12 iunie 2024

Anunt privind organizarea unui examen de promovare intr-o functie cu grad profesional imediat superior celui detinut

Primaria Orașului Buhuși

Compartiment Resurse Umane

Nr. 4764 /05.02.2021

ANUNŢ

Primăria Orașului Buhuşi, judeţul Bacău, organizează examen de promovare într-o funcție publică cu grad profesional imediat superior celui detinut, în cadrul Compartimentului Achizitii Publice, aparținând aparatului de specialitate al primarului orașului Buhuși, Jud. Bacău, conf.art. 618 alin (2), alin.(3), alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019, după cum urmează:

  • Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional asistent în consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal.

Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art.479, alin.(1) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrative:

-sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;

-sa fi obtinut cel putin calificativul ”bine” la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani de activitate;

-Sa nu aiba o sanctiune disciplinare neradiata in conditiile prezentului cod

Dosarul de concurs se depune la Comp.Resurse Umane, cam.1, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, (respectiv in perioada 05.02.2021-25.02.2021), în condiţiile prevăzute de art. 618 alin. (22) din O.U.G nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi conţine în mod obligatoriu:

        a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Compartimentul de Resurse Umane, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

        b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

       c) adeverinţa eliberată de Compartimentul Resurse Umane, în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

        d) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Proba scrisă a examenului se desfășoara la sediul instituției în data de 17.03.2021, ora 09.00, iar  proba – interviu  în data de 22.03.2021, ora 09.00.

Bibliografie

  1. Constituţia României, republicată, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare
  5. H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
  6. ORDIN Nr. 1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii

Pentru relatii suplimentare privind inscrierea si conditiile de participare la concurs, vă veti adresa, la sediul institutiei Primăriei orașului Buhuși, Comp. Resurse Umane, persoana de contact- cons. sup. Teliță Claudia sau la tel.:0234/261220, int.100.

 

PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,

Ing. Vasile Zaharia

 

Comp. Resurse Umane,

Teliță Claudia

print