18 mai 2024

Anunt privind organizarea unui examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, a personalului contractual

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

26935 din 05.09.2019

A N U N Ţ

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.286/2011, modificată și completată,  pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post  vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum şi cele ale Dispoziţiei Primarului oraşului Buhuşi nr.93/26.01.2015 privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi,

Primăria orașului Buhuși organizează,

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL DE EXECUȚIE,

  ÎNTR-O FUNCTIE PENTRU CARE ESTE PREVĂZUT UN NIVEL DE STUDII SUPERIOR

din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

 

Condiţii de participare la examen:

Pot participa la examenul de promovare într-o functie cu un nivel de studii superior sau în grade/ trepte profesionale imediat superioare, persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul/treapta profesională a funcţiei contractuale din care promovează;

b) să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale, cel puţin de două ori în ultimii 3 ani.

c)să fi absolvit o formă de învățământ superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau considerată de instituția publică ca fiind utilă pentru desfășurarea activității

 

Dosarul de înscriere la examen:

            Pentru înscrierea la examen candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul sau treapta profesională din care se promovează;
 • copiile rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani( 2016, 2017, 2018).
 • Copia legalizată a diplomei de licență, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, adeverința care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituție de învățământ superior acreditată;

Dosarele de înscriere la examen se vor depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișare, respectiv în perioada 06.09. – 12.09.2019, ora 1530.

Verificarea dosarelor depuse se va face în data de 13.09.2019, urmând să se afișeze lista cu candidații admiși/respinși.

Examenul de promovare într-o functie cu un nivel de studii superior, va avea loc în data de 20.09.2019, ora 900, la sediul Primăriei oraşului Buhuşi, Str. Republicii, nr.5 și va consta în susținerea unei probe scrise. Sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care vor obține, minimum 50 de puncte.În data de 23.09.2019, ora 9.00 va avea loc interviul.

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE,

 ÎN CADRUL ADMINISTRATIEI  PIETE SI  TÂRGURI

 

 1. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ (art.430- art.450);
 2. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Cap. II, III;
 3. HGR 348/2004 – privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea 145/2014 – pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 5. C.L. nr.66/2009 privind Regulamentul de Organizare si Functionare a Pietei Centrale.

 

NOTĂ

Se vor avea în vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE,

 ÎN CADRUL ADMINISTRATIEI  CIMITIRULUI

 

 1. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ- (art. 430 – art.450; art.297 – art.327)
 2. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Cap. II, III;
 3. Hotărârea nr.14/2013 a Consiliului Local Buhusi prin care se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Cimitirului

4.OUG nr. 54/2006

 

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,

 Ing. VASILE ZAHARIA

 

 

Comp. Resurse Umane,

                                                                                                 Teliță Claudia

 

 

 

 

 

print