18 mai 2024

Anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei functii contractuale în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Buhusi, din subordinea Consiliului Local Buhusi

PRIMARIA ORASULUI BUHUSI

23176 din 12.08.2020

ANUNŢ

          Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificarile şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale vacante, de executie, de îngrijitor, în cadrul Directiei de Asistență Socială – Complexul de Servicii Comunitare, din subordinea Consiliului Local Buhuși .

 

Concursului se va desfăşura în data de 04.09.2020, ora 1000 –proba scrisă şi în data de 09.09.2020, ora 1000 –susținerea interviului, la sediul Primăriei Oraşului Buhuşi, str.Republicii, nr.5.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului (până la data de 26.08.2020, ora 15.00), la sediul Primăriei oraşului Buhuşi şi vor conţine în mod obligatoriu:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul cazierului judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și proba interviu candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare, de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise și a probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse, se face prin afişare la sediul institutiei şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, imediat după soluţionarea acestora.

Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei orasului Buhusi şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, sectiunea – Concursuri,  în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă, după soluționarea contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

 Condiţii generale de participare:

       – candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

       – să cunoască limba română scris şi vorbit;

       – să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

       – să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 – să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

       – să îndeplinească condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

       – să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedicã înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concurs pentru functia contractuala de executie, de îngrijitor, in cadrul Directiei de Asistență Socială – Complex de Servicii Comunitare :

 

-Nivelul studiilor:  generale/ medii

-Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului : 5 ani

-Abilitati de relationare-comunicare cu personalul si copiii din centru,

-Abilitati de munca in echipa,

-Disponibilitate pentru indeplinirea altor sarcini decat cele trasate prin fisa postului.

 

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
 2. Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 3. OMS nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate public privind mediul de viață al populatiei.
 4. Constitutia Romaniei.
 5. Fisa Postului

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane sau la tel.0234261220, int.100, secretar Comisie – Telita Claudia.

 

PRIMAR,

Ing. VASILE ZAHARIA

 

Atribuţiile îngrijitorului prevăzute în Fișa postului

 1. Respectă Regulamentul de Ordine Interioară / Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare si Functionare( R.O.F) şi programul de lucru;
 2. Orice eveniment/incident apărut în unitate se va raporta conducerii unităţii;
 3. Este interzisă orice formă de abuz fizic sau psihic asupra copilului;
 4. Asigură ( sub îndrumarea şi la explicaţia asistentului medical) igienizarea spaţiului C.S.C. Buhuşi ( în special băi, holuri, dormitoare, săli de joacă, săli de terapie, cabinete);
 5. Acționează în conformitate cu Standardele Minime Obligatorii, primește și soluționează și alte sarcini trasate de conducerea instituției, în limita competențelor profesionale pe care le are.
 6. Are atribuții pentru activitatea din întreg C.S.C.Buhuși,respectiv Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate, Centrul de consiliere, informare și sprijin, Centrul de planning familial și educatie contraceptivă, Centrul de îngrijire și recuperare de zi pentru copilul cu handicap/ dizabilităti.
 7. Este persoana desemnată pentru colectarea selectivă a deșeurilor din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Buhuși,
 8. desprăfuirea tavanului, pereţilor, a corpurilor de iluminat şi a jaluzelelor,
 9. curăţarea prizelor şi a întrerupătoarelor,
 10. curăţarea geamurilor interior şi exterior,
 11. curăţarea uşilor şi a tâmplăriei de lemn,
 12. curăţarea spaţiilor de folosire comună pardoselii (mozaic, parchet, gresie),
 13. igienizarea obiectelor sanitare,faianţei, oglinzilor ,
 14. schimbarea sacilor menajeri şi evacuarea gunoiului,
 15. igienizarea corespunzătoare a suprafeţelor ce au contact direct cu alimentele procesate,/pachetele copiilor cu mancare,
 16. colectarea selectivă a deşeurilor şi evacuarea acestora în spaţii special amenajate.
 17. Punerea rufelor la spălat, întinderea acestora,
 18. Curățarea, igienizarea și dezinfectarea jucăriilor,
 19. Curățarea, igienizarea și dezinfectarea mobilierului,
 20. curăţarea caloriferelor
 21. curăţarea geamurilor interior şi exterior,
 22. curăţarea uşilor şi a tâmplăriei de lemn,
 23. curăţarea spaţiilor de folosire comună pardoselii (mozaic, parchet, gresie),
 24. igienizarea obiectelor sanitare,faianţei, oglinzilor ,
 25. .schimbarea sacilor menajeri şi evacuarea gunoiului,
 26. .igienizarea corespunzătoare a suprafeţelor ce au contact direct cu alimentele procesate,/pachetele copiilor cu mancare,
 27. .colectarea selectivă a deşeurilor şi evacuarea acestora în spaţii special amenajate.
 28. .Punerea rufelor la spălat, întinderea acestora,
 29. Curățarea, igienizarea și dezinfectarea jucăriilor,
 30. Curățarea, igienizarea și dezinfectarea mobilierului,

