21 mai 2024

Anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale, temporat vacante

PRIMARIA ORASULUI BUHUSI

NR.1201 DIN 13.01.2021

  

ANUNŢ

 

Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în Buhuși, str. Republicii, nr.5, anunță organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe perioadă determinată de 1 an, a unui post temporar vacant în conformitate cu H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

Denumirea postului:

 • șofer, grad profesional II, în cadrul Serviciului Spații Verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de Creștere a Animalelor, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Concursul se va desfăşura în data de 28.01.2021, ora 1000 -proba scrisă şi în data de 02.02.2021 ora 1000 – susținerea interviului, la sediul Primăriei Oraşului Buhuşi, strada Republicii, nr.5,  tel: 0234/261220, int.121.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, până la data limită de 19.01.2021, ora 1600 la Compartimentul de Resurse umane din cadrul Primăriei oraşului Buhuşi şi vor conţine în mod obligatoriu:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul cazierului judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și proba interviu candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare, de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise și a probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituției şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei orașului Buhuși şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, sectiunea – Concursuri,  în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă, după soluționarea contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

 Condiţii generale de participare:

 a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 1. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt :

 • nivelul studiilor – studii generale sau medii;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 3 ani;
 • permis de conducere – categoria B, C și E;
 • atestat profesional conducător auto transport mărfuri generale.

 

 BIBLIOGRAFIA

pentru funcția contractuală, de șofer, grad profesional II, în cadrul Serviciului Spații Verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de Creștere a Animalelor

 

 1. Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 3. U.G. 57/2019 privind codul Administrativ
 • articolul 368 – “Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publica”
 • articolul 541– “Rolul şi atribuţiile personalului contractual”
 1. Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 2. U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotârârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

 

Atribuţii, lucrări, sarcini ce-i revin șoferului, grad profesional II, Serviciului Spații Verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de Creștere a Animalelor

 

 1. Va cunoaște și va respecta prevederile legale cu privire la circulația pe drumurile publice, în trafic intern;
 2. Îi este interzis să transporte alte mărfuri în afara gunoaielor rezultate din curățenia zilnică a orașului;
 3. Șoferul va respecta cu strictețe instrucțiunile și programul de lucru primite de la șeful ierarhic;
 4. Atât la plecare cât și la sosirea din cursă, verifică starea tehnica a autovehicului, inclusiv anvelopele;
 5. Șoferul va răspunde personal în fața organelor în drept;
 6. Șoferul va răspunde în fața legii pentru pagubele cauzate din vina sa;
 7. Respectă normele P.S.I. şi N.T.S.M.;
 8. Asigură alimentarea ritmica a mașinii cu combustibil;
 9. Înștiintează șeful ierharhic superior de defecțiunile tehnice care apar la autoturismul pe care îl conduce ;
 10. Se ocupă de revizia tehnică periodică ;
 11. Îsi însușește și respectă normele de protecție a muncii și măsurile de aplicare a acestora;
 12. La plecare și la venire să aplice pe foaia de parcurs ora exactă de plecare respectiv intrare;
 13. Să predea foaia de parcurs în momentul completării integrale;
 14. Asigură buna funcționare și întreținere a autovehiculului respectând toate indicațiile și instrucțiunile tehnice;
 15. Asigură zilnic curatenia acestuia.
 16. Se va prezenta la serviciu în condiţii psiho-fiziologice corespunzătoare (să nu existe situaţii de oboseală, consum de alcool , etc .) ;
 17. La locul de muncă îşi desfăşoară activitatea astfel încât să nu se expună la pericol de accidente atât propria persoană cât şi a elevilor;
 18. Va efectua la timp controalele medicale periodice la medicul de medicina muncii ;
 19. Respectă şi răspunde de respectarea normelor de Protecție a muncii şi de P.S.I ;
 20. Nu părăseşte locul de muncă fără o cerere scrisă care se va face cu aprobarea Şefului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului şi care va avea avizul primarului, cerere în care se va specifica exact perioada în care va lipsi din unitate(ziua şi orele) în caz contrar este direct răspunzător de orice eveniment la care ar putea fi expus – situaţie în care primarul şi conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului sunt exonerate de orice răspundere
 21. Informează persoana ierarhic superioară asupra problemelor ce apar în desfăşurarea activităţii la locul de muncă;
 22. Prezintă un comportament profesional în timpul zilei de lucru;
 23. Periodic face propuneri de îmbunătăţire a activităţii prestate;
 24. Îmbunătăţeşte permanent pregătirea sa profesională şi de specialitate;
 25. Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor legate de firmă;
 26. Utilizează resursele existente exclusiv în interesul firmei;
 27. Respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru specifice postului său;
 28. Mătură aleile, greblează și intreține curățenia spațiilor verzi;
 29. Execută lucrări de producere a răsadului floricol;
 30. Pregăteşte teren pentru plantat flori, arbori, arbuşti;
 31. Execută lucrări de curăţire a trandafirilor, a arborilor şi arbuştilor;
 32. Execută lucrări de udare a florilor din spaţiile special amenajate;
 33. Execută lucrări de recoltare de seminţe de flori pentru producerea de răsaduri în două cicluri anuale (primăvara – toamna);
 34. Execută lucrări de cosit spaţii verzi – mecanizat;
 35. Efectuează lucrări la înălţime;
 36. Execută lucrări specifice sezonului rece: îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe străzi şi trotuare;
 37. Nu execută nici o sarcină suplimentară legată de activitatea sa decât dacă ea vine de la persoanele autorizate și dacă vine pe cale ierarhică și se încadrează în prevederile legale;
 38. La locul de muncă îşi desfăşoară activitatea astfel încât să nu se expună la pericol de accidente atât propria persoană cât şi colegii de servici;
 39. Se va prezenta la serviciu în condiţii psiho-fiziologice corespunzătoare (să nu existe situaţii de oboseală, consum de alcool, etc.); nu consumă băuturi alcoolice în timpul programului;
 40. Pentru abateri în exercitarea atribuțiilor și sarcinilor de serviciu răspunde disciplinar, material și penal, după caz;
 41. Îndeplinește și alte sarcini prevăzute de lege și dispuse de șefii ierarhici.

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 • persoana de contact: consilier MIC MARIA;
 • telefon 0234 – 261220, int.121;
 • e-mail resurseumane@primariabuhusi.ro, pagina de internet primariabuhusi.ro
 • adresa de corespondență: Primăria orașului Buhuși, str. Republicii, nr.5, județul Bacău, cod poștal 605100.

 

Comp. Resurse Umane,

                                                                                 Cons.Mic Maria

print