27 September 2023

Anunț privind organizarea unui examen de promovare în clasă, a personalului contractual

PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI

COMP. RESURSE UMANE

NR. 23611 DIN 17.08.2020

ANUNŢ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ

Primăria Orașului Buhuşi, judeţul Bacău, anunță organizarea, în data de 31 august 2020, ora 09.00 – proba scrisă a examenului de promovare în clasă, a personalului contractual încadrat în funcții contractuale de nivel inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior și cărora le-au fost aprobate cererile de înscriere la examen.

Pentru a participa la examenul de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, personalul contractual trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

 • Să fi absolvit o formă de învățământ superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea considerată de instituția publică ca fiind utilă pentru desfășurarea activității;
 • Să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Bibliografia pentru examenul de promovare în cadrul

Biblioteca orășenească “GEORGE BACOVIA”

 1. OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
 2. Legea nr.334/2002 – Legea bibliotecilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul nr.2069/1998 – pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor publice;
 4. Ordinul nr.2062/2000 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestionarea și inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice;
 5. Ordinul nr.4626/2005 – privind aprobarea Metodologiei de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate și de taxare a serviciilor și a nerespectării termenelor de restituire a publicațiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în rețeaua învățământului, precum și a Precizărilor privind calculul valoric a acestor documente;

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Examenul constă în 3 etape succesive:

 • Verificarea existenței cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă aprobate de primar
 • Proba scrisă
 • Interviul

În vederea participării la examenul de promovare în clasă, candidaţii vor depune dosarele de înscriere, în termen de 5 de zile  lucrătoare de la data publicării anunțului, la locul de desfășurare al examenului și pe pagina de internet a instituției www.primariabuhusi.ro, respectiv în perioada 17.08.2020 – 21.08.2020 , la Comp. Resurse Umane din cadrul instituției. Acestea vor cuprinde:

 • Cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
 • adeverință eliberată de compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează și din care să reiasă că nu are sancțiuni disciplinare neradiate în condițiile prezentului cod.;
 • Copia legalizată a diplomei de licență, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, adeverința care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituție de învățământ superior acreditată;

Verificarea dosarelor depuse se va face în data de 24.08.2020, urmând să se afișeze rezultatul.

Examenul de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior, va avea loc în data de 31.08.2020, ora 900, la sediul Primăriei oraşului Buhuşi, Str. Republicii, nr.5 și va consta în susținerea unei probe scrise. Sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care vor obține, minimum 50 de puncte. Data și ora susținerii interviului vor fi afișate odată cu rezultatele probei scrise.

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

Personalul  contractual  poate promova în clasă, conform prevederilor art. 41 alin. (4), (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru relații suplimentare privind înscrierea și condițiile de participare la concurs, vă veți adresa, la sediul instituției Primăriei orașului Buhuși, Comp. Resurse Umane, persoana de contact – cons. sup. Mic Maria sau la tel.:0234261220, int.121.

 

 

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,

 Ing. VASILE ZAHARIA

 

 

 Comp. Resurse Umane,

                                                                                                                                                           Mic Maria

 

print