cultural, la nivelul programelor derulate, sub aspectul relevanţei şi al contribuţiei la dezvoltarea ofertei culturale locale;
  16. Se informează sistematic si desfăşoară relaţii pe baze permanente cu organismele guvernamentale, regionale precum si cu reprezentantele organismelor internaţionale din România în scopul identificării surselor extrabugetare de finanţare a proiectelor si programelor culturale iniţiate sau susţinute de instituţiile publice sau în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale; promovează şi urmăreşte demersurile pentru obţinerea sprijinului financiar necesar derulării programelor respective;
  17. Analizează legislaţia specifica domeniului sau de competenta si propune spre aprobare norme locale privind procedurile si fundamentarea deciziilor autorităţilor, în raport cu solicitările şi propunerile organizaţiilor neguvernamentale şi persoanelor fizice în ceea ce priveşte susţinerea şi dezvoltarea ofertei culturale ;
  18. Coordonează programarea evenimentelor culturale, sportive şi sociale desfăşurate pe domeniul public al localitatii;
  19. Participă la şedinţele de evaluare şi aprobare a cererilor de desfăşurare a evenimentelor pe domeniul public;
  20. Face toate demersurile necesare în vederea organizării selecţiilor de oferte pentru finanţarea nerambursbilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
  21. Face publice, prin mijloace de informare, lansarea selecţiilor de oferte;
  22. Preia, inventariază şi înregistrează dosarele de proiect depuse de solicitanţii finanţării nerambursabile;
  23. Ia măsurile necesare pentru constituirea comisiilor de evaluare şi selecţie a ofertelor ;
  24. Participă în calitate de membru în comisiile de evaluare şi selecţie a proiectelor, ca reprezentant al aparatului de specialitate al primarului, în situaţia în care este desemnat prin dispoziţie;
  25. Evaluează cererile de finanţare, selectate pentru a fi finanţate, de către comisie şi aprobate prin HCL;
  26. Gestionează şi rezolvă corespondenţa pe tema finanţării nerambursabile a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive acordate de Primăria orasului Buhusi.                                                                                  Compartiment sport :      1.Analizează dinamica activităţilor sportive locale, rezultatele proiectelor şi programelor susţinute de primărie, în acest domeniu şi propune măsuri fundamentate privind optimizarea şi dezvoltarea mişcării sportive la nivel local;
  2. Asigura asistenţa persoanelor fizice si juridice interesate să contribuie la diversificarea formelor de organizare a vieţii sportive locale precum şi a celor care susţin proiecte si programe sportive în parteneriat cu autorităţile şi instituţiile locale;
  3. Analizează proiectele sportive, întocmeşte şi propune spre aprobare măsurile de colaborare cu asociaţiile sportive, iniţiază programe în parteneriat cu acestea pentru dezvoltarea şi susţinerea mişcării sportive la nivel local;
  4. Monitorizează activitatea organizaţiilor neguvernamentale de profil din localitate sub aspectul relevanţei şi al contribuţiei acestora la dezvoltarea mişcării sportive la nivel local şi a creşterii performanţelor sportive;
  5. Se informează sistematic şi desfăşoară relaţii pe baze permanente cu organismele guvernamentale, regionale precum şi cu reprezentantele organismelor internaţionale din România în scopul identificării surselor extrabugetare de finanţare a proiectelor şi programelor sportive iniţiate sau susţinute de primărie, prin instituţiile publice subordonate sau în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale; promovează şi urmăreşte demersurile pentru obţinerea sprijinului financiar necesar derulării programelor respective;
  6. Analizează legislaţia specifică domeniului sportiv şi propune spre aprobare norme locale privind procedurile şi fundamentarea deciziilor autorităţilor, în raport cu solicitările şi propunerile organizaţiilor neguvernamentale şi persoanelor fizice în ceea ce priveşte susţinerea şi dezvoltarea mişcării sportive.

 

   PRIMAR,

Ing. VASILE ZAHARIA

 

 

 

4_Formular de inscriere, 7_Adeverinta de vechime,6_Model_CV_European

print