6 December 2023

Anunt privind organizarea unui examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei functii contractuale din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMARIA ORASULUI BUHUSI

NR. 12977 din 08.03.2022

ANUNŢ

          Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează, în conformitate cu prevederile Regulamentului de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, în perioada starii de alertă sau a situatiilor de risc epidemiologic si biologic, a ocupat fără concurs postul de excutie pe perioadă determinată, examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale, de executie, de îngrijitor, în cadrul Directiei de Asistență Socială – Complexul de Servicii Comunitare, din subordinea Consiliului Local Buhuși .

Concursului se va desfăşura în data de 26.04.2022, ora 1000 –proba scrisă, la sediul Primăriei Oraşului Buhuşi, str.Republicii, nr.5,  tel: 0234/261220, int.100.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului (până la data de 14.04.2022, ora 15.00), la sediul Primăriei oraşului Buhuşi şi vor conţine în mod obligatoriu:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul cazierului judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, candidatul nemulţumit poate depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare, de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse, se face prin afişare la sediul institutiei şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, imediat după soluţionarea acestora.

Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei orasului Buhusi şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, sectiunea – Concursuri,  în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru proba scrisa, după soluționarea contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Condiţii generale de participare:

       – candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

       – să cunoască limba română scris şi vorbit;

       – să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

       – să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

       – să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

       – să îndeplinească condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

       – să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedicã înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la examenul organizat pentru ocuparea functiei contractuala de executie, de îngrijitor, in cadrul Directiei de Asistență Socială – Complex de Servicii Comunitare, conform Dispozitiei nr. 268/2022, publicata pe site-ul institutiei :

-Nivelul studiilor:  generale/ medii

-Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului : 5 ani

-Abilitati de relationare-comunicare cu personalul si copiii din centru,

-Abilitati de munca in echipa, 

-Disponibilitate pentru indeplinirea altor sarcini decat cele trasate prin fisa postului

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
 2. Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 3. OMS nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate public privind mediul de viață al populatiei.
 4. Constitutia Romaniei.
 5. Fisa Postului

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane sau la tel.0234261220, int.100, cons. Telita Claudia.

PRIMAR,

Ing. VASILE ZAHARIA

Atribuţiile îngrijitorului prevăzute în Fișa postului

 1. Respectă Regulamentul de Ordine Interioară / Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare si Functionare( R.O.F) şi programul de lucru;
 2. Orice eveniment/incident apărut în unitate se va raporta conducerii unităţii;
 3. Este interzisă orice formă de abuz fizic sau psihic asupra copilului;
 4. Asigură ( sub îndrumarea şi la explicaţia asistentului medical) igienizarea spaţiului C.S.C. Buhuşi ( în special băi, holuri, dormitoare, săli de joacă, săli de terapie, cabinete);
 5. Acționează în conformitate cu Standardele Minime Obligatorii, primește și soluționează și alte sarcini trasate de conducerea instituției, în limita competențelor profesionale pe care le are.
 6. Are atribuții pentru activitatea din întreg C.S.C.Buhuși,respectiv Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate, Centrul de consiliere, informare și sprijin, Centrul de planning  familial și educatie contraceptivă, Centrul de îngrijire și recuperare de zi pentru copilul cu handicap/ dizabilităti.
 7. Este persoana desemnată pentru colectarea selectivă a deșeurilor din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Buhuși,
 8. desprăfuirea tavanului, pereţilor, a corpurilor de iluminat şi a jaluzelelor,
 9. curăţarea prizelor şi a întrerupătoarelor,
 10. curăţarea geamurilor interior şi exterior,
 11. curăţarea uşilor şi a tâmplăriei de lemn,
 12. curăţarea spaţiilor de folosire comună pardoselii (mozaic, parchet, gresie),
 13. igienizarea obiectelor sanitare,faianţei, oglinzilor etc.,
 14. schimbarea sacilor menajeri şi evacuarea gunoiului,
 15. igienizarea corespunzătoare a suprafeţelor ce au contact direct cu alimentele procesate,/pachetele copiilor cu mancare,
 16. colectarea selectivă a deşeurilor şi evacuarea acestora în spaţii special amenajate.
 17. Punerea rufelor la spălat, întinderea acestora,
 18. Curățarea, igienizarea și dezinfectarea jucăriilor,
 19. Curățarea, igienizarea și dezinfectarea mobilierului,
 20. curăţarea caloriferelor
 21. curăţarea geamurilor interior şi exterior,
 22. curăţarea uşilor şi a tâmplăriei de lemn,
 23. curăţarea spaţiilor de folosire comună pardoselii (mozaic, parchet, gresie),
 24. igienizarea obiectelor sanitare,faianţei, oglinzilor etc.,
 25. schimbarea sacilor menajeri şi evacuarea gunoiului,
 26. igienizarea corespunzătoare a suprafeţelor ce au contact direct cu alimentele procesate,/pachetele copiilor cu mancare,
 27. colectarea selectivă a deşeurilor şi evacuarea acestora în spaţii special amenajate.
 28. Punerea rufelor la spălat, întinderea acestora,
 29. Curățarea, igienizarea și dezinfectarea jucăriilor,
 30. Curățarea, igienizarea și dezinfectarea mobilierului,

             

          

                       

 • Ÿ

Ÿ

                  

             

                     

                    

                  

      

      

                    

     

                 

                  

                  

                    

                  

                  

                 

Ÿ  

                   

                  

              

 • ,

            

                  

                       

                  

                   

 

print