            Materiale și echipamente de curățenie

 

Pentru efectuarea curățeniei și dezinfecției sunt necesare următoarele materiale și ustensile:Mătură, Mop, Lavetă, Găleată cu storcător, Perie de praf, Perie, Racletă, Detergent automat, Detergent gresie faianță, Detergent parchet, Detergent pavimente prețioase (marmură, granit), Soluție pentru geam, Detergent pentru mobilă, Degresant, Dezinfectant, Burete de sârmă, Burete abraziv, Detartrant, Săpun, Lopată,Pensulă, Materiale antiderapante ( sare, clorură de calciu, nisip), Aspirator praf

Vor fi achiziționate produse de curățenie profesionale, care vor fi însoțite de fise tehnice și certificate de conformitate. Produsele de curățenie vor fi achiziționate centralizat și apoi distribuite .

Îngrijitorii de curătenie vor fi dotați cu : halat, mănuși de cauciuc, încălțăminte de protecție conform normelor legale SSM.

                 OBIECTIVE/SARCINI SPECIFICE

                        Desprăfuirea tavanelor, pereţilor, corpurilor de iluminat şi a jaluzelelor

 • se desprăfuiesc jaluzelele cu ajutorul periilor din PVC sau nylon,
 • se desprăfuiesc plafoanele şi corpurile de iluminat cu perii circulare,
 • se desprăfuiesc pereţii cu perii speciale din PVC cu coadă.

 

Ÿ Curăţarea prizelor şi a întrerupătoarelor
 • curăţarea prizelor şi a întrerupătoarelor se realizează cu ajutorul lavetelor uscate

 

Ÿ Curăţarea caloriferelor
 • constă în desprăfuirea cu un penson cu coadă curbată, urmată de spălarea cu apă şi detergent, preparată conform indicaţiilor producătorului.

 

Ÿ Curăţarea geamurilor
 • se spală cu soluţii speciale (degresante şi anticalcar), iar apoi se şterg cu o lavetă uscată (pentru a nu lăsa urme pe suprafaţa curăţată) sau se îndepărtează soluția curacleta din cauciuc
 • se şterg ori de câte ori este nevoie şi se spală cel puţin odată pe săptămână (îndeosebi în cazul cantinei şi a spaţiilor igienice-sanitare).
Ÿ Ştergerea tâmplăriei
 • se sterge ori de cate ori este nevoie şi se spală cel puţin o dată pe săptămână (îndeosebi în cazul cantinei şi a spaţiilor igienice-sanitare),
 • se şterge praful,
 • se curăţă cu produse specifice, în funcţie de materialul din care acestea sunt confecţionate.
Ÿ Curățarea mobilierului

Se șterge zilnic cu laveta și substanțe speciael cu proprietăți antistatice și dezinfectante.

 

                    Curăţarea mochetelor şi a covoarelor
 • se aspiră zilnic (cu ajutorul aspiratoarelor) sau se scutură manual,
 • se spală periodic cu o perie (şamponare umedă) sau se curate mecanizat cu utilaje monodisc sau injecție – extracție.
 • se spală propiu-zis , se limpezesc și se lasă să se usuce cât este nevoie.
Ÿ Igienizarea spaţiilor de folosinţă comună (hol, scări, căi de acces comune), pardoselilor (mozaic, linoleum, gresie, parchet)

Igienizarea spaţiilor de folosire comună, a pardoselilor presupune parcurgerea urmatorului flux:

Curăţare ,spălare cu detergent , dezinfecţie , clătire , uscare,dezinsecţie şi deratizare (dacă este cazul.

Curăţarea

-se realizează zilnic (de două ori/zi) si ori de câte ori este nevoie,

-se execută după regula generală, respectiv de la tavan spre podea, de la zonele cu operaţii salubre la cele cu operaţii insalubre,

-îndepărtarea paianjenilor, măturare, ştergerea prafului şi evacuarea gunoiului, măturarea se realizează cu o mătură din sorg sau plastic, umezită.

                     Spălarea cu detergenţi

-se realizează de două ori pe zi, cu apă fierbinte şi detergent, diluat conform indicaţiilor producătorului.

                    Dezinfecţia

se efectuează cu o soluţie formată din apă şi produse pe baza de Clor ( sau alte biocide), conform indicaţiilor producătorului, conform normelor și standardelor legale în vigoare..

