12 iunie 2024

Anunț privind organizarea unui examen de promovare în profesional imediat superior celui deținut

PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI

NR. 9392 DIN 19.03.2021

ANUNŢ

 

Având în vedere prevederile art. 618 alin.(1), alin.(4) și alin.(22) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, comunicăm că Primăria Orașului Buhuși, județul Bacău, organizează examen de promovare în grad profesional  a  funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte:

 

Nr. Crt. Denumire funcție publică categorie clasă Grad profesional deținut Compartiment

 

Gradul profesional pentru care se organizează examenul
1. Consilier execuție I asistent Registrul agricol principal

 

   Condiții generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

      Condiţii  cumulative de participare la concursul sau examenul de promovare în grad profesional:

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 479 alin. (1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod;

    Condiţii de desfăşurare a concursului:

Examenul de promovare în grad profesional se va desfăşura la sediul Primăriei Orașului Buhuși, str. Republicii,  nr.5, din orașul Buhuși, judeţul Bacău.

Proba scrisă se va desfăşura în data de: 19 aprilie 2021, ora 900;

Interviul se va desfăşura în data de: 22 aprilie 2021, ora 900;

Dosarul de concurs se depune la Compartimentul Resurse Umane, camera 10, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, (respectiv în perioada 19.03.2021 – 07.04.2021), în condiţiile prevăzute de art. 127 din Hotărârea nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi conţine în mod obligatoriu:

     a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Compartimentul de Resurse Umane, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

     b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

     c) adeverinţa eliberată de Compartimentul Resurse Umane, în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

    d) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul de înscriere se va pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs.

Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va face în baza  prevederilor art. 618, alin.(22) din OUG nr.57/2019.

Informații suplimentare privind înscrierea și condițiile de participare la concursul/examenul de promovare în gradul imediat superior, pot fi obținute la tel.:0234261220, int.121, e-mail: resurseumane@primariabuhusi.ro. Persoană de contact, Mic Maria consilier, clasa I, grad profesional superior.

Bibliografie

 1. Constituţia României, republicată, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea nr.17/2014–privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 175/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 7. ORDIN  Nr. 311/2020/94/2021/M.12/2021/3525/2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 8. O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr.18/1991 – Legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,

Ing. Vasile Zaharia

 

 

 Comp. Resurse Umane,

                                                                                    Mic Maria

 

 

print