20 aprilie 2024

Anunt privind organizarea unui examen de promovare in clasa, a functionarilor publici

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

JUDEŢUL BACĂU

 

Str. Republicii, nr. 5, tel./fax: 0234-261220/0372897995; E-mail: primariabuhusi@gmail.com

Comp. Resurse Umane

NR.23384 din 13.08.2020

ANUNŢ

Primăria Orașului Buhuşi, judeţul Bacău, anunță organizarea, în data de 28 august 2020, ora 10.00 -proba scrisă a examenului de promovare în clasă, a functionarilor publici încadrați în funcții publice de nivel inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior .

Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcționarul public trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

 • Să dobândească, ulterior întrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției;
 • Să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Examenul constă în 3 etape succesive:

 • Selectia dosarelor
 • Proba scrisă – 28 august 2020 ( la sediul institutiei)
 • Interviul ( data si ora sustinerii vor fi afișate odată cu rezultatele probei scrise)

În vederea participării la examenul de promovare în clasă, candidaţii vor depune dosarele de înscriere, în termen de 5 de zile (până la data de 18 august 2020) de la data publicării anunțului, la locul de desfășurare al examenului si pe pagina de internet a instituției www.primariabuhusi.ro, la Comp. Resurse Umane din cadrul institutiei. Acestea vor cuprinde:

 • Cerere de înscriere la examen – Anexa 3;
 • adeverinta eliberata de compartimentul Resurse Umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care promoveaza si din care să reiasă că nu are sanctiuni disciplinare neradiate în conditiile prezentului cod.;
 • Diploma de absolvire sau adeverinta care să ateste absolvirea unei forme de învățământ superior .

Funcţionarii publici de executie pot promova în clasă, conform prevederilor art. 144 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.480 , art.481 si art.618 , alin(23) din OUG nr. 57/2019.

Bibliografie

 1. Constituţia României
 2. OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 3. Legea nr. 319/2006 privind  securitatea şi sănătatea în muncă, republicată, cu modificările si completările ulterioare

4. Legea nr.16/1996, Legea Arhivelor Naţionale, republicată , cu modificările si completările ulterioare

 1. H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru relatii suplimentare privind inscrierea si conditiile de participare la concurs, vă veti adresa, la sediul institutiei Primăriei orașului Buhuși, Comp. Resurse Umane, persoana de contact- cons. sup. Teliță Claudia sau la tel.:0234261220, int.100.

 

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,

Ing. Vasile Zaharia

 

 

Comp. Resurse Umane,

Teliță Claudia

 

 

print