20 aprilie 2024

Anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei functii contractuale vacante

PRIMARIA ORASULUI BUHUSI

Nr.35823 din 11.12.2020

ANUNŢ

          Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminata, a funcţiei contractuale vacante de conducere, de șef Serviciu Cultură și Sport, din subordinea C.L.Buhusi, în conformitate cu H.G. nr.286/2011 modificată şi completată de H.G. nr.1027/2014.

În baza celor de mai sus, a fost demarată procedura de organizare a concursului care se va desfăşura în data de 11.01.2021 ora 1000 –proba scrisă şi în data de 14.01.2021 ora 1000 –susținerea interviului, la sediul Primăriei Oraşului Buhuşi, str. Republicii, nr.5,  tel: 0234/261220, int.100.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului (până la data de 29.12.2020, ora 1500)), la sediul Primăriei oraşului Buhuşi şi vor conţine în mod obligatoriu:

 1. a) cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituției;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituția publică;
 4. d) copia carnetului de muncă, sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie (ulterior datei de 01.01.2011 , vechimea în muncă se probează cu adeverințe eliberate de angajator), extras din REVISAL de la angajator,semnat si stampilat;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus o declarative pe propria raspundere că nu are antecedente penale are obligatia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 7. g) curriculum vitae, semnat si datat

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare:

       – candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română scris şi vorbit;

– să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să aibă o stare de sănătate  corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– să îndeplinească condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– să nu fi fost condamnată definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedicã înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs :

 • Absolventi cu studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
 • absolventi cu diplomă ai studiilor universitare de master
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului :5 ani
 • vechime în functie/post/structura de conducere – minimum 1 an
 • permis conducere categoria B

BIBLIOGRAFIA

 

 1. OUG nr.57/2019- Codul Administrativ- Sectiunea a 2-a , art.430- art.434, art.437–art.441, art.443 – art.449
 2. Constitutia României;
 3. Legea 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, cu completările și modificările ulterioare;
 4. Hotărârea nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, cu completările și modificările ulterioare;
 5. Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu completarile si modificările ulterioare;
 6. Ordonanța nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată și modificată;
 7. Legea nr.350/2006 a tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr.69/2000 a educatiei fizice și sportului, cu completările și modificările ulterioare;

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 • 11.12.2020 – 29.12.2020,ora 15.00– perioada de depunere a dosarelor;
 • 11.01.2021, ora 1000– susţinerea probei scrise;
 • 14.01.2021, ora 1000– susţinerea interviului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și proba interviu candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise și a probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul institutiei şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei orasului Buhusi şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro,  în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă, după soluționarea contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane sau la tel.0234261220, int.100.

PRIMAR,

Ing. VASILE ZAHARIA

 

 Secretar Comisie de concurs ,

Teliță Claudia

 

print