                     Clătirea

-se realizează cu apă caldă curată, imediat după spălarea cu detergent sau dezinfecţie (dacă este nevoie detergenții de ultimă generație nu necesită clătire) .

       Uscarea

-se realizează prin ventilaţie naturală.

                     Dezinsecţia şi deratizarea:

se realizează ori de cate ori este cazul, se efectuează numai de personal autorizat, folosind numai dispozitive de capturat dăunatori autorizate de Ministerul Sănătăţii.

Ÿ Igienizarea obiectelor sanitare presupune
 • curăţarea zilnică a gresiei, faianţei, oglinzilor şi a obiectelor sanitare,
 • îndepărtarea de pe suprafeţe a depunerilor de murdărie (cu ajutorul bureţilor abrazivi, a soluţiilor de curăţat şi a detartrantului),
 • dezinfectia cu soluţii speciale pentru distrugerea microflorei,
 • îndepărtarea eventualelor urme de substanţe chimice de spălare şi dezinfectare folosite anterior (clătirea suprafeţelor cu apă caldă) cu mopul sau laveta textilă,
 • ştergerea suprafeţelor cu
      Igienizarea echipamentelor de masură şi control și a echipamentelor didactice
 • se realizează ori de cate ori este nevoie, de personalul operator pe baza unor instrucţiuni specifice,
 • se execută astfel încât să se asigure prevenirea contaminării fizice, chimice şi biologice atât a materiilor prime, cât şi a poduselor
                   Igienizarea suprafeţelor (conform normelor igenico-sanitare în vigoare) ce au contact direct cu alimentele procesate, presupune parcurgerea următoarelor etape :
                   Curăţarea
                   umezirea suprafeţelor
                    spălarea şi ştergerea umedă
                   clătirea – limpezirea> dezinfecţia
                   clătirea după dezinfectare
                   uscarea
Controlul eficienţei curăţeniei
 • se realizează vizual, prin examinarea chimică a apei de spălare, cât şi prin teste rapide de verificare a igienizării.

                     Curățarea

 • se îndepartează mecanic cu bureții abrazivi sau perii depunerile vizibile şi unde este nevoie urmele de substanţe chimice rămase de la soluţiile de la spălare.

                     Umezirea suprafeţelor

 • se înmoaie murdăria de pe suprafaţa ce se doreşte a fi curaţată cu apă, detergențiși degresanți.

                     Spălarea şi ştergerea umedă

 • se realizează prin frecare mecanică pentru îndepărtarea murdăriei grosiere,
 • se spală pentru îndepărtarea resturilor mici şi aderente de substanţe organice sau anorganice.

                     Clătirea — Limpezirea

 • se face cu apă caldă (60—65 grade C), pentru a uşura uscarea,
 • se îndepărtează resturile de murdărie şi de substanţe chimice folosite la spălare.

                     Dezinfecţia

 • se realizează distrugerea microbiană prin utilizarea unui amestec de apă şi cloraminăsa alte substanțe biocide conform indicaţiilor producătorului.

                        Clătirea după dezinfectare

 • presupune îndepărtarea urmelor de

                     Uscarea

 • se realizează cu aer cald sau în aer liber, în scopul eliminării particulelor de apă.

                     Controlul eficienţei curăţeniei

 • se realizează vizual, prin examinarea chimică a apei de spălare, cât şi prin teste rapide de verificare a igienizării.
Ÿ Colectarea selectivă şi evacuarea deşeurilor
 • Colectarea deşeurilor se realizează selectiv, în saci de plastic, si se evacuează în locurile special amenajate din incinta spațiilor C.S.C.Buhuși, iar recipienţii se spală şi se dezinfectează după golire.
 • Deşeurile din hârtie şi plastic sunt colectate în vederea reciclării lor, în pubele

Efectuarea curăţeniei spaţiului exterior:

 • Măturarea trotuarelor şi aleilor
 • se efectuează cu o mătură de sorg sau plastic,
 • se strânge gunoiul şi se evacuează la pubelă.
 • Curăţarea spaţiilor verzi :
 • se greblează spaţiul verde ori de câte ori este nevoie,
 • se mătură cu mătura de sorg sau plastic,
 • se văruiesc copacii de două ori pe an (primăvara),
 • gunoaiele de dimensiuni mari se colectează manual, în saci de plastic, iar apoi sunt depozitate la pubelă,
 • se strâng crengile rezultate de la tunderea gardului viu și a copacilor ori de câte ori este nevoie.
 • în sezonul rece când ninge sau este polei și gheață se curăță de zăpadă și gheața de pe căile de acces ( alei- trotuare , scări) în clădiri și sunt împrăștiate materiale antiderapante (sare, clorură de calciu, nisip).

 

Primar,

Vasile Zaharia

print