20 aprilie 2024

Anunț privind organizarea unui examen de promovare în clasă, a personalului contractual

PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI

COMP. RESURSE UMANE

NR. 24275 DIN 03.08.2021

ANUNŢ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ

Primăria Orașului Buhuşi, judeţul Bacău, anunță organizarea, în data de 17 august 2021, ora 09.00 – proba scrisă a examenului de promovare în clasă, a personalului contractual încadrat în funcții contractuale de nivel inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior și cărora le-au fost aprobate cererile de înscriere la examen.

Pentru a participa la examenul de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, personalul contractual trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

 • Să fi absolvit o formă de învățământ superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea considerată de instituția publică ca fiind utilă pentru desfășurarea activității;
 • Să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Bibliografia/tematica pentru examenul de promovare în clasă

 1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. Legea 53/2003 Codul muncii – republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

– Titlul III: Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice:
· Capitolul I: Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
· Capitolul III: Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică,
precum şi răspunderea acestuia;
· Capitolul IV:Încadrarea şi promovarea personalului contractual;
· Capitolul V: Managementul personalului contractual din administraţia publică şi gestiunea raporturilor juridice;

4. Legea nr.416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr.50/2011 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată;

6. Legea nr.292/2011 – Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr.277/2010 – privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.70/2011 – privind măsurile pentru protecția socială în sezonul rece, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.515/2003 pentru aprobarea O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.G. nr.86/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
 6. O.U.G. nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. O.U.G. nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Examenul constă în 2 etape succesive:

 • Verificarea dosarelor de înscriere
 • Proba scrisă

În vederea participării la examenul de promovare în clasă, candidaţii vor depune dosarele de înscriere, în termen de 5 de zile  lucrătoare de la data publicării anunțului, la locul de desfășurare al examenului și pe pagina de internet a instituției www.primariabuhusi.ro, respectiv în perioada 03.08.2021 – 09.08.2021 , la Comp. Resurse Umane din cadrul instituției. Acestea vor cuprinde:

 • Cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
 • adeverință eliberată de compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează și din care să reiasă că nu are sancțiuni disciplinare neradiate în condițiile prezentului cod;
 • Copia legalizată a diplomei de licență, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, adeverința care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituție de învățământ superior acreditată;

Verificarea dosarelor depuse se va face în data de 10.08.2021, urmând să se afișeze rezultatul.

Examenul de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior, va avea loc în data de 17.08.2021, ora 900, la sediul Primăriei oraşului Buhuşi, Str. Republicii, nr.5 și va consta în susținerea unei probe scrise. Sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care vor obține, minimum 50 de puncte.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

Personalul  contractual  poate promova în clasă, conform prevederilor art. 41 alin. (4), (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru relații suplimentare privind înscrierea și condițiile de participare la concurs, vă veți adresa, la sediul instituției Primăriei orașului Buhuși, Comp. Resurse Umane, persoana de contact – consilier superior Mic Maria sau la tel.:0234261220, int.121.

 

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,

Ing. VASILE ZAHARIA

 

                                                                                                                                                  Comp. Resurse Umane,

                                                                                                                                                                 Mic Maria

print